Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

803 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 07 August. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 19 January 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5d8nc5tj7r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

— 699 Gesetz-und Verordnungsblatt für Flanderen I llerausgegeben von dem Ver-I walmngschef fttr Flandern. Bestel- ■ lungen zum Preise von 5.— Mark I lierleljâhrlich nimmt iede Post-I jiisUiH entgegen. Einzelnummern ■ ISnncn bei der Gescliâftsstelle des ■ Gesetz- und Verordnungsblattes ■ fttr Flandern in BrUssel (Staats-H dnicfcerei) bestellt werden (Preis H 80l'fewiig). Bei dieser kann auch I die fortlaufende Zusendung des I iBeiblattesi bestellt werden, des- ■ len vierteljalirlicll naclitrâglich ■ ja liczahlender Preis 12 Pfennig ■ fttr jedes cinzelne Blatt (8 Seitcn) WET- EN VERORDENIHGSBLAD VOOR VLAANDEREi Bei den mit drei Sternen bezeichnetec Verord nungen ist Bekanntgabe auch durch Maueranschla; beabsichtigt. Die ubrigen sind durch die Gemeinde behôrden m ortsublicher Weise insbesondere an di> j Interessenten bekannt zu geben. De met drie sterretjes gemerkte Verordeningcu worden ook door middel van aanplakbrieven bekeud-gemaakt. Aile andere Verordeningen moetcn door de gemcenteoverlieid volgens de gebruikelijke Wijze vau bekendmaken vooral aan de belanghebbenden medç gedecld worden. Uitgegeven door het lioofd van hct burgerlijk bestuur (Yerwal* tungschef) voor Vlaanderen. Iedcr postkantoor neemt bestellingen aan tegen den prijs van 5.— mark per drie maanaen. Voor afzonder-lijke nummers wende men zich tôt het dienstkantoor van het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaan-ieron, te Brussel (Staatsdrukkerij) prijs per nummer 20 pfennig). Oit liontoor bezorgt eveneens het Bijblad»; de prijs voor het «Bij->laa» bedraagt 42 nfennig per nummer van 8 bladzijclen en îs ails îrie maanden achteraf r betalp.n I BRUSSEL. JV Î4. 7. AUGUST 1918. INHALT : Bekanntmaclnmg betr. Festsetzung des Kaufpreises fur Kainit, S. 699. — Bekaimtmachungcn betr. Ernennung von Bllrgermeistern, S. 699, 700. — Bekanntmacliungcn betr. Liquidation franzosischer Unternehmungen, S. 700,701. —Verfilgung betr. Zusammensetzung des mit der Prilfuug der Mittelschulzeu'gnisse und der Abhaltung der vorbereitenden Prufungcn fur den hbheren Unterriclit in Flandcrn betrauten Ausschusses fur die Sitzungspenode 1018, S. /02. — vernigung betr. Enîliebung sowie Ernennung von Beamten der llandelsliochschule in Antwerpen S. 703. ŒHOUD : Bekendmaking betreffende de vaststelling van den koopprijs van kaïniet, bl. 099. — Bekendmakingen betreffende de benoeming van burgemeesters, bl. 699, 700. — Bekendmakingen betreffende de likwiaatie vau Fransche ondernemingen, bl. /00, /01, '/02. — Besclnkkmg betreffende de samenstelung van dejury, die voor de zitting 1918 in Vlaanderen belast is met de goedkeuring van de getuigschriften van middelbarc studiën en met hct afnemeu yan de voorbercidcnde examens tôt liet hooger onderwijs, bl. 702. — Beschikking betreffende ontslagverlecning en benoeming aan het Hooger Handelsgesticht te Antwerpen, bl. /M. 1. Fiir Flandern bestimme ich : Geœàss Artikel 7 der Verordnung vom 27. Mârz 1916 betreffend Verkauf von kiinstlichen Diingemitteln wird der Preis fiir innerhalb les Generalgouveroements abzusetzendes Kainit, Basis 12, 4 % reines Kali, vom 3. Juni 1918 ab auf 11,13 Fr. fiir 100 kg lose frei Wagen oder Schiff Antwerpen festgesetzt. Briissel, den 24. Juli 1918. Der Verwaltungschef fiir Flandern. C. Fl. VII B 5579 I. ' SCIIAIBLE, IVoor het bestuursgebied Vlaanderen bepaal ik het navolgende : Ingevolge artikel 7 der verordening van 27 Maart 1916, betreffende den verkoop van kunstmeststoflen, is, te rekenen van 5 Juni 1918, de -prijs voor den verkoop van kaïniet, basis 12,4 °/0 zuiver kali, binnen het gebied van het Generaal Gouvernement rastgesteld op 11.15 frank per 100 kg., los, vrij spoorwegwagen of schip te Antwerpen. Brussel, den 24" Juli 1918. Der Verwaltungschef fur Mandera. C. Fl. VII B 5579 I. Sciiaible. I Durch Entschliessung des Herrn Generalgouverneurs vom 25. Juli 1918 C. Fl. V 3851 ist der Brauer Damiatius Nulens zum ■Biirgermeister der Gemeinde Bree (Provinz Limburg) ernannt worden. Brussel, den 26. Juli 1918. Der VerwaliungspheC fur Flandern. - G. Fl. V 5851. Sciiaible. I Bij besluit G. Fl. V 5851 van 25 Juli 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Damianus Nulens, brouwer, tôt Biurgemeester van de gemeente Bree (provincie Limburg) benoemd. Brussel, den 26° Juli 1918. Der Verwaltungschef fur Handera. C. Fl. V 5851. • Schaible. 3. Durcli Entschliessung des Herrn Generalgouverneurs vom 25. Juli 1918 C. Fl. V 5887 ist der Landvvirt Mathijs Boelens zum Bûrgermeister der Gemeinde Rosmeer (Provinz Limburg) ernannt worden. Briissel, den 26. Juli 1918. Der Verwaltungschef fur Flandern. C. Fl. V 5887. Schaible.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods