Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

818 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 16 June. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 14 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mp4vh5dw3g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Êesetz- und Verordnunqsblatt —for die okkuDierten Gebiete Beleiens.— fee w u-dôgj Wet- en Yerordeningsblad voor de bezette streken van Belgiè. id in Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. it- Ditgegeven door de politleke afdeeling bij cten Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad. Brussel, Leuvenscbe straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitscliland en in liet onzijdige buitenland bij de Duitscbe post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-rending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen *c aan 't einde van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per vd vaa ieUer nunimer besteld worden. i- ? Herausgegeben von der Polltischen Abteilung bel dem Generalgouverneur ln Belgien. Gedruckt t m der Druckerei des Gesetz- und VerordnungsbUrttes zu Brussel, Lowenerstrasse 40. j Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in lielgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und îm neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fûr 2,50 M. viertelj&hrlich regelmas-1 sig bezogen werden. Die einzelne Nuramer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des r Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die ara j Ende jeden vierteljahres einzuziebenden Betrage von 4 Pfennig fUr ein Biatt der einzeinen Nu m ruer beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiair» de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfen-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi regulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. IV 223. 16. JUNI 1916. ÔFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN. AMBTELIJKE BERICHTEN. — AVIS OFFICIELS. VERWALTUXG DER REGISTRIERUNG UND DER DOMANEN. BEHEER DER REGISTRATIE EN D0MEINEN, ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES. Erbreeht des States an «len Haelilass «les Lnilpold Maquin. Bekaiintmachung gemiiss Artikel 770 des belgischen biirgerlichen Gesetzbuclis. Bevor auf cten Antrag der Verwaltung des Enregistrements und der Domanen entschiedcn wird, ihr den Naclilass des ara 8. April 1858 in Ilerstal geborenen Luitpold Maquin zu iiberweisen, der ein anerkanntes uneheliches Kind der verstorbenen Frau Pulcheria-Joseph Maquirî war, in Cappellen wohnte und am 18. Oktober 191 i aïs Witwer von Isabella Mertens in Merxplas ohne Erben verstorben ist, liât das Gericlit erster Instanz in Antwerpen durch Urteil vom i. Miirz 1916 die gemiiss Art. 770 des belgischen biirgerlichen Gesetzbuches vorgeschriebenen Veroffentli-chungen angeordnet. Antwerpen, den 10. Miirz 1916. Der Direktor der Registrierung und der Domiinen, G. Van Goethem. Ervelooze nnlalenseliap van Lc«|iolil llaquin. Bekendmaking door artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek voorsclireven. Alvorens te besluiten op de vraag van liet Beheer der Registratie en Domeinen strekkende tôt de inbezitstelling der ervelooze nalatenschap van Leopold Maquin,geboren te Ilerstal den 8" April 1858, erkend natuur-liik kind van wijlen I'ulchérie-Joseph Maquin, weduwenaar van Mertens Isabella gelwistvest te Cappellen en overleden te Merxplas, den 18" Octo-lier 1914 beeTt de rechtbank van eersten aanleg zitting houdende te Antwerpen bevolen bij vonnis van V Maart 1916, de bekendmakingen voorzien door artikel 770 van het Burgelijk Wetboek. Antwerpen, den 10" Maart 1916. De Bestuurder der Registratie en Domeinen, G. Van Goethem. Succession en déshérence de Leopold Xlaqnin. Publication prescrite par l'article 770 du Code civil. Avant de statuer sur la demande de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, tendant à obtenir l'envoi en possession" de la succession en déshérence de Léopold Maquin, né à Ilerstal, le 8 avril 1858, enfant naturel reconnu de feu Pulchérie-Josepli Maquin, veuf de Mertens Isabelle, domicilié à Cappelen et décédé à Merxplas, le 18 octobre 1914, le tribunal de première instance séant à Anvers a, par jugement du 4 mars 1916, ordonné les publications prescrites par l'article 770 du Code civil. Anvers, le 10 mars *916. Le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines, G. Van Goethem. VERSCHIEDENE BEKANNTMACHUNGEN. VERSCHILLENDE BERICHTEN. — AVIS DIVERS. BEKANNTMACHUNGEN BETREFFEND DAS UNTERRICHTSWESEN. BERICHTEN BETREKKELIJK HET 0NDERWIJS. AVIS RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT. Estaimpuis (Ilainaut). — Institutrice. Trait., 1,100 fr. plus 150 fr. (indemnité de résidence). — Dem. à l'administration communale, avant le 20 juin 1916. — mi ■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods