Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

804 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 23 March. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 24 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m32n58dz88/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

-for die okkupierten Gebiete Belgiens.- Wet- en Yerordemngsblad voor de bezetle streken va» Belgiè. Bulletin oiciel des L»is et Arrêtés pour le territoire belge occupé. 05t«egeven door de politleke afdeeling bi) den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de rirukfcerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat <0. Het Wet- en verordentngsblad js in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitsctiland en in het onzijdige ijuiteniand bi] de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-spnding van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan <(e voornoemde drukkerij tegen ie aan 't eintle van elk kwartaal te innen soin van 4 Pfennig per r«i vas ieder nummer besteld vrordeo. Herausgegeben Ton der Polltischen Abteilung bei dem General gouverneur In Belgien. Oedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland uad im neutralen Ausland durch die deutschen Postanst-alten fur 2.50 M. vierteljâhrlich regelraâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Etide jeden VierteUahres einzuziehenden Betrage von 4 Pfennig fttr em Blatt der eimelnen Nummer beantragt werden. PaWié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprime àBruxelle» dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans lea pays neutres, par l'iutermédiaira de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. la susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la tin de chaque trimestre, de 4 Pfennif par feuille de chaque numéro. i i BRUSSEL. Nf° 191. 23. MARZ 1916. INEA.LT: Verordnung liber die Unterrichtssprache an der Universitât Gent, S. 1777. — Verordnung, betr. die Fleisclibeschau, S. 1778. — Verordnung Uber Versen-dung feuergefâhrlicher Gegenstande, S. 1778. — Bekanntmachung, betr. Festsetzung von Hôchstpreisen fllr den Verkauf von erdroschenem Brot-getreide, Mehl und Brot, S. 1779. INEOVD : Verordening betreffend de voertaal van het onderwijs aan de hoogeschool te Gent. bl. 1777. — Verordening betreffend het vleeschkeuren, bl. 177S. — Verordening betreffend hef verzenden van licht vuurvattende voorwerpen, bl. 1779. — Bekendmaking betreffend het vaststellen der hoogste prijzen voor den verkoop van gedorscht koren, meel en brood, bl. 1780. SOMMAIRE ■ Arrêté concernant la langue dans laquelle se donneront les cours de l'Université de Gand, p.1778.—Arrêté concernant l'expertise des viandes de boucherie, p. 1778. — Arrêté concernant les expéditions d'objets inflammables, p. 1779. — Avis établissant des prix-maxima pour les ventes de blé battu, fariné et pain, p. 1780. 4. VERORDNUNG iiber die Unterrichtssprache an der Universitât Gent. In Abânderung des Artikel 5 der Kôniglichen Verordnung vom 9. Dezember 1849 wird bestimmt : Die Vorlesungen an der Universitât Gent werden in vlâmischer Sprache gehalten. Der Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Belgien kann die ausnahmsweise Anvvendung einer anderen Sprache fur einzelne Unterrichtsfâcher zulassen. Er erlâsst die zur Ausfiihrung der Verordnung erforderlichen Anweisungen. Thielt, den 17. Màrz 1916. Brussel, den 15. Mârz -1916. Der Oberbefehlshaber der IV. Armee, Der Generalgouverneur in Belgien, Herzog Albreciit von Wurttemberg. Freiherr votf Bissing, Generaloberst. C. C. III. 924. . VERORDENING betreffend de voertaal van het onderwijs aan de hoogeschool te Gent. Ter wijziging van artikel o uit het koninklijk besluit van 9 December 1849, wordt bepaald : Aan de hoogeschool te Gent vvorden de voorlezingen in de Vlaamsche taal gehouden. De « Verwaltungschef » bij den Generalgouverneur in België is gemachtigd, voor het onderwijs in zekere vakken, bij wijze van uitzondering, het gebruik eener andere taal toe te laten. Hij is belast met het uitvaardigen der voor de uitvoering dezer Verordening noodige bepalingen. Thielt, den 17" Maart 1916. Brussel, den 13" Maart 1916. Der Oberbefehlshaber der IV. Armee, Der Generalgouverneur in Belgien, Herzog Albreciit von Wùrttejiberg. Freiherr von Bissing, C. C, III 924. Generaloberst. Bei den mit drei Sterneu bezeichneten Verordnunge ist Bekanntgabe auch durch Maueransclilag beabsiclitig Die ttbrigen sind durch die GemeindebelUirden in ortslll iiclier Weise insbesondere an die Interessenten bekani zu geben. il De met drie stèïrêtjes gemei'kte Verordeningen worder ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt )- Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente it overlieid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaker vooral aan de belangliebbenden medegedeeld worden. Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés. Les autres doivent être portés à la connaissance du public et spécialement des intéressés par les administrations i communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume de le faire. 1777

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods