Willebroeck aan 't front

2204 0
01 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 January. Willebroeck aan 't front. Seen on 19 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cj87h1f957/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

lste NUMMER Willebroeck aan 't front *Voor jalle inllchtingen wende men zich tôt het bestuur ; — (§>>— ^rans Jïmelinckx, €{. 218, lste die —= NIEUWJAAR ! « Gelukkig en voorspoeciig Nieuwjaar ! » zoo klinkt het ten aile kanten en wij, bij het uitgeven van ons eerste bladje, houden wij er aan dien wensçh aan al onze vrienden en strijdmakkërs toe te sturen. Voor de derde maal reeds beginnen wij een nieuwjaar verre \an ons dierbaar geboortedorp, in de hcop dat wij' volgende jaar ons vereenigd en gelukkig in vrede te huis moge vinden. Twee maal werd diè hcop teleurgesteld en he-den...?... Wie ontsluiert ons de toekomst en durft vei'zekering voor hoop in onze harten storten! Sommige voorteekens wegen in de balans der zekerheid en doen de schaal der vrede dalen .... ! Hoe zoet, hoe aangenaam zal het wezen, hoe gelukkig zullen wij zijn, wanneer wij in ons dierbaar Willebroeck komen zullen en fier onzeouders,broedersen zusters, vrouwen en kinders, familieleden en vrienden, zullen kunnen toeroepen : « Wij hebben uwe slaven-« boeien gebroken, het duitsche juk van u « afgeschud ; Wij hebben gestreden en gele-« den voor uwevrijheid; opent uwe armen ; « geeft ons den weerkomst zoen; uwe jon-« gens, uwe mannen, uwe vrienden zijn hier « terug, terug om nimmer van u te schei-« den, maar een nieuw leven te beginnen, « een leven van biijvende vredezonne en ge-« noegten » ! Eenmaal toch moet die dag komen en in afwachting van dien welhaast gewen-sçhten feestdag roepen wij u toe : « Vrienden, « Makkers, veel geluk in uwe ondernemin-« gen; vast betrouwen en leeuwenmoed in « uwe harten en een spoedig weerzien in « ons geliefd Willebroeck » ! N.B.—Wijhadden gedacht ditmaal reeds een verslag van onzen Heer Burgemeester,over den toestand in ons dorp te hebben kunnen laten verschijnen, doch, daar onvoorziende voorvallen ons verplicht hebben de uitgave van ons eerste bladje te doen verhaasten, voor alleer ons dit verslag is toegekomen zoo hopen wij U dit de volgende maal te schenken, alsook de adressen der Wille-broeckenaars onder de wapens. insgelijks doen wij eenen oproep tôt de Vrienden om ons te helpen dit bladje zoo belangrijk en aangenaam mogelijk te maken door hunne wehvillende medewerking. HET BESTUUR. VERSLAG der vergadering gehouden op datum 17 December 1916 Mistig weer, maar gulle zonne in de harten der Willebroeckenaars daar er een lang verwachte feestdag aangebroken was. Reeds lang was er spraak eene grootsche vergadering te houden van het Willebroecksche voikje van « bachten den Yzer » en eindelijk greep het plaats. De werking kwam voort uit het liniewaar ons dorp zoo talrijk is ver-tegenwoordigd en zulke befaamdheid heeft verworven. Een patroeltje was er uitgestuurd, samengesteld uit de « tijnste speurhonden » om plaats voor de vergadering te vinden. Wie aan het hoofd van dit patroeltje stond, weet ik niet, doch wat ik heb gezien is : dat ze zekers goed figuur hebben gemaakt bij de bazinne om zulk een welgeschikte plaats te hebben veroverd. Zoohaast de mannen met het goede nieuws der vondst te huis kwamen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Willebroeck aan 't front belonging to the category Frontbladen, published in Stavele from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods