Your search * has 2239 results

a-z index of titles
  • Brussel

Filters

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Eerstk Jaargang N' 50 Beheer en Opsteehaad : 104, NOORDLAAN, 104 : Brussel 1 ABONNEMENTSPR1JS : Per Jaar. Fr. 6.5c ( Vtr»0nHïnçtk*sii\ niet inbtgrtpm) PRIJS : 16 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad INHOUD Het overzetten van een regiment bij middel van oorlogsvloten (plaat) 593 Hoe staat het met den Oorlog? Ons ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

HOE STAAT HET MET DEN OORLOG ? Wat er in het Somme-eebied van het eens zoo bloeiend dorp Fiers nog overblijft. Op het Westelijk Front Bitsig en verwoed hebben de Engel-îschen en Franschen hunne aanvallen in den Somme-sector voortgezet met over- groote troepenmassa's, ondersteund door hunne artillerie op de krachtigste wijze. Het aanvalstront, 20 ...

Het laatste nieuws

Donderdag 20 en Vriidag^21 Augustus. centiemen het m-mmer. 27§^ jaargang^N0 232 en 233. HET LAATSTE NIEUWS Beheer te Gent :uVlaanderenstraat, 65. Redaetie te Gent : Bronsteeg, 1. ABONNEMENTEN: -AANKONDIGINGEN : 1 jaar 6 'maand 3'maand y!Zich tegwenden tôt het Beheer. fr. 10.00 1-5.00 • 2.50 G-jF^Sr.'ÉSCHIlE IT X-1? Or .iL "S7" IB ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

<5dé ^aargarig »c-j- _____ - 2C. S23, _7"~ -«" ^'*«l"V,n: Prijs < Ô Oentlem aaadag 10 Âiaguxstius lOl^ Gazet van Brussel Beheer en Redaictie : 9, Ruysdaelstraatj 9, Anderlecht. Publiciteit : 75, Anspacklaan (Beurs). OORLOGSBERICHTEN. DUITSCÏÏE LEGEBBERICHTEN BERLIJN, 17 Augustus. <— Ambtelijk be-richt vaa ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

?oor Belgie 5 eentiemen, voor Nederland 5 cent het nummer I VIJFTIENDE JAAR Maandag 4 Mei 1914 30, St-Fieterstraat 30, Bmssel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand > m. BelfU, eracklvry tr. 14,00 7,50 4,00 Nederland, > » 20,0fl 10,80 S,80 Andtre landen > 32,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op aile postkantoren De inichrijvcn voor een jaar ( f t ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Blnneniand (^P^MHH&iitgezonderd), h. 4.50 ,&LLK ^Jk^S^NBEGHEPEN: («en «rende îT^Jai^de posîkantoren. Ongevraagde stukkeu word en in geval y an alet- opneming enlcel teruggezonden zoo ei bet aoodige poito U bijgevoegd. Hoofdopsietlltr: Dr P®?sé D® C!®rc< "EHEEK EN SEDAKTIE'' " j; Ruysd&elstrasi, 8f Ancierischt. ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz-und Verordnungsblatt for dis okkupierten Sebiste Beisiens. Wet- en Verordeniiisbiad voor de iieiette sttei m lelgie, Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire helge occupe. I BRUSSEL. iV ««. 19. DEZEMBEK 1914. 1. VERORDNUNG. Dis auf weiteres wird der Ueberzoll fiir Margarine aufgehoben, sodass fortan fiir die ans dem ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

DE SLIJKERIGE VLAKTE In het overstroomde Iand. — Zwalpend br Jschten de geelachtige baren der ontsloten zee over Vlaanderens velden en bedeklen geheel de IJzerstreek met eene onmeetbare modderachtige doodsbaar, ailes meeslepend wat haar in den weg stond. NABIJ DE ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weskblad voor Landfiouwërs uitgegeven onde!" medeworking van het Duitseh Generaal Gouvernement in België Betglsche bladen -rogen u« * D» Landfcouwar »- niofs cvarnamen icn.J«r'tclker.s -'.z trc-r. 'c ;rr 'io«n H- 24. Opstelraad en verzending : Kcizcrl. Duitsch Bcstuur, a?d. Vil, Naamscfcî 5iras' !Q. ! Dnikkerij : ...

De bouwwerker: orgaan van de Centrale Vereeniging der Bouwwerkers van...

DE BOUWWERKER Orgaan van de Centrale Vereeniging der Bouwwerkers van België Abonnementsprijs per Jaar : België fr. 1.— Buitenland » 1.50 Verschijnt den l(Pe" elker maand Telefoon 6742 De briefwisselingen moeten vôôr den len der maand opgezonden worden aan : Aug. De Brouwere, Biekorfstraat, 76, Antwerpen OPROEP voor eenen Vlaamschen ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer 'aekblad voor Landbouwera ultgegeven onder medewerking van het Dmtsch GeneraaS Gouverfiëmeiu m beleë, B«ÎQ«»ob* bladan moger» ult < D® Landbouwer » *»ôt» ovurnjman, *onrf«r t»îkena ti% b^on t® vermiltiin Nr 49. Opstelraad en vcrzending : Keizerl. Duitsch Bestuar, afdeel. VII, ^uiaeastraat, 10 Vrnkkwtj : ...

De arbeider der voedingsnijverheid: maandelijksch orgaan van de...

DE ARBEIDER Voedingsnij verheid Landelijk orgaan van de Centrale der Werklieden en WerKsters der Voedingsnijverheid van België lEEN RECHTEN ZONDER PLICHTEN Beheer en Opstelraad : VOLKSHUIS Jozbf - Stevbnssïraat, Brdssbl GEEN PLICHTEN ZONDER RECHTEN EN CHOCOLADEBEWERKERS Afdeeling Antwerpen BLIJDE VERJARING! 1899=1914 cgenooten, het is op Zondag ...

Pages