Your search * has 1546 results

a-z index of titles
  • De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

Filters

Series or title

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36« JAAR Dinslag 8 Septemkr 1914 ■ ■ . é DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT r--T-Tr.nr, | H || | mmm im ■mu 11 nrr Bureelen te Gent nr 16 Ketelvest Oost-Pruisen. Daar de Russen Oost-Pruisen over-rompeld en ingenomen hebben, denken wij onze lezers aangenaam te zijn met hen deze moerassige en ongeschikte, half borbaarsehe streek ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36e JAâR Woensdag 9 September 1^14 F 216 DE GENTENAAR DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bureelen te Genf nr 18 Ketelvest De Buitsche troepen koîiieîî niet naar Gcul! Maar.dag namiddag ontving de heer Braun, burgcmeesler der stad Gent,eenen brief van den opper-bevelhebbfr der Duitsche troepen, die zijn kwartier-gene-raal te Oordegem heeft. In dat ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36e JAâK Doflderrîag ÎO September 1914 W2.il DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINS PATRIOT Bureeïen te Genô nr 13 KeJelvest DE DUITSCHERS zien bepaald af van Parijs te belcgerèn ! Het Duitsche léger, dat naar Parijs oprukte, hecft een deel zijner manschap-pen in de richting gezonden van het Zuid-Oosten. Een millioen soldaten bèyinden zieh ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

ë JAIS Bmsîâg IB S&pfemlier 1914* Wr 9.9.9. DE GENTENAAR = DE LANDWACHT de mmnm fatriot Bïsp«eïss te Genf Lene Lncyciien van Z. H* den Pays over den oorlog. . De « Osservatore Romano s kondigt de ®erste encycliek af, van Z. H. Benedictus XV, en die bar.delt over den oorlog. Z.ehier den kortbondigen inhoud van. dea S&uzelijken b:ief ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36e JÂAR Woeasdag 16 September 1914 223 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINS PATRIOT Btiraelen le Gent nr 18 Ketelvest areEaMtt,^frT» yvssr*^mi-m\v3£si*eg iliieeli itteîimn Antwerpen, Maandag avond, 10 ure. De uitslagea van den slag van heden, tusschen onze troepen ea het Duitsche cbservatieleger worden ten voile bevestigd door de laatst ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36'JAAR BoïMag 17 Sefifmlssç 1914 H' 224 y -.r-V • 1 —~-r „ DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLSINS PÂTSîGT Eapceleiî te Gent np 13 Kelelvest De Belgische zcuding. ia Amerika. El) PRESIDENT WiLSOH. Een telegram uit Washington zegt dat de Belgische zending, naar America vertrok en.otn fcij de Veretn gd / Staten te protesteeren tegen de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38'JAAH Vrijiag 18 Sepfemkr Î8I4 H'285 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLME PATRIOT Btiréeleit te Geat nr l§ Ketelve^t Wat le Eoiing t Bslgea îver da cvsrwinning der Bondgeriooten denkt. U.it Antwerpen wo^dt gemeld : De Koning der Belgen heeft met den gezant der Fransche Republiek gesproken over het nieuws ait Frankrijk aangekomen en dat Hij ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

3<S« WA8 ZoiJag 20 Septeialer 1914 H'B87 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT BsîPEeleïî te Gen* nr 18 Ksîeivsst Een openbaar konsistorie in het Valikaan. Men seint uit Rome dat het openbaar konsistorie met niet min luister dan ge-<woonlijk heeft plaats gehad. Gezien de omstandigheden, heeft Z. H. de Paus den kardinaalshoed ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

wmn Maan(!a«r 2 i Sejitemfer 1914 H'228 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINE PATRluT - , ,.TM. Bureelen te Cent nr 18 SCeieEvesi Blll'tS©illSii^ SgSlWSlIlIll SJlîSlll ©W©i®W©Sîil©iî en zou nu gaanra vrode sluiten I EENE BEDE!! ! r Uit Washington, Vereenigde Statea van Nood-Amerika seiat de Reuter-agencie : De Duitsche gezant le Washîng ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36e JA AR Dînsdag 22 September 1914 B' £89 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT pïssajcmemm&rac***» imi mussssextmmmM-T*, De val van Namen. Mei recht en reden hebben de dagbladen de glorierijke verdediging geroemd van Luik en de heldhaitigl.eid onz?( troepen die de Duitschers grooîe veriiezen deden onder^aan. Van Namca vt-ordt ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36'JAAR Woetsiag 23 Septeaîber 1914 ïi So'J DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bnp:den te Gsï m a s*y 3 * - ~i Gemeeîîteraad van Getit. Zilling vsn si September JO'4-{Ver vol g). Op het einde der zitting gaf de heei Burgemeester lezing van een verslag ovei dea tcestand der stad en over de gebeurte-ziissen weike zich sedert de ...

Pages