Your search * has 81 results

a-z index of titles
  • De godsdienstige week van Vlaanderen

Filters

Series or title

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLMNDEREN ONDER DE BESGHERMINi H. FRANCISCUS SALESIVS, D. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de /eden des Genootscbaps VAN DEN H. JOSEPH. ONDERW1JS EN STICIITING. ZES-EN-VEERTIGSTE JAAIV. - N' 42. ITE AD JOSEPH. 13 FEBRUARI l!M4 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent i fr. 's jaars en met den post ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. 's jaars en met den post fr. 4,50. — AnnoScen aan 35 c. den drukregel. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! ' DAGWUZER. ® 22 Februari. Zondag van Quinquagetima. — He Heer voor- \ zeide Zijn lijden, Zijne dood en glorierijke Verrijzenis aan de a ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGË WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIVS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de /eden des Genootschaps) VAN DEN H. JOSEPH. ONDERW1JS EN STICHTING. ZES-EN-VEERTIGSTE JAAR. — i\' 45. ITE AD JOSEPH. 20 FEBRUARI 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en met den ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen AÛaat voor dt /«den des Genootscbaps). ZES-EN-VEERTIGSTE JA/YR. — N' 44. VL\AMIEIiE\ VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN ST1CHT1NC. I 27 FEBRUARI 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent i fr. 's jasrs en met den post fr. 4,50. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VAN VLAANDEREN DE GODSDIENSTIGE ONDER DE BESCHERM1NG IL FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (106 dagen Aflaat voor de /eden des Genooiscbap»). ZES-EN-VEER TIGSTE JAAR. — IV' 44. VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHT1NG. 27 FEBRUARI 1914 ITE AD JOSEPH. —^—a»—— i— m a Dit blad verschijnt aile VrijdageD 's avonds. — Prijs: voor Gent i ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERM1NC H. FRANCISCUS SALES1US, D. V. 0. (*00 dagen Aflaat voor de /eden des Genootschaps) VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN ST1CHTING. ZES-EN-VEERTIGSTE JA AU. — N< 15. ITE AD JOSEPH. G M A ART 11)14 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. Men schrijft in bij A. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de /eden des Genootscbapi). VLAANDEREN VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STI6HTING. ZES-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N< 45. ITE AD JOSEPH. 6 MAART 1914 Dit blad verschijnt alle Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en met den ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. flOû dagen Aflaat voor de fedeit des Genootschaps) fk % ES-EN-VEERTIGSTE JA AU. — N' 4G. ITE AD JOSEPH. VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STIGHTING. 15 MAART l!M4 IDit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en met den ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VAN \LU\IOE\ ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (100 dag«n Aflaat voor d« /«den des Genootschaps). ZES-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N< 4( VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS BN STI6HT1NG. ITE AD JOSEPH. 13 MAART 1014 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en met den post fr. 4,50. — ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAÂNDERE1N ONDER DE BESCHERMING VAN DEN H JOSEPH. H. FRANCISCl'S SALESIUS, D. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de leden dt;s Genootschaps). ONDERWIJS EN STICHT1NG. ZES-EN VEEKTIGSTE JAAIt. — N' 47 ITE AD JOSEPH. 20 M A ART INI 4 Dit lilad versçhijnt aile Vrijdagen's avonds. — Prijs: voor Gent-i fr. I s jaarf fr met don ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VAN ONDER I)E BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. f 100 dagen AGaat voor de /eden dis Genootschaps). ^ VLAANDEREN VAN DEN 11 JOSEPH. ONDERWIJS EN STIGHTING. ZES-EN VEERTIGSTE JA AH. — N' 47. ITR AD JOSEPII. MAAKT I!il4 Iiil blad verschijnt alle Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. ! 's jsars rn mei den post fr. 4,.r.0. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANC1SCUS SALESIUS, B. V. 0. àf (iOo dagen Aflaat voor de ledeu des Genootscbaps). ZES-EN VEERTIGSTE JAAR. — N' 48. ITE AD JOSEPH. VLAANDEREN VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. 27 MAART 1914 Dit blad verschijnt aile \rijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent A fr. 's .iaars en met den ...

Pages