Your search * has 21 results

a-z index of titles
  • Hobooksch frontblaadje

Filters

Series or title

Hobooksch frontblaadje

eoor den censor yan 't G. h. K. aanvaard N° 120, 23/l/l8 Nr i3 JANU^RI/1918 HOBOOKSCH FRONTBLAADJE EN INLICHTINGSDIENS1 Aile nieuius uit Hoboken, adressen van Hobokenaren in het leger, nieuws over hen, inlich-tingen nopens gesneuvelde, geiuonde 0/ gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtinqen en antwoorden zenden naar: ...

Hobooksch frontblaadje

Door den Censor van 't G. H. K. aanvaar» N" 21.^8/2/18 N 14 FEBRUARI 1918 HOBOOKSCH FRONTBLAADJE EN ' ÏNLÏCHTÏNGSDIENST Aile nieuws uiî Hoboken, adressen van Hobokenaren in het leger, nieuws over h en, inlich-tingen nopens gewonde of gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtin-gen en antwoorlen zenden naar: ...

Hobooksch frontblaadje

Door den Censor van 't G. H. K. aanyaard N° 424, 18/3/18 Nr 16 APR1L 1918 H0B00KSCH FRONTBLAADJE EN INLICHTINGSDIENST * Aile nieuws uit Hoboken, adressen van Hobokenaren in het leger, nieuws over hen, inlich-tingen îiopens geivonde of gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtin-gen en antwoorden zenden naar: ...

Hobooksch frontblaadje

Door den Censor van 't G. H. K. aanvaard N° 568; 17/4/18 Nr 17 MEI lcrtS HOBOOKSCH FRONTBLAADJE EN INLICHTINGSDIENST Aile ni eu w s uit Hoboken, adressen van Hobokenaren in het lecjer, nienws over hen, inlich-tingen nopens gewonde of gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtin- gen en antwoorden zenden naar: Aalmoezenier ...

Hobooksch frontblaadje

Door de Censor van 't G. H. K. aanvaard N° 746, 21/5/18. Nr 18 HOBOOKSCH FRONTBLAADJE EN INLICHTINGSDIENST Aile nieuws uit Hoboken, adressen van Hofyokenaren in het leger, nieuws over heny inhch-tingen nopens gewonde of gedekoreerde Hobokenaïen, geldelijke bijdragen, vragen naar inliclitin-gen en antwoorden zenden naar : Aalmoezenier PaIjwels, Z ...

Hobooksch frontblaadje

DOOR DE CENSOR VAN 'T G. H. K. A VNV/UM jfe 026, 25/6/18. Nr 19 JULI 1918 H0B00KSCH FRONTBLAADJE EN INLICHTINGSDIENST Aile nieuws uit Hoboken, adresser! van Hobokenaren in het leger, nieuws over hen, inlich-tingen nopens gewonde of gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtin-gen en antwoorden zenden naar: Aalmoezenier ...

Hobooksch frontblaadje

DOOR DÈN CENSOR VAN HET G. H. K. AANVAARD Nr ll8o — 11-8-18. Al wat het " Hobooksch Frontblaadje en Inlichtingsdienst " aangaat zenden naar Aalmoezenlor PAUWELS Z. 108. I. - Al wat onze dierbare gesneuvelden en de Vakstudie betreft zenden naar Aalmoezenier E. VAN ROMPAEY Z. 82. II. --- Inschrijving : Gratis voor soldaten, ...

Hobooksch frontblaadje

Nr 21 DOOR DEN CENSOR VAN HET G. H. K. AANVAARD N" l33l — 5-Ç)-l8. SEPTEMBER 1918 Hobooksch FrontbLAAdlE Al wat het " Hobooksch Frontblaadje en Inîichtingsdienst " aangaat zenden naar Aalmoezenier PAUWELS Z. 103. I. - Al wat onze dierbare gesneuveiden en de Vakstudie betreft zenden naar Aalmoezenier E. VAN ROMPAEY Z. 82. II. ...

Hobooksch frontblaadje

Nr 22 DOOR DEN CENSOR VAN H ET G. H. K. AANVAARD Nr 1453 — 25-9~l8. OCTOBER 1918 Hobooksche FrontbLaadJe Al wat het " Hobooksch Frontblaadje en Inlichtingsdienst " aangaat zenden naar Aalmoezenier PAUWELS Z. 106. I. - Al wat onze dierbare gîsneuvelden en de Vakstudie betrsft zenden naar Aalmoezenier E. VAN ROMPAEY Z. 82. II. — ...

Pages

  • 1
  • 2