Your search * has 194 results

a-z index of titles
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

IN DE GOLVEN ROMAN IN TWEE DEELEN D<Ar mies van amstel (Vervolg.) AN had je vergeten dat Rosine acht jaren ouder is, niétwaar IgT kind," klonk het zacht verwijtend. ™ far])*? Zwijgend knikte ze met het hoofd. Ja, ze zag het nu wel &| in, dat ze niet mooi had gehandeld. Veel beter was het geweest, als ze zwijgend toegeluisterd had ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE f XjLk^'Op.jpy^jy j^S,'^P>-- -XL AX1__SLÏ ' JÏUL H. "~I~FT1 HWMMMMi >Q>X^-^^x--rnr--.A:-, rfcy A-r .-1- VV.^j ■ - | HET NEDERLANDSCHE EPISCOPAAT IN DE ROMEINSCHE CATACOMBEN VAN VALKENBURG : De bisschoppen van Nederland, uitgezonderd de hoogbejaarde Bisschop van 's-Hertogenbosch. die niet meer op reis gaat, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MIJ 1S DE WRAKE door Mevr. J. R. VAN DER LANS. (Vervolg.) EZE bezoeker liet zich de versnapering, welke Rika opdlende, goed smaken en had met beide dames een onderhoud dat zoowel aan mevrouw Hélène als aan Rika vreugdebetuigingen ontlokte. Bijwijlen staken ze de hoofden bijeen als drie samenzweerders, en Rika's oogen schitterden, toen ze met ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

No 9 51STE JAARGAXG 2 DÉCEMBER 1916 KATHOLIEKW I * OlTGAVE. N'V'Druk.KLRIJ • JDEL»SPAR13.(SL5TAD • • • H A55AULAAH M-9. H AARLE.M7"] ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 7 MAART 1914 — 48e JAARGANG — No. 22 Z. D. H. MGR. E. S. LUYPEN, S. J., Apostolisch Vicaris en Pastoor van ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

EpMi|pyiappa ■■■■■Il 13 FEBRUARI 1915 — 49e JAARGANG - No 19 JAN H. BROM f, de beroemde Utrechtsche ed.elsm.id en sierkunstenaar, de vorige week ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE H. M. DE KONINGIN BIJ DE GROOTE MILITAIRE SPORT-DEMONSTRATIE TE 'S-GRAVENHAGE : De militaire sportdemonslratie te 's-Gravenhage, dezer dagen ten bate van het Koninklijk Nationaal Steuncomité gehouden, is een groot succès geweest Zij ging gepaard met de terugkomst van de soldaten, die den flinken marsch naar Haarlem en terug hadden ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• OlTGAVE- N-V-DrukKLEIJ • * ' .DE..>SPAQR.{HL5TAD • • • HA55AULAAH H-9. HflflRLLM- > ' -JJ PER AUTO EN IJSSCHUÎT OVER DE ZEE NAAR DE MAKKER BRUILOFT: Woensdag 7 Februari jl. had op de Gouwzee cen V'arker bruiloft plants. De belangstclling was natuurlijk zeer groot. cen geweldige massa menschen stond op sommige oogenblikken op de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MOEDERSMART door F. H. M. v. d. G. ( Vervolg.) anneer ze maar geweten had dat haar eenig kind bezorgd ]j was, zou ze volkomen bereid geweest zijn om te sterven. W*/&L"Je een bëst plaatsje in den Hemel verdiend, jmoeder van Buuren," lachte mevrouw van Ackersbergh. ;)Ik ben er zeker van dat, als Onze Lieve Heer je tijd gekonien acht, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

„Voor zaken?" „Ja, of ti niet wat stopgaren voor marna te leen heeft. Papa's sokken zijn aile kapot, en nu maakt Grietje een geweld van de andere wereld en in 't heele huis is geen stukje garen te vinden." «En kan je dan niet even naar 't dorp gaan koopen?" „'t Dorp! U begrijpt wel dat wij geen grove zwarte ofstijvewol noodig ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

' — 1 ■ 1 111 V • OITGAVE. /S-y-DRUKKELRtJ .DIL»SPflRR.fSL5TAD • • • HassaulaaN t£). HflflRLLM H rj Jî»r. G. A. A. ALTING VON !ï* GEUSAU, (R.-K.) Oor'og, ^ A. F. IDENBURG, S A Koloniën. ry<y Mr. S. DE VRIES On. Financién. ■ Prof. Mr. AALBERS^^^H^^^^ K.-K.) Arb^d. ~ Jhr. Mr. CH. RUYS DE BEERENBROt'CK, R.-K.) -Premier en ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 12 DECEM B E R 1914 _ — 49e JAARGANG — No. 10 EEN ENGELSCHE ZEEMIJN OP ONZE KUST, EN HOE ONZE SOLDATEN DIE ONSCHADELIJK MAKEN: No g voortdurend drijven er tal van die afschuwelijke moordtuigen, die een héél slagschip in de lucht kunnen doen springen, op onze kust. Hierboven ziet men een zoo'n „mijn", bij Kijkduin ...

Pages