Your search * has 223 results

a-z index of titles
  • Het nieuws van den dag

Filters

Series or title

Het nieuws van den dag

lîertinste iaarnana Nr 180 2 centiemen per nummer Brussel, Donderdag 30 Juif 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN ! jes maanden • 4 frank. ° Pbb Jaas. 8 irank. Toor HoUand * • * * — Voor de andere landen van het postverbond », 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL: Zandsiraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBLAD Geeticht door Jan HTJYGHE BUREEL ...

Het nieuws van den dag

Dertlgste jaargang NrîSI 2 centiemén per nummer Brussel, Vrijdag 31 Juli 1914 _ x HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen : îes maandsn • 4 frasi. 0 Pïb 8 frank. Voor Hollanct .... » • 11 — Voor de andore landcn 7an het postverbond » . 2 0 — a v-~-ï.r~ZT3Zirrr^-y- .v;rr,*?.rrmKW,' S BESTUUR EN OPSTEL: Zandstraat, 16, Brussel TELEFOON A ...

Het nieuws van den dag

Derfîgste jaargang Ifr 1S2 2 centiemen per nummer Brussel, Zâterdag 1 Àugustus 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN : les maanden : 4 frank. 3 Perjaae. 8 frani. Voor Holland » > * * — | Y00r ae andere landên van het postverbond » , 2 O — BESTUUR EN OPSTEL: Zandstraat, 16, Brussel TBLBFOON A 171 DAGBLAD G-esticht door Jan ...

Het nieuws van den dag

Dsrtigsïe laargang Nr 183 2 centiemen per nummsr Brussel, Zondag 2 en Maandag 3 Augustus 19 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTENS les maanden t 4 Irani. ° PEajiis. 8 iraak. Toor Holland *• * 1 — Voor de andsre landen van het postverbond ». 2 0 ~ BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBLÂD Gesticht door Jan ...

Het nieuws van den dag

HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN : maanden • 4 frank. 0 Psbjaa*. 8 franV. Voor Ho'Jand * 11 Voor de andere landen van ket postverbond ». 2 0 ~ BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16, Brussel TELBFOON A 171 DAG BLAD u-ssticnt aoor oan .tiuxu-.ti.Bi eUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel TBLEFOON A 7948 AANKONDIGINGEN ...

Het nieuws van den dag

Derîîgste faargang NrfSS 2 côntiemen per nummëf Brusse!s Woensdag S Augustes 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG IABONNEMENTEN I Zes maaedeù • 4 franlc. 0 Peu ji.tR. 8 frank. Voor Helland ». 11 — ïoor de andero landen van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL : Zandsiraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBCAD Gesticht door Jan ...

Het nieuws van den dag

Osrtiosfe Imanei !fr!3tf è centiemen p©r nummer Brasse!, Donderdaig S Âugustus 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN S 2es jnaanden : 4 franï. 0 Per jaa*. S franlc. Voor Holland ». 11 — j. tf«n Va* nnct»»T.'ir>n<1 « O A BESTUUR EN OPSTEL: Zandstraat, 16, Brussel TTnT.Tmpr>nxr A ITI DÂGBLÂD G-esticht door Jan HUYG-HE BUREEL ...

Het nieuws van den dag

Derfigste jaargsng ! Kr 187 ce» 2 centîemen per nummer Brusse!, Vrijdgg 7 Augustus 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN : lu «usantes • 4 Irani. ° Ps» jia*. 8 frank. »oor Holland » . il — T«r de -ndsre lnndcn van h et pastverbond • 80 — I BESTUUR EN OPSTEL: Zandstraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBLAD Gasticht door Jan ...

Het nieuws van den dag

Dertigste jaargang Mrl88 2 centiemen per nummer Brusseî, Zaierda§ 8 Âugi5stas1914 —■«■HWHIII—M»IHII|||| *111 III II II il Ttxrjizwan*B*' HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementenS w maaodtn • 4 taok. ~_° PMJAia. 8 tarai Tow Hollaad *• 11 — Voor de andere landea van het postverbond », 20 — BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, ...

Het nieuws van den dag

OertSgste jaargang NrîSS ^ 2 centiemen per nummer Brusse!,£ond?g @ en tôaafîCtsg 10 Augustus1S14 HET NIEUWS VAN DEN DAG asonnementen ! zes naaaden • 4 frank. ° Pebjaas. 8 franï. voor hoiland * • * 1 ~~ voor de andaro landen van het postverbond », 2 0 — BESTUUR EN OPlSTEL : Zandstraat, 16, Brussol TELEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht door ...

Het nieuws van den dag

ABONNEMENTEN: Zes maanclen • 4 frank. ° Pjbjaab. 8 trank. Voor Holland »• 11 ~ Voor de andere landcn van het postverbond », 2 0 ~ BESTUUR EN OPSTEL: Zandstra&t,16, Brasse! TELEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUYG-HE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGÎNGEN : Zandstraat, 6, Brussel TEbEPOON A 7948 AANKONDIGINGEN : Gevi'aagde en aangeboden ...

Het nieuws van den dag

Dertigste jaargang Nr 191 2 centismen per nummer Brasse!, Woensdsg 12 Âugostus1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN : • 2gg œaaodcn 4 Iraok. 0 Peu mai. 8 trank. Voor Hol'.and • • 11 Voor de acderi) landen van het postverbond » 30 — wgsjaas .jîasaisassgB^amggassatBBiasBaa'jcatas « UQK.'W ¥*ri1 'f il ilwfrifMltfii ■ rîr-y BESTUUR ...

Pages