Your search * has 241 results

a-z index of titles
  • Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Filters

Series or title

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

IN° 28 Dimanche 14 Juillet 1918 100' année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD'yan liLEIME AANIifoWMGMGEi\ ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 l'r. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Ilet ijummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voorJiet 1.75 fr. par an en plus pour ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 29 Dimanche 21 juillet 1918 100e année Ml DES PETITES AFFICHES WEERBLAD van liLEINE AÀNKONDIGINGEN ABONNEMENTSPRÏJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. ! Per trimester . ... 2.30 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het iiummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAND VAN KIEINE AANKONDIGINGEN «anini'iifii i « i un ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50-l'r. Het nummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per post. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES IWEEKBLAD v %\ RLEME A AXK.0 N DIGfiNGElY ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester . , . . 2.50 fr. Per jaar ....... 7.50 fr. Het nummer .... 0.23 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. par an en plus pour l'envoi par ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

— 340 — 826 OPENBARE VERKOOPING 31 van een schoon Mobilier, Piano, enz. te Leuven, Frederik. Lintsstraat, 127. De hussier OCTAVE PROVOST, te Leuven in verblijf en er wonende, Graanmarkt, nr 2 1, zal, op vrijdag 16 Augustus 1918, om 1 u. namid., ten huize nr 127, Fr. Lintsstr., te Leuven, openbaarlijk verkooperi, krach-tens een vonnis van het ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

|N° 33 Dimanche 18 Août 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES [WEEIÎBLAD va* KLEIXE AAi\KONMGL\GE\ ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. j Het nummer .... 0.25 fr. Le numéro . ■ 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

368 - 898 OPENBARE VERKOOPING 3 VAN EXTRA SGHOONE MEUBELEN 91, Tiensche Vest (Buitenkant), Leuven. De hussier Jules VAN VLASSELAER Vlamingenstraat, 100, te Leuven, zal, o] zaterdag 31 Oogst 1918, om 1 uur nanoen ten verzoeke en woonhuize van den hee Jozef de Ras, ontvanger van de Katholiek Hoogeschool van Leuven, openbaarlijk vei koopen : Schoone ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

IN* 35 Dimanche 1 Septembre 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEML© ¥am I1LEME AAMKÛMMGMGErf ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. ! Per trimester .... 2.30 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. ; Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 iï. Le numéro 0.25 fr. ; 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

|N° 36 Dimanche 8 Septembre 1918 100" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES ; m U> -n: MIVKONMGIIVGEM ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per triraester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het numraer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

l'WEEKBLAD v %\ IiLËL\i: AA.\liO.\'I)M;L\€E.\ ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. AANKONDLGINGEN. ANNONCES. Per trimester .... 2.30 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Gewone aankondiging van een tôt Les annonces ordinaires de une à Perjaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. 3 regels : 1.25 fr. ; voorts 0,40 fr. trois lignes : 1,25 fr. ; au delà Het ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

432 - 1028 OPENBARE VERKOOPING 38 van TOEMAAT te Kortrijk-Dutzel. De hussier Alex. CALUWAERT, in ver-blijf te Leuven, Vital Decosterstraat, 31, zal op dijnsdag 24 September 1918, om 1 uur namiddag, ter herberge van çle weduwe L. Cockx-Rosseels, in t dorp te Kortrijk-Dutzel, openbaar verkoopen : Omtrent 100 koopen toemaat, wassende onder ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 39 Dimanche 29 Septembre 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAP VA\ 11LEINE AAMIONMGMGEM ABONNEMENTS PRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per triraester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het numiner .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour ...

Pages