Your search * has 231 results

a-z index of titles
  • Göttingen

Filters

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 115- . Weekbladje voor de vlaamschsprekende trijgsgevangenen. 8? 5 September 1917 i « nu. || v» ccA.UAaujc vuui uc v laïainooiiopi cû WAAROP WE WACHTEN ! Yan aile kanten komen ons brieven toe, waarin vlaamsche makkers, die te lande Vertoeven, den wensch uitdrukken Ylaanderen zoo gauw mogelijk vervlaamscht te zien : het zou te ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. I. Wfifikhla.Hifi vnnr de vla,amsp,hsnrekende krvasaevanaenei] ' 3® IYlaartl915. Aan de vlamingen ! By de eerste uitgaaf van „Onze Taal" achten wy liet ons een plicht eenen warmen oproep te doen aan al de krygs-gevangenen die hunne moederspraak liefhebben en waardeeren : de vlaamsche taal ! Het zal voor iederen vlaming eene ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ayi^AANDKHKN iff~~GRO()T (iKNOKGBl || Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. . Nr. 148. Alten-Grabow. Gôttincren. Giisfcrow. Miinster. Soltau. enz. EEN INTERVIEW Gedurende de enkele dagen, die de heer Luitenant Van Rossein en de atelier dezcs, in 't Miinsterkamp hebben doorgebracht in April laatstleden, hebben we niet alleen ...

Pages