Your search * has 244 results

a-z index of titles
  • Satirische pers

Filters

Subject

De afrosser

Vijfede jaar. — Hr 26. — 28 Juni 19T4. DeAfrosser WEEKBLAD BOST AT WIE 'T VERDIEWT tyv ABONNEMENTSPRIJS : 3 frank per jaar. — Prijs per Nummer : 5 Centiemen OPSTEL EN BEHEER : in 16, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A 6953 Voor aile aankondigingen, zich wenden tôt de ^ AGENCE BELGE DE PUBLICITÉ GÉNÉRALE Parochianenstraat, 16 te ...

Pourquoi pas?

Quatrième Année — N° 197 JEUDI 22 JANVIER 1914 Pourquoi Pas? qazette hebdomadaire paraissant le jeudi soir L. DUMONT-WILDEN — Q. GARNIR — L. SOUQUENET ADMINISTRATION : 4, rue de Berlaimont, 4 BRUXELLES Les abonnements pour la quatrième année partent du 17 avril 1913 et vont jusqu'au 10 avril 1914. ABONNEMENTS : Belgique. . . fr. 7.50 ...

Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door...

24 Jaargang — N' 46 5 Centiemcn het nu ni mer 7 Juni 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VARI TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen ook gedaan worden ■op aile postbureelen. Pakken an brieven moeten vrachtvry gestuurd -worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan * aijn bureel ...

Uilenspiegel van Leuven

UEVV EN BEHEER en OPSTELRAAD : 41,CAPUCIENENVOER. LEUVEN. * ... tôt zeepbaron en — natuuriijk tôt franskiljon !... HIJ. — Kinderen, nu wij rijk geworden zijn, moet gij Fransch leeren. — Vlaamsch is niet deftig ; Vlaamsch klinkt zoo leelijk uit den mond van rijke Iieden ZIJ. — Ja, man, zeg, zal ik ze dan nog kunnen verstaan, ik hunne ...

De afrosser

Vljfde jaar. — N' 13. — 29 Maart 1914. De Afrosser ROST AF WIE 'T VERDIENT * _ _ Voor ail* aankondigingen, zich wenden tôt de ABONNEMENTSPRIJS : OPSTEL EN BEHEER : s a > AGENCE BELGE DE PUBLICITE -GENÉRALK S frank per jaar. — Pnjs per Nummer : 5 Centiemen 16, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A6953 , . T„ nn-o\ ' ' r ...

Uilenspiegel van Leuven

LEUV EN BEHEER en OPSTELR A AD : 41, CAPUCIENEN VOER. LEUVEN. Elk medewerker is rerantwoordelijk roor zijn opstellen. ;< Uilenspiegel » en de Apotheek van 't Ârmbestuur of « In Vlaanderen. Viaamsch » Abonnementen : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. EERSTE JAÀRGANG NUMMER 29 Prijs : 10 Centiem. ZONDAG 18 ...

Uilenspiegel van Leuven

LEUVEN Staking In 't Gerecht HOERAHÏ DE HELDEN... EERSTE JAARGANG NUMMER 14 Prijs : 10 Centiem ZONDAG 5 M El 1918 Abonnementen : Een jaar, 5.00 ïr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 ...

Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door...

24 Jaargang N' c.6 5 Cenftenacn het nutnmer 29 Maart 1914 TYBAERT DE KATER , BUREEL VAN TYBAERT TUINBCMJWSTRAAT, 26 ANTWBBPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen ook gedaan worden op aile postbureelen. Pakken en brieven moeten vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, raoet aan zijn bureel ...

Pourquoi pas?

Pourquoi Pas? ■ GAZETTE HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE JEUDI SOIR Lire dans ce numéro une lettre de M, Arsène Thiran lui-même LEON THEODOR Cinquième Année. — N° 211. Le numéro : 1 5 centimes Jeudi 30 Avril ...

De afrosser

Vijfde jaar, N' 4. 25 Januari 1914. weèkblad ROST AF WIE 'T VERDIENT ABONNEMENTSPRIJS : s frank par jaar. — Prijs per Nummer : 5 Centiemen OPSTEL .EN BEHEER : 16, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A 6953 Voor aile aankondigingen, zich wenden tôt de AGENCE BELGE DE PUBLICITÉ GÉNÉRALi Paroohianenstraat, 16 te Brussel (Spreekdr. A ...

Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door...

25 Jaargang — N' <3 5 Gentlemen taet nummer 9 Augustus 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUIN BOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-tstaande adres, doch kunnen ook gedaan worden -op aile postbureelen. Pakken en brieven moefcen vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan zijn ...

Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door...

24 Jaargang — N' 28 c Gentlemen het rinrrîmer i Februari 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen 00k gedaan worden ■op aile postbureelen. Pakken en brieven moeten vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT besfcemd rs, moet aan izijn ...

Pages