Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

âde Jaargan^. DONDERDAG ^8 JUNÎ 1917^ PCo. ^241k BELGISCH DAGBLAD â| "NNEMENTEN. îaanden voor Nederland anco per post. Losse Voor Nederland 5 cent, «nland 7'/î cent. Den Haag, Molenstraat 21c. ïelefoon Red. en Admin. 7433. Verschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ' ...

Belgisch dagblad

te Jaargang DINSDAG 29 AUGUSTUS 1910. I> o. S94, abonnements. per 8 maanden voor Nederland f 2.B0 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland Th cent. Den Haag, Prinsegrackt 39 Telefoon Bed. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWÂGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du OASTILLON. BUREAUX OPEN VAN ...

Belgisch dagblad

"Sîde Jaarg^an^. zàtebdag 3o juni iorf: No. 243. abonnementen. f er 3 maanden voor Nederland S franco per post. Losse ers. Voor Nederland 5 cent, îuitenland 7'/j cent. Den Haag, Molenstraat 21c. Telefoon Red. en Admin. 7433. .Hm nwuwp——t—M BELGISCH DAGBLAD VerschijBiend te 's-G^avenhage, eBken werktfiag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN ...

Belgisch dagblad

DONDÊRDAO 4 MEI 1916. Wo. 190, pONNEIEUÏEN. Per 3 maanden voor Holiand î 2.50 franco per post. Losso iummers : Voor Holiand 5 cent toor Buitenland Tk cent. Den Haag. Prinsegracht 69, ïelef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacieur : L. BU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 ...

Belgisch dagblad

Scie Jaargang, \ DINSDAG 24 APRIL 1917, ^—MMT| , _■ — jVo. 187. AgZ BjB BELGISCH DAGBLAD i> O. l&Y. <w ijlllll ABOIvifEMENTEN. Per 3 maauden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse B'immers. Voor iNederland 6 cent, roor Buitenland 71/, cent. IDen Haag, Prinsegracht 88 Telefoon Red. en Admin. 7483. Verschijnenii te ...

Belgisch dagblad

Se Jaargan<j / VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1910. No. 1, 1 1 — 'i/ " BELGISCH DAGBLAD abonneménten. if er 3 maanden voor Nederland 50 franco per post. Lossa ummers: Yoor Kederland 5 cent Voor Buitenland llk cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Eed. en Admin. 7433. fcistuurders: Dr. TERWAGNê — CH. HERBIET. Hoofdredacieur : L. du ...

Belgisch dagblad

S*> ; j Pfvnruv. VRIJDAO 4 FEBRUARI 1910. No. ISO. ABONNEMENT J31Î. - Per 3 maandea voor Hollan.il f 2.50 franco per posfc. Loese jiummere : Voor Holland 5 cent Voor Buitenland Vit cent. Den. Haag. Prinsegrachfc 69, •Pfilof Adm. 7485. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADYEEÏENTIENr ...

Belgisch dagblad

Se *5 nsir<2;ziii& TKÏJDAe 5 JTAJStJAJÊtX 1917. î^o; 94 abonhementen. Per 3 maanden voorNederland l 2.50 franco per post. Losse àummers: Voor Nederland 5 cent Voor Buitenland 7Vt cent. Den Haag, Prinsegracht 39 iTelefoon Red. en Admin. 7433. V BELGISCH DAG8LAD 9- - AD VEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.80; ...

Belgisch dagblad

4do iî-^aî*gr'ai.ç. VRUl>Aa « JL»lâ:fjn]M[XSE2« îaïST7 lVo. iBOSNEMKJNTJ-ifl. Per 3 maanden voor Nederland 12 50 franco per post. Losse Wimers. Voor Nederland 5 cent. ,„or Buitenland 7'/s cent Den HaaS, PrinsegracM 16. 'alefoon Red. en Admin. J787. BELGISCH DAGBLAD VerschijïiieRd te !s«ûpa«eisiaa|ge, e-Skesa werkdag te E2 ure ...

Belgisch dagblad

l£> -Tti nr'vanff. ZONDAO 11 MAANDAG 13 en DINSDAà 13 JUNI 1916. 3Xo. sas. abobnemeuten. ï>er 3 maanden voor Holiand < 2.50 franco per post. Losge nummers: Voor Holiand 6 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag. Prinsegracht _ -89, ïelef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADYERTENTIBN? Van 1—5 regela f 1.60: el£« regel meer f 0.80; ...

Belgisch dagblad

X© «Xaargaiig*# ZATERDAO S APRIL 19X6. I^o. 17 S. ABONNEMENTEtf. Fer 3 maandea voor Holland f 2.50 franco per posfc. Losso aummers: Voor Holland 5 cent roor Buitenland 7'/i cent. Den Haag. Prinsegraclit 39, ïelef., Red. À dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 ...

Belgisch dagblad

le Jaarsraug' ZONDAU ÎO eu MAANUAG 11 SBFXBMBEH 191é. JNo. 305, BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENIEN. Per 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse uummers: Voor Nederland 5 ceat voor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7436. Bestuurders: Dr. TERWÂGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du GASTILLON. V ...

Pages