Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

&de> JaargaBg- I%1. - BïT> ~JL.O 10 jtTPfl 1918. J." s O. t$.^S4:0 BELGISCH DAGBLAD #e?3°i?»aÎd^S2and j ÏSS. ?Um flui'tenîwd 7«/, cent. .T0T°w hÏÏ, Priasegraoht 126. IFffA eu Admin. 7433. Verschijnend te 's-Gravenisage, eSken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. y AD VERTENTIEN. Vau ...

Belgisch dagblad

îste jTa.ai'g-aiig- VRIJDAG 8 OCTOBER 1915 IN*o. SO BELGISCH DAGBLAD abonnemeVien. Per 3 maanden voor Holiand I 2.50 franco per post. Losse immmers : Voor Holiand 5 cent voor Buitenland Th cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. Bestuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

o .«ïir'rantr. DINSDA© 18 DEC^MBER 1917. 1\n. «1 ABON.NEMENTEN. Per 3 maandea voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 cent, roor Buitenland 7'/t cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Teleîoon Red. en Admin. 7138. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend fe 's-Grâvenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT ...

Belgisch dagblad

te Jaarfrans* VRIJDAG 28 JULI 1Ô1 G. ■^oTgeggy ABONNEMENTEN. i'er 3 maanden voor Nederland t 2.50 franco per post. Losbo nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland Th cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Ited. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN ...

Belgisch dagblad

le Jaarg-antr. DINSDAG 15 FKBRUAtll 1910. IVo. BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENTEN. jPer 8 maanden voor Holiand * 2.50 franco per post. Losso ^kummers: Voor Holiand 5 cent froor Buitenland 7'/s cent. DenHaag. Prinscgraclit -39, ïelef. Red.i Adm. 7433. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacieur : L. DU CA3TILL0N. ADVERTBNTIEN": Van ...

Belgisch dagblad

le Jaargaug- ZONDAG S eu. MAA1VDAO 3 J ULI 1916. No. abonnementen. j>er 3 maandea voor Hollaaà I 2.50 franco per post. Losso aummers: Voor Holland 5 cent roor Buitenlaad 7Vs cent. Den Haag. Prinsegracht _ 69, ïelef. Red. ' Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 ...

Belgisch dagblad

3<1 r*< ao fiïaîiff. r PONDERPAe 13 PEOEMBER 1017. r«o. yy. ABjONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland 2 2.50 franco p,er post. Lossa nommera. Voor Nederland 5 cent. Yoor Baitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Qravenhage, eSken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX ...

Belgisch dagblad

3do Jaargang, 38 «J.AJ* Uxi-Ml 191H- Nï>. 113. ï|®S® ibosnbmbnten. por 3 maanden voor Nederland 12.50 franco per post. Losse àummers. Voor Nederland 5 cent. Voor Bnitenland 7l/i cent. Dea Haag, Prinsegracht 126. felefoon Ked. en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD VerschijneBsd te 's-Grssvenhage, eSken werkdag ie 12 «are middag, BUREAUX OPEN ...

Belgisch dagblad

WAAts Jaargrangr VRIJDA© 30 SEPTEMBER 1918?. rïo. s. i BONNEMENTEN. 3 mmmden voor Nederlaad f franco per post. Losse ers. Voor NederlandB cent. 3uitenland 7'/* cent. Den Haag Prinsegracht 16. m.ipfoon Red. en Admm. 8787. BELGISCH DAGBLAD Verschijnetsd te 's-Grav&&&&$&, eSben werksiag te 12 ure middag. BUREAUX OPEM VAN 9 TOT ...

Belgisch dagblad

rjâio"J aargang vrijdIg i novembëR Hier rs o. 41. ^ B OUllEliENTEN. , per 3 maanden voor Nederland {250 franco per posfc. Losse ■ummers. Voor Nederland 5 cent, toor Baiteuland "('h cent. 1 Peu Haag, Prinsegracht l(i. Teleiooa Led. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD IfersciaijBieEltsi te 's-Grawenhage; eiken «erkdag te 12 ure middag. ...

Belgisch dagblad

lste Jaargang^ ZATERDAa 0 NOYEMBER 191S N®, 45 ABONNEMENTEU. Per 3 maanden voor Holiand t 2.50 franco per post. Losse iiummers: Voor Holiand 5 cent voor Buitenland llk cent. Den Haag, Prinsegrachfc __ 39, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Sestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN: Van ...

Belgisch dagblad

raUle Jaarffan^ iVo. ^BONNEMENTEN. jjjer 3 munden voor Nederland franco per post. Losse '.Mmmerg. Voor Nederlaud ô cent. :Çcor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Priasegracht 16. jtalefoon Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD v. ADVERTEN T IE N. Van 1 — 5 regels f 1.— ; elke regel meer f 0.15,; Beolame* 1-5 regels f 2.—; elke regel meer f ...

Pages