Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

+$ & ^ rsrang; WOE1NSDAG 6 HOVEMJtHiR 198. ■ îso. iBOSKEMEN-TEN. Per 3 maanden voor Nederland 12.50 franco per post. Loase nammers. Voor Nederlandû cent. Toor ^pitenland T'/j cent. Den Haag, Prinsegrackt 16. Talafooiï Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD VepschijaeEtd ie ^s-Qrisvenbage, eiken wsrkcâag fe 12 ure rnëddag. RliRFftlIY nPFN ...

Belgisch dagblad

le Jaargaiig 5SONDAG 3 en MAANDA» <£ SEPTEMBER 101Ô. ,ÏVo. ^99, -sy- ABONNEMENT EN. J>er 8 maanden voor Nederland { 2.60 franco per post. Losse pnmmara: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/i cent. Den Haag. Prinsegracht 39 Telefoon Rea. en Admin. 7488. BELGISCH DAGBLAD 1 Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. - Hoofdredacteur : ...

Belgisch dagblad

-TrînrrsasrST. S3GL^T^Ï>:&;O-" âa.iyxjt^ t&ït;\ **—*" ' ' " W ■ lICTgyS II. Il ' |--Cil TVo. SOS; sr — ABOHH-EMENTEN, Per 3 maanden voor Nederland - 1 g 2.60 franco per posfc. Losse ftùmmers. Voor Noderland 6 cent. ; TOor Buitenland 7'/î cent. £ Den Haag, Prinsegraeht 126. iïelefoon Red. en Ad min. ...

Belgisch dagblad

Jaar^angf WOB^P4g^ 9 OCTTOBER 1918. ■Wo. si; w ABONNEMENTEN. Jer 8 maintien voor Nederland j 2.60 fr»nco per post. Losse 4aran*srE- Voor Nederland5 cent. T00r Boitsnlmd 7'/i cent. * Den Haag, Prinsegracht 16, /'ieleîoovL Bed. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD VerschijneEid te 's-^avaniag», eSEien werkdag te 12 ure mitidag. BUREAUX OPES VAS 9 ...

Belgisch dagblad

3de Jaargan^. DONDERDAG 27 DECEMBER 1917. * ———«= .il. 3XO. 80» ÀBONNEMÊNTEN. Per S maanden voor Nederland V. I Ê.50 franco per post. Losse ' uammers. Voor Nedex-land5 cent, toor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 126. {Telefoon Red. en Admin. 7433, BELGISCH DAGBLAD VerschïjnencB te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 lire ...

Belgisch dagblad

...

Belgisch dagblad

S do iïaarg:2.2ig' OINSDAG13 ÀUGUSTUS 1913. i\o. 270. .SML fSKUf J^B.UJN À> Jii iH-b iM X JS il. Per 8 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Lqase gommera. Voor Nederland 5 cent. foor Baiteniand 7'/j cent. Dei Hasg, Prinaegfacht 16. Te'-' "fi't P-'d. en Adœin. 7433. . r —i-MrriiwTTïïrirnTniW BELGISCH DAGBLAD adyertentien. ...

Belgisch dagblad

Iste Jaargang1 ■ l-l I — 1 I I ~T ZONOAG a en 6 DECEMBEB 1915 TNo. 70 _____1JH.I-I ' — — I — —— ABONNEMENTEN. "Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent Toor Buitenland Tk cent. Den Haag, Prinsegracht _ 39, îelef. Eed. ! Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADYEETENTIEN; Van 1—5 regels f ...

Belgisch dagblad

343«* » ZATERDAe 16 on ZOIXDAG 17 FEBRUARI 101». INo. iso% ABONN-EMEÇITEN. Par 3 icaanden voor Nederland 12.60 franco per post. Losse kominers. Voor Nederland 5 cent, roor Buitenluid T/t cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Mefoon Red. en Admin. 7133. BELGISCH DAGBLAD Verscfaïjnend te 's-Gravenfaage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN ...

Belgisch dagblad

1a .Tfmt"rvn ne**- ZA1ERDAG 36 FKBRUARI 1016. IVo. 139. ABOSMEMEHTEN. ter 3 maanden voor Holland t2.50 franco per post. Losse Oummers: Voor Holland 6 cent Toor Buitenland 7Vs cent. Den Haag. Prinsegracht 69, Telef. Red. Adrn. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CA8TILL0N. ADVERTENTIEïTr ...

Belgisch dagblad

• igitrgfïiiig- ZATE RDAO 1 Tf en ZONDAO l^T AIJOTTSTIJS 1Q18. ii^To: SS3V BELGSCH DAGBLAD A'BONNEliENTEN. per 3 maanden voor Nederland ! 2.50 franco per post. Losse Ilîmmers. Voor Nederland 5 cea*. foor Buifcenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegractt 16. Tôlefoon Red. en Acîmin. 7433. Verschi|oend te 's-Ëravsniiage, eSken werkdag te 12 ure ...

Belgisch dagblad

îîsï*? &NUEKDAO XI JAWïTAKI 101T. ABOKNEMJSMTJiiA. Per 3 maanden voor Nederlano f 2.50 franco per post. Loss« ïammes: Voor Nederland 6 cent ▼oor Buitenland Th cent. Den Haag-, Prmsegracht^ Telefoon Red. en Admin. 74d;J. BELGISCH DAGBLAD ADVEETBNTIEN. Van 1—5 regels f 1.B0; elk® regel meer f 0.80; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke ...

Pages