Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

gde JaRï-gang- VVO ENSDAG 23 MEI 1917. nvo. an. BELGISCH DAGBLAD ABpNNEMENTEN. ' Per 3 inaanden voor Nèdèrland 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 cent, TOor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Molenstraafc 21c, Teiefoon Red. en Admin. 7433, Verschijnend te 's-Gravenhage, elken werkrïag te 12 ure middag. BUREAUX QPEN VAN 9 TOT ...

Belgisch dagblad

lste Jaarffauff DINSDAG 2 NOVEMBER 191S Mo. 41 ABONNEMEKTEN. Ter 3 maanden voor Holland 1 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'A cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Eed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 3estuur: Dr. TERWAGME — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DÛ CASTILLON , * ADVERTENTIEN: ...

Belgisch dagblad

gae .Taargang:, % «I «I -—C— -J,ŒIOT ZATElRDA» SI en ZONDAG- ^3 JULI 1917. JFd o. ssoi. abonnembnten: per g maanden voor Nederland 12.50 franco per post. Losse tauiuners. Voor Nederland 5 cent. Çoor Buitenland 7l/i cent. Den Hoag, Prinsegrackt 126. Telefoon lied. en Admin. 7483. BELGISCH DAGBLAD tferschijnend le 's-Gravenhage, eiken ...

Belgisch dagblad

u g«JL& Jaarganjg. WOENSPA^ XI JtJLI 1917» Iliiir III l ■ 1 ■ "i 11 i-1-f 3Vo. â52, APONNEMENTEN. P«r 3 maanden voor Nedorland i J.50 franco per post. Losse jiommers. Voor Kederland 5 cent, foor Bnitenland 71/a cent. Ben Haag, Prinsegracht 126, Jalefoon Red, en Admin, 7483, BELGISCH DAGBLAD A ADVESTESTIEN.- -Van 1—5 regels f ...

Belgisch dagblad

fjatle Jaa-ygaaig-. VRIJDAG 37 JULI 1917; T^ô. 52t50t ^ £5 L> IX J-> jxl xu xi a- xi xi. T>er 0 maanden. voor Nederland t g,50 franco per post. Losse ptiiHineia. Voor Nederland B cent, froor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegraclit 126. IVlefoon Red. en Admin. 7483. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Graveîî liage, eSketi ...

Belgisch dagblad

4do iî-^aî*gr'ai.ç. VRUl>Aa « JL»lâ:fjn]M[XSE2« îaïST7 lVo. iBOSNEMKJNTJ-ifl. Per 3 maanden voor Nederland 12 50 franco per post. Losse Wimers. Voor Nederland 5 cent. ,„or Buitenland 7'/s cent Den HaaS, PrinsegracM 16. 'alefoon Red. en Admin. J787. BELGISCH DAGBLAD VerschijïiieRd te !s«ûpa«eisiaa|ge, e-Skesa werkdag te E2 ure ...

Belgisch dagblad

Se *5 nsir<2;ziii& TKÏJDAe 5 JTAJStJAJÊtX 1917. î^o; 94 abonhementen. Per 3 maanden voorNederland l 2.50 franco per post. Losse àummers: Voor Nederland 5 cent Voor Buitenland 7Vt cent. Den Haag, Prinsegracht 39 iTelefoon Red. en Admin. 7433. V BELGISCH DAG8LAD 9- - AD VEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.80; ...

Belgisch dagblad

le Jaargaug- DINSDAG 1 AUaDSTUS 1910. iVo. A BELGISCH DAGBLAD abonnemInten. Per 8 maanden voor Nederland ™ f 2.60 franco per post. Lossa uummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTiLLON. f — ABYEETENTIEN. ...

Belgisch dagblad

l£> -Tti nr'vanff. ZONDAO 11 MAANDAG 13 en DINSDAà 13 JUNI 1916. 3Xo. sas. abobnemeuten. ï>er 3 maanden voor Holiand < 2.50 franco per post. Losge nummers: Voor Holiand 6 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag. Prinsegracht _ -89, ïelef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADYERTENTIBN? Van 1—5 regela f 1.60: el£« regel meer f 0.80; ...

Belgisch dagblad

le Jaarsraug' ZONDAU ÎO eu MAANUAG 11 SBFXBMBEH 191é. JNo. 305, BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENIEN. Per 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse uummers: Voor Nederland 5 ceat voor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7436. Bestuurders: Dr. TERWÂGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du GASTILLON. V ...

Belgisch dagblad

jÈde Jaargaug. " VRIJDAG lè MAART 1917, 3N©. 15 S. abohnehsntes. Por 8 maandea voor Nederlam | 2.50 franco per post. Loss' nummers. Voor NederlandB cent Voor -Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Erinsegraclif; 81 m_ion A rlmin 713F BELGISCH DAGBLAD Verschîjnertd fe 's-Gravenhage, elke*« werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE ...

Belgisch dagblad

X© «Xaargaiig*# ZATERDAO S APRIL 19X6. I^o. 17 S. ABONNEMENTEtf. Fer 3 maandea voor Holland f 2.50 franco per posfc. Losso aummers: Voor Holland 5 cent roor Buitenland 7'/i cent. Den Haag. Prinsegraclit 39, ïelef., Red. À dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 ...

Pages