Your search * has 194 results

a-z index of titles
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

8 AUGUSTUS 1914 — 48e JAARGANG — No. 44 Z. D. H. MGR. P. HOP MANS* de nieuwe bisschon van Brcda. (Spcciaal opname voor de Kat/i. Illustrafie. — foto A. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• OlTGAVE. N-V-DRUKKERtJ £>E.«SPARf3.(SE.5TAD - • • M ASSAQLAaH *+£). HflflRLLM-l H. M. DE KQNINGIN IN ZEELAND : o. a. voor een militairen inspectietocht op Zuid-Beveland bracht onze Vorstin op het einde der vorige week een bczoek aan Zeeland. 'le Middelburg ontving H. M. verschillende commissiën, wier werkzaamheden verband houden met ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

3 JANÛÂRI~914 - -- 48ê~JAA RGANG — NtoTl3 r— , HENRI HERMANS, Secr etaris van den Arbeid te Maastricht, redadeur van „Het Katholieke ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

14 FEBRUARI 1914 — 48e JAARGANG 1914 — No. 19 INHOUDSOPGAVE: Platen: Mooie kiekjes van een bergspoorweg in Tyrol (5). Leuke winterkiekjes uit verschillende landen (3). De jongste stakingen in Z.-Afrika (3). Een typisch kiekje uit den Mexicaanschen burgeroorlog. Van Zierikzee naar Parijs (2). Een belangrijke uitvin-ding. Een allermerkwaardigst ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

0 ~* " ~ 1 I ■•01TGAWE.N-V-DRUKKE.R1J JD1L JSPARRjNLSTAD • • • HassaulaaN *fr£>. HflftRLE.M'- \ VAN HET TWEEDE BEZOEK VAN H. M. DE KONINGIN AAN DE JAARBEURS. Op Zaterdag 2 dezer brachten H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik weer een bezoek aan de Jaarbeurs. Links: de ontvangst van de hooge bezoekers door Mr. Dr. W. A. van ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET FEEST VAN HET H. HART IN DE H. LAND-STICHTING. Er is geen onder-werp waarvoor wij met meer graagte onze plaatsruimte beschik-baar stellen dan voor ailes wat betrekking heeft op en dienen kan ter bevordering van de devotie tôt het goddelijk Hartv.Jezus. Op weinig plaatsen wordt de feestdag van dat allerheiligst Hart - dat in zijn be-loften aan ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

BR. BERTHOLDUS. Algemeen Overste van de Congregatie der Broeders van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Maastricht. 20 NOVEMBER 1915 50e JAARGANG — jsf0- 7 » 11 1 J \ * \l« y V"ti„—nw. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

iohmmi LXkJAOrr, « l. 6 i. \^TM^Z(>)èW-^rKX^ jUh. U}, i(X> À"k .oi^rxO^r^aCV. . ^CX>1 V V V f V. ^5TV—,^-~T^7-^r^T7^ '/ T1 T \ r \ 7—F= ^"T*-—-tf wvr WtT rr-Tï / «j » >11 J . ^ . ■■ ...■■■ ...-■■ - b——i ^CÏàï sxy. x-k-m.- <r>. A>,-^S^7f^^-rxSK,^ A&L A&hc^ Ai. M4x Hr> ^ rVr 17 ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

* KIEKJES VAN DE TE 1JMUIDEX BINNEXGELOOPEN Dl lTSCHE TORPEDOBOOT Y 69: boven links: de vreeselijkc verwoesting aan boord. De geweldige schoorstèenpijp is omgcslagen en cen der reddingsbooten is zooals men duidelijk op de foto zien kan. doormidden geschoten. Rechts: een der zwaar gewofedeni wordt in den trein gedragen. Beneden: nog een duidelijk ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

— saiÊam f • UtTGAVE. N'V-PieuKK.LRiJ • • • JDE.»SPARR.{SE.5TAD • • • fSA5SAULAArt *f£). HAARLEiM7- Z.D.H. MGR. WILH.VAN DKVEN» BISSGHOPr. »S-BOSCH OIE HEDEN ZUN 9«STI5> VERJAARDAG VIERT >'AAR 1)15 SCHILDERIJ VAN DOMBURG, KUNSTSCHILBER TE SCHMNBEL ' t 26 MEI 51STE JAARGANG No. 34 I ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 • UlTGAVE. N-V-DRUKK.LRU - • - X>E.3PARR.<SLSTAD • • • nA53AULAAN f£). H AARLELM • | ZESTIG JAREN PRIESTER. Het is al een aantal jaren geleden dat wij pastoor Van Grossel, die thans zijn zestigjarig Priesterfeest mag vieren, in zijn mooie dorp Hillegom bezochten. Het waren slechts weinige oogenblikken, maar in dien korten tijd ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

i6 MAART 1918 52STE JAARGANG No. 24 1 — — : ...

Pages