Your search * has 233 results

a-z index of titles
  • Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Filters

Series or title

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. I. Wfifikhla.Hifi vnnr de vla,amsp,hsnrekende krvasaevanaenei] ' 3® IYlaartl915. Aan de vlamingen ! By de eerste uitgaaf van „Onze Taal" achten wy liet ons een plicht eenen warmen oproep te doen aan al de krygs-gevangenen die hunne moederspraak liefhebben en waardeeren : de vlaamsche taal ! Het zal voor iederen vlaming eene ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

29. 7. 15 ONZE TAAL. Nr. 3. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 17? Maartl915. Duitsche studenten. Het leven by een kleine of middelmatige duitsche hoogeschool is ryk aan poëzie. De studenten genieten van een groote vryheid, en zy maken die ten nutte om den tyd van hun studium in een tydvak van onvergeetbaar geluk te herschapen. ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 4. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 24? Maartl915. Een bladzyde geschiedenis Ik denk niet dat wy nog zullen moeten dui-den op het belang, dat wy moeten voelen, voor een doorgrondiger kennis van het land, waarin wy ons tegenwoordig moeten ophouden. My duiikt dat wy best het karakter van een volk kunnen opzoeken ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 5. Weekbladje voor de vlaamschspi^ekende krygsgevangenen. 31? IWaartI9l5. Het Lied van den Dood en het Lied ylden de menschen, van onzichtbare vervolgers van 't Leven gedjakt en gezweept en donderend, achter hun- Twee oude liederen zong men ons : het een nen rug, vielen de goudene poorten toe. . . droevig en zwaar lyk doffe klacht, ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 6. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 7? April 1915. Honderdste geboortedag van Bismarck. Op lsle ' April van het loopend jaar heeft men overal in Duitschland den honderdsten geboortsdag van Bismarck gevierd. Het is begrypelyk dat men dieu dag als een byzonderen feestdag aannaxn. Want in dit oorlogsjaar, kregen wy ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 8. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 21? April 1915. Een blyde dag Het feest ving aan met een blyde brok muziek Wy hadden dus ons verlangd feestje. Het zal en de virtuositeit waarmêe het werd uitgevoerd misschien iedereen opgevallen zyn wat heilvolle belooft veel voor ons klein gevangenorkest. uitwerksels het ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

29. 7. 15 ONZE TAAL. Nr. 9. Weekbladie voor de vlaamschsprekende kryqsqevanqenen 2Re Anril 1Q15 Jong-Vlamingen. stevig vasthouden ; het is de taal waarin onze Ailes wat op deze wereld aan 't licht komt, voorouders voor vryheid en recht geleefd en ge- dooft na zekeren tyd uit, liet eene wat sneller, streefd en geleden hebben. het andere wat trager: ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE T A A L. Nr. 11. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 12? Mai 1915. Mei ! Mei is wêer in 't land gekomen met lachende zonnestralen, azuur blauwe lucht en groene bla-deren...Hoe weldaderig die blyde Meiezonne het bedrukte harte streelt en koestert, en opwekt tôt nieuwe hoop en langer smachten, hoe zy den schitterende ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 12. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 19? Mai 1915. Het Ridderschap hem aan zynen leenheer ; een inbreuk liierop Reeds in het oud germaansch gemeenschaps- was gekenteekend als felonie, dit is, verraad en leven vonden wy naast de vrye lui ook edellie- opstand. Daarora is het de diensttrouw, die nu den. Yoor zoover ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 13. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 26? Mai 1915. Het Ridderschap en de Poëzie. Een ridderlyke knaap wies tôt zyn zevende jaar onder een vrouwelyke hoede op ; dan bracht men hem van huis weg, meestal aan het hof van den leerheer waar hy als jonkerlin den dienst van flpage" verrichtte, d. w. z. tafel ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 14. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 2? Juni 1915. Albrecht Rodenbach. Hoe aangenaam en fier, en tevens hoe innig wee doet ons die naam niet aan wanneer wy hem hooren klinken of voor de oogen zien, Ter-stond verschynt dan het beeld van dezen te jong gesneuvelden Ylaming voor ons, en doet onze harten kloppen van ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 16. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevang enen. 16= .luni 19LS Het Volkskarakter en de poëzie in de 14e en 15e eeuw. Het ridderlyke leven was in barbary ontaard, de boerenstand in slavernv verzonken. Slechts daar waar de wapenen nog gehanteerd werden, bleef nog een levenswaardig aanzyn over. Zoo had het de arme boer veel ...

Pages