Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

gde Jaargang. DINSDA» se JUNI lôir. IVo. BELGISCH DAGNLAD abonkemenïen. I||| Per 3 maanden voor Nederland 12.60 franco per post. Losse iiummera. Voor Nederland 5 cent. foor Bnitenland 7'/j cent. Den Haag, Molenstraat 21c. Telefoon Red. en Admin. 7433. Verschîjnend te 's-Qravenhage, elfcen wepkdsg le 12 ass*e middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 ...

Belgisch dagblad

Jaargaugf WOBNSDAG- SI JT7INÏ 1016, No. abonnembnten. ï>er 3 maanden voor Holland f 2.60 franco per posfe. Losse jmmmera : Voor Holland 5 cent toor Bultenland Wi cent. Den Haag. Piinsegr^ht A3, lelef. Red. Adm. 7488. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. -- Hoofdredacteur : L. DU CAST1LL0N. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE ...

Belgisch dagblad

(il > * II irS. rj^airr- — ■» » ■■ «T. ■ 1 -T-st.I DONDERDAG S JULI 101^ ■—TrT*T~~f~^ *"~y'" ~ r^'fb TVo. «4^. abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland t 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Kederland 5 cent, ïoor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegraclit 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH ...

Belgisch dagblad

gde Jaargang. _ ZATERDAGiy 191^. No. 133. BELGISCH DAGBLAD î AB 0 K în iimJbi Jn l JiiJN, j Per S maanden voor Nederland • 1250 franco per post. Losse 4ummers. Yoor iNederlandb cent, foor Buitonland 7'/s cent. ! Den Haag, Prinsegracbfc Telefoon Tîed. en Admin. 7138. Wemhijiiend te ;s>Gpavsiihagef elfeeM werkdag te S2 ui*e middag. BUREAUX ...

Belgisch dagblad

i sitf» -ï navo-a 11 o* ZATERDAG 11 DECEMBER 1915 ISo, V& ABONNEMENT EN. Ter 3 maanden voor Holiand i 2.50 franco per post. Losêë tummers: Voor Holiand 5 ceûi oor Buitenland 7Vi cent. Den Haag, îrinsegraclit. 69, Telef. Hed.1 Aam. 7433. BELGISCH DAGBLSD . Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. -L ^ ...

Belgisch dagblad

3 a 3 a 3 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3 ...

Belgisch dagblad

*4 i 4- J . > > » v *"t m s m WOENSDAO 8 DECEMBER 191» \ IVo. 73 A B Gif NE MB NT EN. TPer 6 maanden voor Holland 12.60 franco p«r post. Losso nummera: Voor Holland 6 cent ♦oor Buttenland 7Vi cent. Den Haag, Priusegrachfc 3t), Telef, Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU ...

Belgisch dagblad

le Jaargang. iZOTVDAO 30 APHIT, eu MAA1NDAG- 1 MEI 1916. No, 193. \mê BELGISCH DAGBLAD ABONNE MENT EN. Per 3 maanden voor Holland 12.50 franco per post. Jjosèe Îummers : Voor Holland 6 cent oor Euitenland 7Vs cent. Den Haag. Prinsegracht 89. ïelef. Red. Adm. 7433. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. y- ...

Belgisch dagblad

ïste ^aargang- ZONDAO 14 eu MAANDAG 15 HOVEMBER 1915 iso. 52 ' ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland I 2.50 franco per post. Lossè tiummers: Yoor Holland 5 cent voor Buitenland 7'h cent. • Den Haag, Prinsegraclit; 39, Telef. Red. j A dm. 7433. BELBISCH DAGBLAD ADYBETENTIENÎ Van 1—5 regels f 1.50- elk» regel meer f 0.80 ; Reclamef 1—5 ...

Belgisch dagblad

1© jaargang vHIJDAa 16 JXJTSÏ 1910, No. 331; «r w aboi/nementbjt. É8 maandea voor Holiand franco per post. Losse btbs Voor Holiand 5 cent iuitenland 7V» cent. Den Eaag. Erinsegracht 8®. ïolcf. Red. ' Adm. 7485. BELGISCH DAGBLAD Ba.tm.rriorc . IV TFRWAGNF P.H. HËRRIET. Hoofdredacteûr : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN ...

Belgisch dagblad

-sr «TH ZATÈRDAG 3 euZONDAG 3 TS"C > V 1^3ri_Trt:a^. xTrr?^ U ) j, .iicc' '-' ^ I ^ I ISBil ^BON-N-EME per 3 maaaden voor Ne i o 50 franco per post. ;ummers. Voor Nederlan. T„or Buitenland <'/, cen l)en Haag, Priasegra BELGISCH DAGBLAD IiOBSd l5 cent. yerschijneEsd te 's*iravenlBa§e, eskeii werkdag fe 12 ure middag. •M 16. BUREAUX ...

Belgisch dagblad

Xe J aargang. VBIJI5A0 88 OrA.lXTJ-A.TJtI 1910. _ ■ - IVo. 114. BELGISCH DAGBLAD ABONNE M ES ï E N. T?er 3 maa^dea voor Holland f 2.50 franco per posfc. Losgë nammers : Yoor îïolland 5 cent yoor Buit-enland Th cent. Den Eaag. Prinsegracht 39, Telef. Red. Adm. 7483. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU ...

Pages