Your search * has 231 results

a-z index of titles
  • Göttingen

Filters

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Tj7 LAAI l D KRlÛT^S (TBOI^^ NOTTOl Nr. 158 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Alten-Grabow, Gôttingen, Giistrow, Munster, Soltau, enz. 31 Augustus 1918. In ons Lager en Middelbaar Onderwijs Met genoegen hebben we het Wet- en Yerordenings-blad voor Ylaanderen in handen gekregen, nu het de jongste regeling voor lager en ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 5. Weekbladje voor de vlaamschspi^ekende krygsgevangenen. 31? IWaartI9l5. Het Lied van den Dood en het Lied ylden de menschen, van onzichtbare vervolgers van 't Leven gedjakt en gezweept en donderend, achter hun- Twee oude liederen zong men ons : het een nen rug, vielen de goudene poorten toe. . . droevig en zwaar lyk doffe klacht, ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. 143. Weekbladje voor de vlaamschsprekexide krijgsgevangenen. 27 April 1918. [HET VLAAMSCHE VOLK, Ons volk in economisch opzicht Op het einde der XVIIId0 eeuw bloeiden onze ge-westen plotaelings op. De katoennijverheid te Gent bereikte eene fabelachtige hoogte. De Schelde was vrij, Àntwerpen zag werven en dokken als bij tooverslag ontstaan. ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 90. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 3? Maart 1917 Eene wandeiing door de klassieke muziek. Ons kunstig kamporkest heeft ons verleden Zondag weer eens 'n buitenkansje voorbeliouden : 'n klassiek concert in 'n gevangenenkamp. Het is niet alleen 'n bewijs van loffelijk pogen maar tevens de verrichting van 'n flink ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. 93. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 24? Maart 1917 OM VLAANDEREN Er gebeuren groote dingen in ons Ylaanderen : veel wordt er gewerkt om ons land weer te geven zijn vroeger vrijheid. Daartoe hoeft moed, veêl moed ; want om een volk als het onze van zijne verblindheid te genezen en van een gewissen ondergang te redden is ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 66. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 2? September 1916 Heksenprocessen in Duitschland. De vroegstbekende ter dood veroordeeling van heksen (mulieres divinatrices) vallen eerst in de 15do eeuw; Hamburg (1444), Heidelberg (1446), Basel (1451), Bern (1454). Wanneer, na 1475, de voor Hoog-Duitschland en den Rijn ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 121. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 3? November 1917 UIT DE BRIEVEBUS Zô 'n vasthaken an zulk een bewijsvoering ! Werkelik, mijn waarde, dât had îk van een vooruitstrevende en helderdenkende geest als gij hebt, niet verwacht ! Welhoe ! Staat ge verwon-derd waarom ik niet schrijf zoals gij en zoals nu noch ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 59. Il Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 24? Hei 1916 Een polynesiaansch sprookje. Er leefde eens in Mataïca een machtige, rijke hoofdman Zijne valleien waren de vruchtbaarste van heel Tahiti, zijn rivieren krielden van visschen en zijn " Marae " rees op voor een prachtige vlakte. Dit Marae, een ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr fiO. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 22? -luli 19ie QUIDO GEZELLE I. Nieuwe dingen vertellen over dezen grooten mder onze Vlaamsche dichters, kan ik niet: machtigere stemmen hebben zijne verheerlijking jedragen: maar niet tôt allen dringt de klarik 1er kathedraalsche klokken. U, ylaamsche volks-longens, geboren ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 26. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 25? Augustl915 Eendracht. In een klein ver afgelegen landje, tus8chen het gebergte, woonde er een volk dat er heel gelukkig leefde, tôt op een zekeren dag hun algemeen ge-luk gestremd werd door het afstorten van een overgrooten rotsklomp die den weg yersperde die hun ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. 151. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgeYangenen. ilten-Grabow, Gottingen, Giïstrow, Munster, Soltau, enz. 29 Juni 1918. COOREMANSCHE POLITlEK De vlamenhater de Broequeville kreeg zijn ontslag, cH "vlaming" Cooreman kwam aan het bewind Maar "tevergeefa vragen vve ons af, of we van deze benoeming nu ook een uieuwe koers ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. 148. Weekbladje v.oor de vlaamsclisprekehde krijgsgevangeneri. Alien-Grabow, Gottingen, Giistrow, Munster, Soltau, enz. 8 Juni 1918. Hoe de Yiamiiigen Bslgië yjrnietigden en Fraaki'ijk stichttsa Toen Julius Ctesar in 57 y C. Gallië verorerdr dan schreef hij : "De Belgen zijn de dappersten allei Gallen." Inderdaad werd het deel van ...

Pages