Your search * has 231 results

a-z index of titles
  • Göttingen

Filters

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Shakespeare. (1564 - 1616). In 't gewoel van den oorlog is de 300ste ver-jaardag van Shakespeare's afsterven bijna onopge-merkt voorbijgegaan. De nieuwsbladen hebben ons ergens in een hoekje van de derde bladzijde medegedeeld, dat in Engeland en ook door som-mige letterlievende genootschappen in Duitschland de groote Willy herdacht werd. In ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 27. j Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 1? Septbr. 1915 Oude, ware gezegden. Geen enkele Belg, hoe bekrompen en hoe ver-franscht hy ook zy, zal het durven betwisten dat wy ons volk door onze beweging willen wakker schudden uit den langen sluimer der onverschil-ligheid en dat wy het uit de nacht der onwetend- Œp ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. 69. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 23? September 1916 Vatt Bloesems tot Bloemen. {Vervolg). Denkt dan aan den Heer in uw dichten e: doen : dankt hem in uw lied : Gods naam wez de grondtoon, zoo is 't onstedelijk. (x) Het kome echter uit eigen hart en hoofd; da: Weg, weg, met de tale die niemand en spreekt, hoe edel dun ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. J09. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 28* Juli 191: ALS DE VOS,.. Volgens een bericht uit Kopenhagen zou C. Huysmans te Stockholm verklaard hebben, dat hij weet, dat de Belgische Regeering de invoering van de kultureele zelfstandigheid van Ylaanderen voorbereidt en dat hij precies om die reden nu de -terugreis moet ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. 118. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 13? Oktober 1917 UlT DE BRIEVEBUS Àmice, terecht roept ge in uw laatste brief uit: "Wat al offers heeft die in België onver-mijdelike tegenstelling van de twee begrippen : Staat en Yolk, en de strijd er om, gevergd ! De eerlikste en heerlikste koppen werden reeds be-dreigd ot ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 160. Weskbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. yten-Grabow, Gottingen, Gûstrow, Munster, Soltau, enz. 14 September 1918. Min- of Meer- Het is een niet te loochenen feit dat het Activisme de vôôr-oorlogsche Vlaamsche beweging in een acuut stadium gebracht heeft en dat haren ontwikkelingsgang niec zonder invloed ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Mr. 126. -j Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 8? December 1917 Het Jong-Vlaamsch Beginsei Diogenes zoeke nu maar te Gôttingen of hij een nensch vinden kan die het nog yermag te den-ten : "eerst Belg en dan Vlaming". Sinds lang uidt hier de leus, omgekeerd : "eerst "Vlaming, sn dan Belg"... De meesten wanen ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

jj F^' 'S GEEN NAAM WEE-^p ,WAAR> GE£N TAAL L£EFT 1S 6EEN N/Q^ g!) O UNDEKEN ? 0 ZUT MAAR KLt:E.N: NIET MEEKOCB. ZOU 'K U CEE RENj EN '* ZIE. U .ZULK EN 13 ER GEEN EN'K?I=U TOCH ZOO 6EREN '■ H8 ONZE TAAL Nr. 117 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 22? September 1917 Vlaanderen's Economische Zelfstandigheid door LIEDERIK. ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 101. iYeekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 26e. Mei 1917 De Reis maar Berlijn(1) ^©©©©©©@2^ III. "De Ylaamsche eischen zijn begraven" Is dat waar ? Is dàt het waalsche antwoord op het vlaamsch oyalisme P Angstig hebben de Ylamingen naar le Regeering opgezien. In de omstandigheid had se maar één ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL (y Nr 107. il JULI-nummer Gôttingen, 191; Nu weer zullen ze schreewven dat we fossiden zijn. Genadige Hemel! 1302 her-denken in de dagen van de Rôntgenstralen. van de electrolyse m van de draadloozt telephonie ! Inderdaad. De luchtschepen en de duik-booten en de tallooze andere obiectiveeringen van den Wil der menschen om mekaar ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 4. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 24? Maartl915. Een bladzyde geschiedenis Ik denk niet dat wy nog zullen moeten dui-den op het belang, dat wy moeten voelen, voor een doorgrondiger kennis van het land, waarin wy ons tegenwoordig moeten ophouden. My duiikt dat wy best het karakter van een volk kunnen opzoeken ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 86. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 3? Februari 191 Het Vlaamsche Lied. m. Daar het lied sedert Schumann een meei huiselijk karakter heeft verkregen, zullen we 's avonds rond den haard of 's zomers, in he stemmingvolle uur der schemering, met de innig< poëzie van het lied den alledaagschen sieur var het ...

Pages