Your search * has 33 results

a-z index of titles
  • Paderborn

Filters

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 33. Nummer. 1918. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Allerzielen. Dit is een dag vol hoop, vol weedom en vol troost, vol zuchten en gebeden. Ons vroom gemoed peinst aan de velen die togeri ten eeuwigen leven, wier lichamen neergelegd, stijf en roerloos, in den droeven kuil, ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 7. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Pinkstervuur. Heden wordt wederom de voorzegging van onzen goddelijken Zaligmaker vervuld : „Ik heb het vuur op aarde gebracht, en wat wil Ik dan dat het ontvlamme". (Luc. XII, 49.) Hier is natuurlijk spraak van het vuur ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 13. Nummer. 1917. LICHT EN LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Tot Maria! In de hoog-verlichte (!) kringen der ongeloovigen heeft men ge« lachen en gespot met het gebed der Katholieken, die aan God den vrede vroegen. Zou het gebed nu ook al invloed kunnen uitoefenen op hen, die het begin ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 12. Nummer. 1917. LICHT EN LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Leven en dood. Nog altijd woedt de brand van den wereldoorlog; dagelijks worden nog wele jonge mannen midden uit het ruwe soldatenleven plotseling weggerakt door den dood. Vrienden, gij hebt misschien zeli meegemaakt: het ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 18. Numraer. 1918» LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Op weg naar 't licht van Bethlehera's stal. Heilzaam Licht, gegroet van verre, Gij die in den winternacht Als een neergedaalde sterre Wenkt en minzaam op ons wacht! Ja wîj komen, hoe ons voeten Moe voorttrekken langs de ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 21. Nummer. 19Ï8. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Schuldbesef. Als men de fundamenten van een huis verniehgt, dan zal het onvermijdelijk in elkaar storten. Als men den voet van een beeld verbrijzelt, dan kan het niet overeind blijven staan, maar moet omver vallen. Aïs men de ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderfoorn. 27. Nummer. 1918» S LICHT en LIEFDE £ m Kerkeîljk Blad voor de Vîamingen. j 'k Uftgegeven door de Kirchliche KriegsMîfe. fi|t _ ' —xjL ^IT * □ Y Gdooven. IL Wij waren dus t'akkoord hierin : „Ik gclooi maar wat ik genoeg-zàam bewezen zie!" En elkeen zal bekennen dat zuiks vérstandig is. De genoegzame bewijzen, daar ligt ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 5. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Aan Maria. O Moeder van het Leven, Tôt moeder ons gegeven, Maria, wees gegroet! Het hart tôt U verheven, In 't lied omhoog te zweven, — Dat doet Uw kind'ren goed. Wel niet als hemelingen Vermogen wij te zingen : Maria, wees ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 14. Nummer. 1917. LiCHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Krîegshilfe. Trein-Idylle. In het jaar 1917 onzes Heeren, 6630 sind de Juliaansche tijdre-kening, 2693 sinds de Olympiade, 2670 van de stichting van Rome, 1334 van de Hegira trot ik in de monumentale restauratie van een station, dat wegens ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. * 28. Nommer. 1918. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchîiche Krlegshilfe. Vooroordeeîen. „ Om een goed oordeel te vormen zijn drie dingen noodig : zien, onderzoeken en oordeelen. Maar wie dit drietal roekeloos omkeert, wie eerst ziet en dan onmiddelijk zijn oordeel velt... komt tôt ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn 8. Nummer. 1917. mil. un , ,-sg-^s^^3^^ iiiL-^a=a^^paa!»saeLJi'lL 1 LICHT en LIEFDE | H aaesaaaoaaaaaaaaaaaaaaa | M Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. | ijjj Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. ^ De Maand Juni. Hoe gaat ge de maand Juni vieren? „ O ! zoo goed als ik kan, Pater ! " Zoolang ge niet over die algemeenheid ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 6. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Maria's schoonheid. Hoe lachend is 't aardrijk bij 't lentelicht ! Zoo jubelt het voog'lenkoor, Wanneer zij de glinstrende wieken Ontplooien bij 't dageraad-krieken, En dan zweven de luchten door. Hoe lachend is 't aardrijk bij ...

Pages

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...