Your search * has 13 results

a-z index of titles
  • Turnhout

Filters

Plicht en recht: godsdienstig en maatschappelijk weekblad

Aankondigingen 15 centiemen per drukregel, met ver-mindering op een vast getal aankondigingen. Voor aankondigingen wende men zich tôt het Secretariaat, St-Antoniusstraat, 14, Turnhout, of bij druk-ker.Voor aile aankondigingen buiten het Arrondissement Turnhout moet men zich wenden tôt : Agence Belge de Publicité Générale, Parochianenstraat, ...

Plicht en recht: godsdienstig en maatschappelijk weekblad

...

Plicht en recht: godsdienstig en maatschappelijk weekblad

lN uuiinei 35 Vijlde jaar 29 Augustus 1914. Aankondigingen 15 centiemen per drukregel, met ver-mindering op een vast getal aatikon digingen. PLICHT EN RECHT Voor aankondigingen wende men zich "tôt het Secretariaat, St-Anfoniusstraat, 14, Turnhout, of bij druk-ker.Voor aile aankondigingen buiten het Arrondissement Turnhout moet men zich wenden ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

Turnhout, Zaterdagg22JAugustus 1914 - JSr 34 - Vijï-en-Zeventigste jaargang ADVERTENTIEN. lft eentiemea per drukregeJ ■ DE KEMPENAAR ABÛMfîMENïPRI fS Voor België 5 fr. Voor Nederland 2 goitî SI ceuteii DOOD VAN X H. P1VSX Donderdag avond werd hier de telefoni-sche tijding aangebracht dat te midden van de vreeselijke rarnpen welke België. ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

DE KEMPENAAR Û.DVERTENTIEN. 15 centieraen J i———————J—— êlEON .■ EMENTPRIJS Voor België 5 fr. Voor Nederland 3 guldeii 25 centen. Ter eere m den B. Josept) bruidegom der Moeder-Maagd, pa-troon van België, schutspatroon der kristene huisgezinnen „QUICUMQUË". — LOF Z AN G. Wie naar een heilig leven traclit. En wie ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

TURNHOUT, ZONDAG 26 SEPTEMBER 1915 Zes-en-zeveniigste Jaargang. ADVERTENTlEf 15 centiemèn per drukregel DE KEMPENAAR ABONNEMENTPRIJS Voor België 5 fr. Voor Nederland S gulden 25 centcn. OeMischersinfle Kempen, Verleden maandag toog een lange stoet door de straten van Turnhout over de Me-rodelei naar het heiligdom van O.-L.-Vrouw vaai Vosslelaar, ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

Turnhout Zondag 15 Augustus 1915 - JBr 33 - Zes-en-z^ventigste jaargang DE KEMPENAAR TWEEDE BLAD De 40ste verjaardag van de promotie van Z. H. den Paus; To.en de professoren van het Aiheneum do Uenua, wier leerling do sUidont; mar-kies Giacomo délia Chiesa in t réélit ge-weest was, op deu 3on Augustus 1SY5 -voor de laatste maal hem aan een ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

TURNHOUT, ZONDAG 4 NOVEMBER 1916. - Nr 43 - mmam vbohh Zeven-en-zeiventigste Jaargang. DE KEMPENAAR TWEEDE BLAD LETTERHOEKJE. UIT SINT FRANCISCUS. Over de Kalverliefde. Wanneer bovengenoemde aardigheden (1) out-etaan tusscheni personen' van vers chilien <1 ge. slacht, en zonder vooruitzicht op een liuwelijk, noemt meii ze : kalverliefde , 't is ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

TiiONHniiT 7nNr>Ar. 10 TTTI.T îoif Zeven-en-zeventigste Jaargang. 27 i) 0 28 ADVEKTENTIEN 15 contient en per drukregel DE KEMPENAAR BONNEMENTPRIJS Voor België 5 ïr. Vo«r Nederland 8 guldeo SS eenteo De Oogst. Goud-geeî slund het koieu in d© volden. la go;vende deiniiig glooide hel van de heuvelen ; unovorzienbaar als een wijde y.eo ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

Turnhout, Zaterdag 29 Augustus 1914 - Nr 35 Vijf-en-Zeventigste jaargang mil )■■■ i——«■ ii■!M ■ mai ■ —aBKaM^ata——n————w—i—— ADVERTENTIE1T. lft eentiemeB ptr érukrege) DE KEMPENAAR A 3 0 xTiJ 3 M E iT T Pill :S Voor België 5 fr. Voor Nederland 3 «ras S ^ 25 eeuten TWEEDE BLAD Onze Faus dood ! Pans Pins ...

Plicht en recht: godsdienstig en maatschappelijk weekblad

PLICHT EN RECHT Aankondigingen 15 centiemen per drukregel, met ver-mindering op een vast getal aankondigingen. Voor aankondigingen wende men zich tôt het Secretariaat, St-Antoniusstraat, 14, Turnhout, of bij druk-ker.Voor aile aankondigingen buiten het Arrondissement Turnhout rrioet men zich wenden tôt : Agence Belge c'e Publicité Générale, ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

Tu.ruh.out Zaterdag 8 Augnstus i914. îr 82 - Viif-en-ZeveiiDigste jaargaiig o. —aiaMBsaMH——— ABONNE MENTPRI Voor België 5 fr. Voor Nederland 3 guld 25 centen. DE KEMPENAAR ADVERTENTIEN. 15 centiemen per drukregel OORLOG van DUITSCHLAND tegen BELGI Wat in ons onzijdig land eene onmogelijkhe scheen, is werkelijkheid geworden. België is i ...

Pages

  • 1
  • 2