Your search * has 21 results

a-z index of titles
  • De Maeseyckenaar

Filters

Series or title

De Maeseyckenaar

r Nu m mer 1. Decembcr 1916. DE MAESEYCKENAAR M A A NDELIJKSCH TIJDSCIIRI F T REDÀCTIE : .1. BOONEN, BOULEVARD DE STRASBOURG, 36, LE HAVRE. Een woord vooraf. Wapenbroeders, strijdmakkers, vrienden en stadgenooten van 't aloude Maes-eyck, dil is een bladje voor n ! Hier in eenige lijnen zullen wij mal-kander maandelijks het schaarscli nieuws ...

De Maeseyckenaar

Nummer 2. Jamiari 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MÂESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Yoor inlichtingen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Zalig 'Mieawjaar ! Zalig Nieuwjaar aan U, aile, dierbare vrien-den, heldhaftige strijders van Maeseyck en omstreken ! Aan U, aile, mijn onversaagde wapen 1 ...

De Maeseyckenaar

Nummer 3. Februari 1917. DE MAESEYCKENAAR UIT GEGEVEX DOOR DE MÀESEYCKER VRIENDEN IN LE HAYRE. Voor inlichtingen zich te wenden loi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Moed gehouden Moed gehoudeu, mijn beste strijdmakkers ! dagbladen en tijdschriften, legerhoofden en diplomaten voorspellen ons, beloven ons kranig-weg het ...

De Maeseyckenaar

Nu m nier 4. Maart 1917. DE MAESEYCKENAAR ■ — — ? UlTGEGEVEX DOOR DE MAESEYCKER YRIEXDEX IX LE HAVRE. Yoor inlichtingen zicli le wenden loi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasl)ourg, .'56, Le Havre. Moed Gehouden! Tusschen de menigvuldige brieven, die mij van 'L front toekomen, vind ik wel een s een, die in mij de twijfelingen doet opreizen ...

De Maeseyckenaar

Nummer o. Api i 1 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEYEX UOOl^pK ^Àlj^fCKBR VRIENDEN IN LE HAVRE. Yoor inlichtingen zich le wenden BOOInÊN, Boulevard dé Strasbourg, 86, Le Havre. WM)I II I II ItIMWMBglMIJiLlUiJIlL Ons Gazelje. Mijn allerbeste vrienden ! Willen we samen eeiis een terugblik werpen op de zeer jeugdi-ge, maar reeds zoo* prachtige ...

De Maeseyckenaar

Nu m mer 6. Mei 1917. MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MÀESEYCKEK VRXENDEN IN LE IIAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden toi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Een anlwoordje. lu deu loop der maand, zooals overigehs reeds vroeger, sehreveu me verscheidene onzer heldhaftige strijdmakkers van uit de kilie loop-grachten ouder ...

De Maeseyckenaar

Nmlimer 7. Juni 1917. DE MAESEYCKEHAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKEK VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtineen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg;, 3(5, Le Havre. NOG EEN ANTWQORDJE. Wat genoegen van tweè onzer dapperste wapenbroeders hier in verlof te ontmoeten ! Koppen blozende van gezondheid, kuiten achteruit en vier ...

De Maeseyckenaar

Nmumer 9. MET DE TQELATING DEH MILITAIRE OVERHEID. \ugustus 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Nog een beetje geduld. « Nog een beetje geduld, vriend J » zoo begint een brief, die mij gisteren van uit de ...

De Maeseyckenaar

Nummer 10. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID. September 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich Le wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Goed Nieuws. Ofschoon ge, vrienden, het blijde oorîogs-nieuws van deze dagen reeds door de dag-bladen zult vernomen ...

De Maeseyckenaar

Nummer 11. t - . MET I)E TOELATING I)ER MILITAIRE OVERHEID. Oetober 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Bravo, mannen! Reeds meërmalen schreven mij verseheide-nen onder u, hoe zij in de loopgraven, in het ...

De Maeseyckenaar

Xunniier 12. MET DI-; TO Kl. AT INC. DKR MIl.ITAIliE OYERHEII). November 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVKX DOOR DE MAËSEYCKER VRÏEXDEX IX LE HAVRE. Yoor iulichtingeit zich te wendén*tôt M. Joskph BOOXEX, Boulevam de Strasl)ourg, 36, Le Havre. Onze verjaring. t Htgrmede onlvangl ge n1' 12. 't Is dus ons verjaringsnummer en daarom ook wel wal ...

De Maeseyckenaar

Nummer 13. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID December 1917. DE MAESEYCKENAAR 11 • UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Bravo, Mannen ! G.oede, dierbare wapenbroeders, in nummer 11 verheugde ik mij u te mogen gelukwenschen over dien ...

Pages

  • 1
  • 2