Your search * has 17 results

a-z index of titles
  • Hemixem-Reeth

Filters

Series or title

Hemixem-Reeth

Nu m mer 1. December 1916. HOUDT U FIER HOUDT U REIN ZEDELIJK VOLK GROOT VOLK HEMIXEM = REETH M AANDELU KSCH T I J I) S C II11J F T t E. H. DE WIT, Kiujgsaa:.moezenier, A. C. A. Sainte-Adresse. • Opsteleers : , I I)r Ch. Van Nuffel, Krijgsdokteu, R 142, 2e M. Vrienden. ~ Reeds lang had ik 't gedacht. Iedere stad of belangrijke plaats heeft ...

Hemixem-Reeth

Nu m mer 3. Februari 1917 HOUDT U FIER HOUDT U REIN ZEDELIJK VOLK GROOT VOLK HEMIXEM = REETH i E. H. I)E WIT, Krijgsaalmoezenier, A. C. A. Sainte-Adresse. Opsteleers : s f D1' Ch. Yan Nuffel, Krijgsdokter, L 275, oc B. Brieven van huis « Er zijn ook nog van die slechte vrouwen, die met die (duitschers) mannen medeloopen. » Moet ik n vragen, ...

Hemixem-Reeth

Nu m mer 4. Maart 1917. HOUDT U FIER HOUDT U REIN ZEDELIJK YOLK GROOT VOLK Hemixem-Reeth t E. H. DE WIT, Krijgsaaemoezexier, A. G. A. Sainte-Adresse. Opstellers : I I)1' Gh. Yan Nuffel, Krijgsdokter, C 275, 3e R. Brieven van 't Front. Dit artikel is de warë tegenhanger van «Rriéven van huis» niL N° 3. 't 1s samengestëïd uit brieven, die ik ...

Hemixem-Reeth

X uni mer 5. April 1917. HOCDT U FIEB HOCDT C REIN ZEDELI.IK VOLIv GROOT VOLK Hemixem-Reeth t E. II. DE WIT, Kkugsa yi.moezkxikk, A. C. AJ Saixi i -Adhhssk. O'psteixebs : i _ _ „ l D' Ch. VAN MThEC, Kiîijgsdokter, C 2/-), de B. Open brieî aan de jongens van fiemixem. Gaede vrienden, Het is mij een waar genoegen,bij middel van u\v geëerd ...

Hemixem-Reeth

Nu ramer 6. Mei 1917. HEMIXEM k E. H. DE WIT, Kri.jgsaalmoezexikr, A. C. A. Sainte-Aduessk. Opstellers : , I Dr Ch. VAN NUFFEL, Krijgsdokter, C 27.), 3e B. • il Nagels met Koppen. 10-3-17. s Eerwaarde Heer, Ik dank U ten zeerste voor ons gazetje, licl-welk ik ontving in de toopgraven. In mijn « abri » overwoog ik het artikel van on zen vriend ...

Hemixem-Reeth

X u ni mer 9. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEII). Augustus 1917. HEMIXEM | E. H. DE WIT, Krijgsaalmoezenier, A. C. A. -Sainte-Adresse. Opsteixers : i _ I I)1' Ch. VAN NUFFEL, IykiJgsdokter, C 2/o, 15e B. Aan onze geiiefde ouders, zusters en iroeders, eclitgePiOten ea beminden. , Oogst l'Jl'i. Onweerswolken stapelden zicli aan den hemel op, de ...

Hemixem-Reeth

X il m mer 10. TOEGELATEX DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. September 1917. HEMIXEM ,RE£ZK \ E. H. DE WIT, Krijgsaalmoezenier, A. C. A. Sainte-Adresse. Opstellers : • • I D1' Ch. VAN NUFFEL, Krïjgsdokter, C 275, 3e 15. Broederlijkheid. aïs veruwaaia, onrvvaaiae ik un een aiepen slaap, bij het eerste geschal (1er klaroenen, die, met hun schérpen ...

Hemixem-Reeth

Nu nimer 11. TOEGELATEN DOOH 1)E MILITAmE OVERHE1D. October 1917. HEMIXEM \ E. H. DE WIT, Krijgsaalmoezenier, A. G. A. Sainte-A®hesse. | I)' Ch. VAN NUFFEL, Ivrijgsdokter, Hospitalisatie, III" 1). A. -f Gede nkt. Hemixem. Balligand Louis, gevallen tijdëns bel beleg van Namen. Branders Fr. J., den 24-26 October 1914, te Stuyvekenskerke. Claes ...

Hemixem-Reeth

Nummer 12. TOEGELATEN DOOR 1)E MILITAIRE OVERHEID. November 1917 HEMIXEM KFFZH; \ E. H. DE WIT, Ivrijgsaalmoezenier, A. C. A. Sainte-Adresse. Opstellers : -, I D1' Ch. VAN NUFFEL, Krijgsdokter, Hospitalisatie, IIIe I). A. Open brief aan de jongens van Hemixem. Beste Vrienden, Sedert mijn driejarig verblijf in Engeland heb ik al iets of wat ...

Hemixem-Reeth

Nu ni mer 13. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVEKHEID. Deceniber 1917 HEMIXEM REEZH i E. H. DE WIT, Krijgsaaemoezenier, A. C. A. Sainte-Adresse. Opstellérs : I Dr Ch. VAN NUFFEL, Krijgsdokter, Hospitalisatie, IIIe 1). A. Tweede jaargang TWEEDE JAARGANG ! Wij mogen er ons niet van beloven, daar het eene droevige bestatiging is van den oorlogsduur, ...

Hemixem-Reeth

Nummer 14. fOEGELATEN DOOR »K MILITAIRE OVERHEID. Februari 1918 HEMIXEM . Théo Hjmssen . S-jtirftn !J j t E. H. I)E WIT, Khij(;saalmoezenikh, A. C. A. Sainte-Adresse. Opstkllers : . I D' Ch. VAN NITFEL, Khijgsdokter, Hospitalisatie, IIIe 1). A. Open brief aan de soldaten- huisvaders van Hemixem. Goede Vtienden, Alwédér zijn wij een ander jaar ...

Hemixem-Reeth

Xnmmer 1(i TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERBEIl). April 1918 HEMIXEM i E. II. DE WIT, Krijc.saai.mokzkmkk, A. A. Sai.\tk-Adri:ssi: Ol'stku.kbs : , ! I)' Ch. VAN XLEKEL, Ki.ugsdoktkk, Z 28!). Maart 1918. Langs weerkanten aan den Yzerstroom s ta an ze no», het BelgisCh en Iicl D.uitsche leger, o]: een afstand, die op sommige ])laatsen de breedte ...

Pages

  • 1
  • 2