Your search * has 12 results

a-z index of titles
  • Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur

Filters

Series or title

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

Zi eeiitienien. Met l>oniacli(i$;ing <!«'«* I>nils(>lK> Overhoid. **î> Vu$;iisli 11)1 î. l¥r S- STADSBODE AB0NNEMENTSPR1JS : 5 fr. 's jaars, 3 fr. voor 6 maanden. (voorop betaalbaar). —o— Openbare Verkoopingen 25 c. per regel. Rechterlijke Eerherstelling 2 fr. per regel. Begravenisbericht ... 5 frank. (voor abonnenten ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

î» centiemen. Met bemachtiging der Daiitsche Overlieid. Zaterdag S ®ept«mber 1917. — J^Tr îî. STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5 fr. 's jaars, 3 îr. voor 6 maanden. (voorop betaalbaar). —o— Openbare Verkoopingen 25 c. per regel. Reçhterlijke Eerherstelling 2 fr. per regel. Begrayenisbericht ... 5 frank. (voor abonnenten fr. 2.50) voor ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5 fr. 's jaars, 3 fr. voor 6 maanden. (voorop betaalbaar). —o— Openbare Verkoopingen 25 c. per regel. Rechteriijke Eerherstelling 2 fr. per regel. Begravenisbericht ... 5 frank. (voor abonnenten fr. 2.50) voor Brugge en omliggende Olcieel Orgaai vai M Mettir verschijnende dcii WoeiiMlag en ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5 fr. 's jaars, 3 fr. voor 6 maanden. (voorop betaalbaar). —o— Openbare Verkoopingen 25 c. per regel Rechterlijke Eerhersteiling 2 fr. per regel Begravenisbericht ... 5 frank. (voor abonnenten fr. 2.50) voor Brugge en omliggende Olcieel On m tat GeiMÉtaiiF verscliijnencle «ten Woens<lag; en ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5 fr. 's jaars, 3 fr. voor 6 maanden. (voorop betaalbaar). —o— Openbare Verkoopingen 25 c. per regel. Rechterlijke Eerherstelling 2 fr. per regel. Begravenisbericht ... 5 frank. (voor abonnenten fr. 2.50) voor Brugge en omliggende Olcnl On m te! EHbfetv yersehijnedde «len Woensdag en ^aterdag. Bestuurder-Uitgever ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5.00 fr. voor zes maanden (voorop betaalbaar) voor Brug'ge en omhggenae Bestuurder-Uitgever : HENDRIK DE ZEINE Ankerplaats, 1, Ouden Gentweg BRUGGE of ten Stadhuize teras/ A/6 1 der 2e afdeeiing. vj Openbare Yerkoopingen 25 c. per regel. R«cht»riijke Hersieiling 2 fr. per regel. Begravenisbericht 5 ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5.00 fr. voor zes maanden ( voorop betaalbaar) —o— Openbare Verkoopingin 25 c. per regel. Rechterfijke Herstelling 2 fr. per regel. Begravenisberichi 5 frank. voor Brugge en omliggende Ofcwl Oroaan m M taseÉtetir verschijnende deu Woensdag en Zaterdag. Bestuurder-Uitgever : HENDRIK DE ZEINE Ankerplaats, 1, Ouden ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

13 hi Tien centiemen. Met machtiging- der Duitsche Overheid. mm Zaterdag 6 April'1918. — Nr 64. STADSBOD 25 c. per regel. 2 fr. per regel. 5. frank. ABONNEMENTSPRIJS : 5.00 fr. voor zes maanden f voorop betaalbaar) Openbare Yerkoopiifii Rechterlijke Herstelling Begravenisberichi voor Brugge en omliggende Officieel Orgaan ra het ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5.00 fr. voor zes maanden îvoorop betaalbaar) —o— 9p«nbiri Ytrkaopiafis 25 c. per regel. Richtirlijki Hirtiilllag 2 fr. per regel. Bigrmnlsbiricht 5 frank. voor Brugge en omliggende Qloieel Orgaas m let faMÉtetii -l verschijnende tien Woensdag en Zaterdag. Bestuurder-Uitgever : HENDRIK DE ZEINE Ankerplàats, 1, ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

STADSBODE s,ooTm„ -Foor Brugge en omliggen de H E ^ "Tz è , N E ivoorop befaaibaar) _ „ . 1 H 1 1 ffl I î i Ankerplàats, 1, Ouden Gentweg ...,,.,f „ ou Orgaan w let GmiMiif » m- nacnîeelljks Kerttslilng 2 Fr. per regel. ** ^immiulcU s fr.nk. ' verschljnsnâë den Woensdag en ZatCïdata, ' baml ' ' der 2' ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

Zaterdag 26 October 1918. Tien cersttemen 2e Jaar — N' ï£ STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5.00 fr. voor zes maanden '.voorop betaalbaar) —o— îpenbare Verksopingin 25 c per regel Sichterlijke Herstslling 2 fr per regc'. Begravenisbericht 5 frank. voor Brugge en^omliggendt icieel Orpan m M Gemeentelesti < • vevsehijnende den Woensdag ©b ...