Your search * has 11 results

a-z index of titles
  • Tusschen Brussel en Leuven

Filters

Series or title

Tusschen Brussel en Leuven

Maart 1917. Tusschen Brussel en Leuven TJ, zonen van cms Braband, U binde ©en echte vriendenband ! Obstel en Beheer : V. Vangramberen, C. 181, ie S. H. In t'hartjo van Braband Wij waren er zôô gelukkig, bij ons,inons dorpjetusschenLeuven en Brussel, ieder aan zijn werk, ieder in zijn midden van familié en vrif nden. En, in eens, kwam de ...

Tusschen Brussel en Leuven

Nr 3, Mei 1917. Tusschen Brussel en Leuven. Onze Vadëren waren vrij ende vrij ook blijven wij ! U, zonen van 011s Brabant, U binde een echte vriendenband ! UpsteL en neheet : V. Vangramberen, L. 40. 2e groep. Vriendelijk verzoek de Briefwisseling voor ieder dorp ( adressai, nieuws, aanvraag van bladen, enz.) te doen met den vertegenwoordiger van ...

Tusschen Brussel en Leuven

Oplage : i.ooo. Nr 4, Juni 1917. Tusschen Brussel en Leuven. Onze Vadcren waren vrij ende vrij 00k blijven wij ! U, zonen van ons Brabant, U binde een echte vriendenbaiid ! Opstel en Beheet : V. Vangramberen, C. 48. 2e groep. Nog eens verzoekenwijontàjongens hun brieven en kaarten metmededeelingen, hm aanvraag om bladcn enz. te zenden naar den ...

Tusschen Brussel en Leuven

Oplage : 1.200. Door de Krijgsoverheid nagezien Nr 5. Juli 1917. Tusschen Brussel en Leuven. Onze Vaderen waren vrij ende vrij ook blijven wij ! U, zonen van 011s Brabant, U binde een echte vriendenband ! Opstel en Beheei : V. Vangramberen, C. 48. 2e groep. Adressenlijsten. . ; ■ Wat een spijtige zaak die adressenliwestie ! Het verloop dey ...

Tusschen Brussel en Leuven

Oplage : i.25c Door de' Krijgsoverheid nagezien D. 517. i3-8-1917 Nr 6. Oogst 191.7. Tusschen Brussel en Leven. Onze Vaderen waren vrïj U, zonen van cms Brabant, ende vrij ook blijven wij ! U binde een echte vriendenband ! Opstel en Beheet : V. Vangramberen, D. 128. 2e groep. Om een aantctl redenen, waarover onnoodig hier uit te wijden, is het ...

Tusschen Brussel en Leuven

Oplage : 1.400. W il idl^mgyggail 1 WHIIIHMBII • Door de Krijgsoverheid nagezien D. 770. 20-9-1917. Nr 7. September 1917. Tusschen Brussel en Leuven. Onze Vaderenwaren vrij TJ, sonen van ons Brabant, ende vrij ook blijven wij ! U binde een echte vriendenband ! Opstel en Behee? : V. Vangramberen, D. 128. II Aan luitenant Baron de Vinck (zie ...

Tusschen Brussel en Leuven

Oplage : i.5oo. /£ ? y Do^r de krijgsoverheid nagezien D. iÇiy ig-x-x-8. V! >.vv. Nr g. Februaii 1918. Tusschen BRUSSEL en LEUVEN. Onze Vaderen waren vrij ende vrij 00k blijven wij ! ****** U, zonen van onsjfBrabant, XJ binde een echte vriendenband ! Opstel en Beheet : V. Vangrambcren, D. 128. II Ons voorgaand tummer lag ter perse, toen we ...

Tusschen Brussel en Leuven

Oolaire 1.500. Aan de kriiesoverheid voorg«]egd. N. 10 Juni 1918. TUSSCHEN BRUSSEL EN LEUVEN. Onze vaderen xoaren vrij ende vrij oolc bïijven wij ! U, zonen van oit s Brabaut, U biiide eeii eclite vrfendenband ! Oj)stel en Beheer : V. Vangramberen, H. M. B. Col de Caire, Cap Serrât. (A Ipes-Marit.) FrarikrijTc. Den E. H. JEdmard Van der ...

Tusschen Brussel en Leuven

!N" 11. Oplage J55U Aan de kriisrsoverheid voorsrelesrd. Ortii sf 1 Q1 S TUSSCHFN BRUSSEL EN LEUVEN Onze vaderen waren vrij p.nd.e, nvii (toi: bliiren ii'ii ! U, zonen van ons IVrabant. ¥i i.: -i a.. -i « 'Opfttel en lieheer : V. Vangramberen, H. 31. B. Col de Caire, Cap Jberrât. (Alpes Marit.) FranJcrijk. Laat.ons UW Z=AI(RES geworden. ...

Tusschen Brussel en Leuven

N 12 Oplage 1500 Aan de Krijgsoverheid voorgelegd November 1918 TUSSGHEN BRUSSEL EN LEUVEN Onje oaderen voaren v?rij ende orij ook blijoen voij ! U, jonen oan ons Brabant, U binde een ecbte oriendenband ! O-pstel en Beheer : V. Vangramberen. H. M. B. Sa!rit-Lunaire, (Ille et Vilaine) Frankrijk. Jicin cialm. P. Gaëten Reynderx ( Wesem-beek) Ed^o. ...

Tusschen Brussel en Leuven

N 13 Oplage : 1750- Aan de Krijgsovetheid voorgelegd April 191g TUSSCHEN BRUSSEL EN LEUVEN Onze vaderen wa**?n zonen van ons Brabant, ende vrtj 00k blîjven wtj ! O bînde cen echtc viucndenband ! Opstel en Beheer : V. Vangramberen, H. M. B. Chambéry (Savoie) Frankrijk. Al mat deze laatste maanden voorviel : het gedaan-zijn van den oor/og, het ...