Your search * has 12 results

a-z index of titles
  • Willebroeck aan 't front

Filters

Series or title

Willebroeck aan 't front

NUMMER 12. ~6'3140 Willebreck aan't front Uoorfoopio Besîuurfler : Fr. fllYiELiriCHK, Harmoniesiraai, 17, ftniwerpen! Terugblik. Wie had durven denken dat reeds na 25 jaren zich over het oude Europa een nieuwe wereldramp zou veropenbaren ? Men had toch t' allen kant ver-kond dat het de laatste oorlog zou geweest zijn. Helaas! reeds worden de ...

Willebroeck aan 't front

NITMMFP n Verschiint Maandeliiks ^ ^ ^ J ^ ^ -y '. j T t ■ ^ ^ ^ ^ 8 Bestuurder: Fr. AMELINCKX, Harmoniestraat, 17, Antwerpen. •- NIEUWJAAR " Gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar ! " zoo klinkt het t' allen kant en wij houden er aan bij het uitgeven van het dertiende nummervan " Wille-broeck aan 't Front dien wensch aan al onze ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 1]. Toegelaten door de Censuur Willebroeck aan't front ^ Bestuurder : FRANS AMELINCKX, sergeant, 15e linie. Onze terngkomst te Willebroeck Eene koortsachtige gejaagdheid doorliep liée front. Het gerucht van een aanstaand ofïensief verspreidde zich ten aile kanten, door de eenen onthaald als eene onmogelijkheid gezien de gering-heid van ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 3. Willebroeck aan 't fromt ter aile inliuhflîsgen rassis sot ziefo tôt hst fjeslïiur: Frans âmeSissefe, S. 218, 1sla S'9 AAN ONZE WILLEBROECKSCHEJOKGENS DIE VIELEN VOOR T VADERLAND Nu dat de grondvesting van onzen Wille-broeckschen Soldatenbond stevig is neerge-legd, welt er, in ons aller gemoed, een spotaan gevoelen, een plicht van ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 14. Verschijnt Maandelijks Willebroeck aan'tfront Bestuurder: Fr. AMELINCKX, Harmoniestraat, 17, Antwerpen. OPROEP Ingevolge een bericht verschenen in " Het Laatste Nieuws ", en gericht tôt de gemobiliseerde Willebroekenaren, hun verzoekende hun adres te willen opgeven aan het bestuur van " Willebroeck aan 't Front", zoo ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 7. Toegelaten door de Censuur Willebroeck aan't front Bestuurder: FRANS AMEL1NCKX, Korporaal, D 174, leCie. De Liefdadigbeidsbaan van onze TWEE ROOD-KRUISJES Door hare militaire ligging zelf, werd onze gemeente van den eersten dag af van den oorlog aan een hevige drukte onderworpen, en deze die er vertoefden tijdens de maanden Augusti en ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 4. Toegelaten door de Censuur. Willebneck aan 't front ïsor aile inilchtingen «rende men zicli lot hat fesstaur: Frans âmelinokx, 0. 2ÎS„ îsts Sie VASTE NIEUWSJES UIT ONZE GEMEENTE Van af 1 Januari 1917, trekken de ouders (vader of moeder) en de gehuwde vrouwen van soldaten 1,25 frank per dag, in plaats van de vroegere 5o centiemen ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 15. Verschijnt Maandelijks Willebrock aan't front Bestuurder: Fr. AMELINCKX, Harmoniestraat, 17, Antwerpen. PEÈRE Wie van de Willebroekenaren die den oorlog 1914-1918 medemaakten kent Peère niet? Alhoewel hij niet de oudste in jaren was nam hij toch den roi van vader op zich, door aile middelen aan te wenden om zijn dorpsgenooten te ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 16. Verschijnt Maandelijks Willebroeck aan't front Iets over de Geschiedenis van Willebroek Over de geschiedenis van Willebroek werd tôt hiertoe weinig of niets gepubliceerd omdat er bijna niets is overgebleven van de oude bescheiden daar de gemeente meermaals verwoest werd. Het samenbrengen van wat hier en daar nog te vinden is bij ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 8. Toegelaten door de Censuur ar " Y" S^' ^«Sï Bestuurder: FRANS AMEL1NCKX, Korporaal, Z 40, Ie Cie. .r;^^'^--rtnr t~-t-ti "-i r- ■"- -»■ i11 i ri —r—1 - r r r i NIEUWJAAR Een vierdemaal reeds vindt Nieuwjaar ons aan den Yzer, die bloedige schans die ons a.scheidt van ouders, vrouw, kinderen, bloed-verwanten en ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER $.10 Toegelaten door de Censuur Willebroeck aan't front Bestuurder: FRANS AIEL1NCKX, Sergent, Z40, 1-C1'. Bij Winternachten op lit» Yser WÉMsdie blik in 't verleden De sneeuw is sedert middag zonder op-houden gevallen, doch 't is aan 't opklaren. Nu vriest let en de nedergestorte sneeuw kraakt onder de voeten. «'t Is kalm vannacht hé ! ...

Willebroeck aan 't front

lste NUMMER Willebroeck aan 't front *Voor jalle inllchtingen wende men zich tôt het bestuur ; — (§>>— ^rans Jïmelinckx, €{. 218, lste die —= NIEUWJAAR ! « Gelukkig en voorspoeciig Nieuwjaar ! » zoo klinkt het ten aile kanten en wij, bij het uitgeven van ons eerste bladje, houden wij er aan dien wensçh aan al onze vrienden en ...