Your search has 939 results

a-z index of titles
  • 1914-01

Filters

Publication date
1914939

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Dimanche 4 Janvier 1914 UN NUMERO CINQ CENTIMES nimi MAUA A I^MitîAu 4(14/1' franco en Belgique Un an ; 1S t, » » 6 mois : 8 fr. » » 3 mois : 4 fr. Franco en Hollande Un an s 22 fr. » Union postale » 32 fr. On s'abonne au bureau du Journal et dans tous les bureaux de poste, ADMINISTRATION TÉLÉPHONE 567 JOURNAL DE LIÈGE FEUILLE POLITIQUE, ...

De klok: orgaan der christene beroepsvereenigingen en maatschappelijke...

Door plicht en recMÎ Tôt liefde en rechtvaardjgheid. Door vereeniging tôt macht! Door macht tôt vrede ! "Orgaan der Kristelijke Sociale AVerking in het Land van Waas" iu1., aaral an Verschijnende om de 14 dagen | en meer als 't noodig blijkt . m ■ Cliristene UST a,a,S"tenliefcle LEEST en VERSPREIDT Uw Volksblad ■»!« Il ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

le numéro trrT XTTTTUTTWf T7"P IO centimes rPWTTTTIvrWW ournal tri-hebdomadaire /iardi-dinsda( o janvier 0 januari 1914 Verschijnende 3 maal per week 3e annee d" jaargang S ABONNEMENTS ABONNEMENTEN îlgique par an . . :lgie per jaar ... " Dllande par an . . olland per jaar . . ' jtres pays idere landen ..." °*UU souscrit dans ...

La tribune congolaise et La gazette west-africaine

Jeudi 15 Janvier 1914 le Numéro : 10 centimes (ttranger : 15 centimes) 12mfc Année Nd 47 LA TRIBUNE CONGOLAISE ET. LA GAZETTE WEST-AFRICAINE. HE© tod 02XLa.da.i r© Directeur : JEAN PAUWELS VILLA SYLVI A, Avenue des Cottages VI EUX-DIEU-lez-AN VERS Les manuscrits ou articles tjon publiés sont détruits. La plus grande discrétion est assurée ...

Het morgenblad: volksdagblad

7e jaargany. • N° 2 Vîijoag r en xmwûay 3 januari 1914- z cetmemen net numme» HET MORGENBLAD ^""'"""fiankoiiidiS'WEen : 1 14= blatHzijde. — Per kleinen re^el tr. 0.30 ë Financicele, ' ' * I | Stadsnituws, per grooten regel » 2.00 » ] Reclamen, * " * » 1.00 8 S Begrafenisbericht, » 5.00 g VQLKSDAQBLAD Aile ...

Door Vlaanderen heen

Door Vlaanderen heen Geïllastreerd biiblad De Belgische krijgsgevangenen, alvorens naar de Duitsche kampen verzonden te worden, mogen hun families wederzien en eenige uurtjes in hun midden slijten. Bezoek van t'Huis! rechtstaande: cap. Scheers, sold. Van Dal. zittende: Mr. Thijs, Plvr. Thijs, Jf. Van ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JOURNAL DE GAND abonnements : REDACTION & ADMINISTRATION : annonces i BELGIQUE : 16 tranoa par an; 7-50 francs pour aix mois; 4 franc* pour trois moif. 8, RUS DB FLANDRB, 8, GAND „ , . t .. . , , , .. , , Pov/ Vétranaer Uvortmiw Volr le tarif au ba" d® la «mière page du journal. ' ^ TftLÉPHOm 666 Une nation qu'on étrangle • Il ...

Het morgenblad: volksdagblad

7* jaargarnj. N 23 Vrïjdag 30 januari I9T4 2 cetitieroen nei nummer HET MORGENBLAD f-" ' Aankondïginsien : § 4e bladzijde. — per kleitven regel fr. 0.30 ïFinanciëele, * B * » 1.00 IStadsnieuws, per grooten regel » 2.00 SÉReclaraen, » » » » 1.00 yBegrafenisbericht, » .5j0_ VOLKSDAGBLAD All« mededeelingen te zenden aan M. J. ...

De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche...

" &NTIEMEN HET NUMMER VIBRDE JAARGANG N' 5. — ZATERDAG, 31 JANUARI 1914 ^ ANNONCES : Opstel en Administratie "\ZolksWis t> ,8, KechelscKestraat .JABONNEMENT:lanti.jaari| —hroi^ besbikknmo^eTi^or Ûinsd4g&t/o7va ittgezonden Worden.. f 1. t » portearCcii'a.^r)ljj kdorn^j Door vakorga-nisatie n a a r meer recht «n ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

le numéro het nummér | centimes 1u centiemen Journal tri-hebdomadaire viard1-dinsdag 27 janvier 27 januari 1914 Verschijnende 3 maal per week l io° année ioe jaargang N" 11 ABONNEMENTS ABONNEMENTEN Belgique par an . 10.00 fr. België per jaar. . . Hollande par an . _ Holland per jaar . . Aut;es l™ys' 1 5.00 Andere landen . On souscrit ...

L'indépendance belge

liO Gemimesl CN BELGIQUE ET A PARIS 35° ANNEE Dimanche, "5 janvier 1914 ADMINISTRATION-ET REDACTION 1 T., rue des 8ablei, Bruxelles BUREAUX PARISIENS : 11, place de la Bourse ABONNEMENTS: ÉDITION QUOTIDIENNE BELGIQUE. Un sa 20 Ir. C mois 10 fr. 3 mois. 5 fr. tUXEMBOSRÊ(Br.-Dj •-> 58 fr » 5 Ir. » 3 fr. ETBÂHCES » 40 tr. = 22 fr. » ...

De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en...

Vijfde Jaargang. Nummer 49. Prijs per nummer : 10 centiernert. 24 Januari 1914 DE KRONIJK Er wordt verslag gegeven nvcr aile boek- en muziek-werken waarvarn uns exemplareu geworden. Aangesloten bij het Verbond der Periodische Belgische Nieuwsblade Voor aankondigingei; zich le w.niicntot het bureel : St. ANDRIESSTRAAT, 36 Parsifal - ...

Pages