Your search has 633 results

a-z index of titles
  • 1914-02

Filters

Publication date
1914633

Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism

H ET Stichter : Priester Vaslet VOLKSGELUK Door onmatigheid zijn reeds velen gestorven maar wie matig is, verlengt zijn leven. wi jshbj.d Qeillustreerd Maandblad TEGEN ALCOOLISiW De alcool maakt tegenwoordig meer verwov tingen dan pest, hongersnood en oorlog. Gladstonb, in 't Lagerhuis, S Metrt 1880 26e JAAR, Nr 2 Opsteller : Advokaat Alb. Van de ...

Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

Op voor het Petitionnement voor A. S. Het Stemrecht en de Werkendeklas Zonder in het bezit te zijn van politieke rechten of zonder ze te gebruiken voor baren verlossingskamp zou de werkende klasse, niet alleenlijk veel te lijden hebben, van klas-senmaatregele en wetten der burgersregee-ringen, maar zou ook haar dagelijks strijden voor een beteren ...

De waarheid: geïllustreerd maandelijksch tijdschrift der geloofsverdediging

Over Godsdienst. De Sint-Pieterspenning. De Paus krijgf jaarlijks van het katholieke vo!k. in vorm van Sinf-Pieterspenning een rond sommeke gelds. De laatste vijftig jaar, verzamelde mcn in België alleen en alleen in bijzondere gelegenheden, buiten de jaarlijk-lijksche inzamelingen gedaan door de katholieke biaden. de niet fe misprijzen som van ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

voor Beigië^S PER JAAR : fr 2 50 Jaargang, Nr 9 - Dondcrdag 26 Februari 1914 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen voor Nederland f 2.— Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : Aile brieven en mededeelingen dienen voor andere landen . . . fr. 5.— 8, OFFERANDESTRAAT, 8 — ANTWERPEN — TELEFOON 2178 ten laatste Dinsdagavond ...

Journal du Katanga

4me année 17 février 1914 N° 7 JOURNAL DU KATANGA PRIX DES ANNONCES : LA LIGNE Correspondance Fr. 5,oo Demandes d'emploi » 1,00 Offres diverses » 2,00 Feuille hebdomadaire paraissant le mardi Le Numéro : 50 Centimes. ADMINISTRATION : Avenue du Sankuru, ÉlïSabethville (Katansra) Congo Belge. PRIX DES ANNONCES: LA LipNE Faits divers (fin) ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 26 Février 1914 Le numéro 20 centimes Cinquante-sixième Année - No 16.978 PRIX DE L'ABONNEMENT : PAYABLE PAR ANTICIPATION : I Anvers .... Fr. 10,— par trimestre I Intérieur . . ■ ■ " 11,50 „ I Hollande et le Grand ( 1375 Duché de Luxembourg* Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On s'abonne dans ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Vendredi 27 Février1 191 UN NUMERO CINQ CENTIMES Vendredi 27 Février 1914 Franco en Belgique Un an : Sô w » » S mois ; S ff. » » 3 mois : 4 fr.- Francc en Hollande Un an : 22 fr, » Union postale » 32 Sr-On s'abonne au bureau du Journal & dans tous les bureaux de poste, ADMINISTRATION TÉLÉPHONE 567 JOURNAL DE LIÉGE FEOiLLE ...

De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche...

HiïmÈÊr J/.'W s —■—^ T '">...■ * Orgaan van de Vilvoordsche Afdeeling der Belgische Werklieden=Parti| I Mscvcp : lsido(nr Hcyudcls, Spicgdstraat, 22, Vilvoordcn. DE KLASSENSTRIJD Onze tegenstrevers zeggen : Het socialisme wekt bij de arbeiders den haat op tegen de andere klassen der ruaat-schappij en verdeelt de menschen in twee ...

Le matin

.undi 23 Février 1914 HUIT PAGES - CI^QCEMTIME§ 21me Année - N° 54 I RÉDACTION 39 VIEILLE BOURSE, 39 ASVIÎIIS | j^éphone Rédaction : •il'î' ! JJJJOIW1®111®11-*8 * l Un an ... . ,5-9îî Etuis Six mois ««g'» f /Trois mois . • • • lUn an î2'SÎÎ KéiuïB» <Six mois /Trois mois . . • . Lfra.France, Angleterre, Allemagne ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

SAMEDI 28 FtVFlIER 1914 L'UNION PANS L'ACTION VINGTIEME; ANNEE - W 59 ABONNEMENTS Pour tonte la Belgique Un as. • • 0 *. . fr. 9.00 Xix mois .«•«••• 4»I0 Trois mois »••••« 2.29 Gr.-Duché de Luxeml}. £0.00 1nm |«taU. ..... 80.00 Directeur : Fernand NEURAY Edition (G h- «olr) Edition JfJf (lOh.soir) Edition Jjt ...

La Flandre libérale

40' innée — Mardi (0 Février 1914 QUOTIDIEN. - 10 CENT. atea^ftiaggaMMMgM^iMWiwwaHBgagMwiMMMM h k\ MoKiti in r^^pîoi» IQIA LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS 1 mois. S mois. I mol*, 1 an. BELGIQUE s Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE i Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 On l'abonni sa bureau du Journal et dans tous les bureaux de poste I ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EERSTE BLAD. Zondag, 8 Februari 1914, Nr 6. Vijf-en-Zestigste Jaar. telefoon HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALKN Voor Hasselt « . 2 fr. 00 's jaars. Per post 2 fr. 50 's jaars. Voorhet buitenland île verzendingskosten erboven. Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J CE YSENS, ...

Pages