Your search has 700 results

a-z index of titles
  • 1914-05

Filters

Publication date
1914700

Vooruit: socialistisch dagblad

...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. « Koninginnetje ». — II. Hoe klein ze ook was, toch luisterde « Koninginnetje » met open mond reeds toe, als haar moedertje ver-telde van het lieve Jezuskind en van de H. Maagd Maria en van de lieve Engelen en Heiligen. Dat was een feest voor haar ! En meermaals sloeg zij dan haar armpjes om moeders hais en vroeg : « ...

De volksbonder: orgaan van den Liberale Volksbond, Antwerpen

10® Jaargang, Nrs 5 & 6 Prijs : 10 Centiemen Mei-Jimi 1914 DE VOLKSBONDER Orgaan van den 11 Liberalen Volksbond " Antwerpen. in 1 890 Ondcr Kenspreuk ♦/ WI^LEN IS KUNN&N -4^ Eere-Voorzitter : Advokaat PAUL BAELDE. Gemeenteraadslid. Voorzitter : de Heer RAYM. de YEEESCHOUWER. — Tooneelbestuurder : de Heer JOS. YINCK. Aile ...

Le métallurgiste: organe bimensuel de la Fédération nationale des...

ORGANE MENSUEL! d© la Centrale des métallurgistes de Belgiquë Pas de droits sans devoirs aanlalstratiou : maison du peuple, me JosepHtevens, 17, Brnxelles Pas de devoirs sans droits Pour le Premier Mai e Premier Mai approche et il appartient à tous les travailleurs du muscle et du cerveau, 1'mais surtout aux syndiqués, de le fêter dignement. ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

J,NUMERO |Pj CENTIMES^ tri-hebdomadaire JEUDI-DONDERDA' irrtUMMER IV CENTIEMEN 28 MAI m* 10' ANNÉE 28 M El Verschijnende 3 maal per week iaargamr N° 63 j| abonnements j abonnementen : Jjijiqué par an • ' t 0.00 fr. K|gië per Jaar ' inMtllande Par.an ' ' 1 2.50 Klland per .laar • " », Bucres pays - • 15 00 ■ndere landen . 5 wgscrjt ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

Voor België 5 centïemen, voor Kederland 5 cent têt nummer V1JFTIENDE JAAR Zaterdag 16 Mei 1914- 30, St-Pieterstraat, 30, Bmssel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand k m Bclgtt, vraehtvrij îr* 14,00 7,50 4,00 Ncdcrland, » » 20,00 10,50 8,50 Andtrelandcn > 52,00 16,00 8,00 len kan inschrijven op aile postkantoron D* intchrijvert voor een jour ( 14 ...

Ons blad

Ons Blad M EX 1914 Hoe de Pastoors de Menschen Verdrukken Er was meeting op een dorp in het Noorden van ons arrondissement. Kameraad D. R. was aan het woord. Hij was vurig en geweldig aïs altijd. Hij «loot zijn redevoering met den krach-tigen uitroep : « Ik herhaal u nog eens wat ik reeds drie keeren gezegd heb : het kiesbladje van de ...

L'indicateur - De aanwijzer

39™° année. — 10 Mai 1914. N° 19. 39ste jaargang. — 10 Mei 1914. L'INDICATEUR Téléphone : 261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 26î. ~i i~ ' ... HOTEL DE LA FLEUR B'OR .-. Fondé en 1830 RUE DES MOINES, 1, près du Marché au Blé et la Cathédrale. Pension, par mois depuis ...

De hoop der toekomst: maandblad tegen drankmisbruik, voor onze jongens...

Nr 2. Ie Jaargang. 15 Mei 1914. MAANDBLAD TEGEN DRANKMISBRU1K, VOOR ONZE JONGENS EN MEISJES, Uitgegeven door de ONDERWIJZERSCLUB VOOR DRANKBESTRIJDING. (Afdeeliijg Aartsbisdonj Mechelerj) OPSTEL : Molenlei, 28, Merxem. — BEHEER : J. Debaerdemaeker, S1 Leonards (Brecht). PRIJS PER JAAR : 1 nummer, o,3o fr. — 10 nummers, 2,5o fr. — 5o nummers, ...

La semaine d'Averbode

1 ABONNEMENTS : Belgique ] "ri,, £ J* | ESSEfS «"' #* Averbode, 3 Mai 1914. Vaillants Propagandistes ! Garde à vous ! Dans le n° du 24 mai, nou commencerons un nouveau feul leton, Cœurs vaillants avec magnifiques illustrations Nous accorderons, à partir d cette date, des abonnements jus que fin 1914 au prix de fr. i,5c Qu'on se le ...

Licht en vrede voor alle weldenkende mensen

VOOR ALLE WELDCNKENDE LIEDEN. 6ûe Jaargaxig. ^«mil l»m——WK—H—■a—WWWI—lliHWI——WBCTM»! I M !■—J—RW—HWWHWB—«HBWan———WWOW—n—>■ wrimviiyiv>.' f4IT,nn PAOlt TiSTC î?TnTTT RlîTTftftl?. OnlftCft • 140.001* MEIMAANP. Een neilig feestgetijde is aangebro-ken 't Is Mei, 't is de maand aan Maria toegewijd ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Jeudi 14 mai 1914 No 111 Vingt-sixième année ABONNEMENTS: un an un seme. un trime. francs francs francs A.NVERS . y 16.00 8.00 4.50 INTÉRIEUR . 18.00 9.60 5.26 EXTÉRIEUR . 30.00 15.50 8.00 On «'abonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les abonnements partent le 1er de chaque ...

Pages