Your search has 700 results

a-z index of titles
  • 1914-05

Filters

Publication date
1914700

t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor...

't Vrije Vlaanderen naar nieuwe ivEGEN w yooruitstreven d, Vrijzinnig, Volks- en Vlaamschgezind ALLES VüOIt EN DOOR HET VOLK u O O VOOR TAAL EN VRIJHEID Weekblad voor Brugge en de Provincie "West-Vlaanderen. Abonnementsprijs : België, één jaar fr. 2.00 Buitenland, vrachtloon erbij. 8™" Boehmerhen maarvan een exemplaar toegezonden ...

La tribune congolaise et La gazette west-africaine

Jeadi 7 Mai 1914 le Numéro : 10 centimes (tiranger : 15 centimes) 13 me Année N* 11 LA TRIBUNE CONGOLAISE ET LA GAZETTE WEST-AFRICA1NE. Hletociom.aca.SLir© Directeur : JEAN PAUWELS VILLA S Y L V I A, Avenue des Cottages VI EUX-D1EU-lez-AN VERS Les manuscrits ou articles non publiés sont détruits. La plus grande discrétion est assurée à nos ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

J,NUMERO |Pj CENTIMES^ tri-hebdomadaire JEUDI-DONDERDA' irrtUMMER IV CENTIEMEN 28 MAI m* 10' ANNÉE 28 M El Verschijnende 3 maal per week iaargamr N° 63 j| abonnements j abonnementen : Jjijiqué par an • ' t 0.00 fr. K|gië per Jaar ' inMtllande Par.an ' ' 1 2.50 Klland per .laar • " », Bucres pays - • 15 00 ■ndere landen . 5 wgscrjt ...

Vooruit: socialistisch dagblad

...

La chronique: gazette quotidienne

Jeudi XI mal 1D14.. — Edition R cinq centimes le numero pour toute lts belgiqub 4Î'® année. — K» 138 LA CHRONIQUE "bureaux 5 et 7, Galerie du Roi (Passago Saint-Hubert) BRUXKLLXt GrAZETTE QUOTIDIENNE TÉLÉPHONES Administration: N* 7 881c, Rédaction : N» 1408 a ABONNEMENTS s FONDATEUR • RÉDACTEUR EN CHEF : ANNONCES : page : 30 ...

La pensée: organe hebdomadaire de la Fédération des sociétés belges de...

La Pensée Organe hebdomadaire delà Fédératiorj des Sociétés belges de Libre Pensée a——METT1TH II Iigg3—aBM—ll|llli^ll^l_3flft—BWiMa^gg—BMMM—— IlIIMjllIMHMEga——B 4BONNE1VÎ8NT ANNUEL : \ - Fr. 3.00 ( Etranger . . . > 6.00 ON S'ABONNE k TOUS LES BUREAUX DE POSTE. RÉDACTION : 350, Chaussée de Bocndael. I ! t Rédacteur ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

TIENDE JAARGANG. — Nr 1 10 CENTIEMEN HET EXEMPLAAR GENT, MEI 1914 DE DRUKPERS Olïlcieel orgaan iisr stedelljKe Federatie van ne Boek- en Druknijverfield van Dent — tferscnijnt maagdelilksch ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België , 1,50 Buitenland 2,50 Ailes wat Redactie en Administratie betrejt te zenden : VAN AKENSTRAAT, 8. — ...

Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

Acht en reertigste jaar Zaterda!?: 23 Mei 1914 Nummer 21 fr. 5-00 % oj«;l de pcst bestcld. mu franco g-. 25. » hf5»»»erri<çnt.vprijs il fcorup beiaa&axr. & * & stoarifç-i s*ge& ^ r* rfr«ïÏLr £.sct «r B T VOLKSBELANG T'ERSCHIJNENDE ELKEN ZATERDAC fr.§-00 '• jtan, aet de p»*t tntili IfiOR meRI-NEBOtLAl» fonce 3 g. ...

La Flandre libérale

40'innée — Samedi 30 Haï 1914 QUOTIDIEN. -10 CENT. H. 160 — Samedi 30 Haï ISI4 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS 1 moi». I mois. I ■»(«. 1 «a. BELGIQUE j Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE i Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 Va t'abMM h borna do Journal al dans loua lea bureaux da poata RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE GAND, l, RUE ...

Le sifflet: siffle tous les dimanches

■ fl Jflr II I I I H H H B H ™ie:^wp^ sifflf tous les dimanches ^OBtHW.'JOUMS3WI1W l'iJWI If - Abonnement : 3 francs l'an (Pour l'étranger, le port en sus) On s'abonne dans tous les bureaux de poste BUREAUX ; 16, Rue des Paroissiens BRUXELLES. TÉLÉPHONE A 6953 LES ANNONCES Un anniversaire oublié Nous avons attendu vainement, le 14 avril ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VA\ ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de /eden dts Genootscbaps). M ZEVEIV-E1V-VEERT1GSTE JAAK. - N' ITE AD JOSEPH. VLÂANDEREN VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. i MEI *914 Dit blad verscliijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : vçor Gent i fr. 's '.h ;■■> î C''i- poôt i\. 4,^0. ...

De waarheid: geïllustreerd maandelijksch tijdschrift der geloofsverdediging

Over Godsdienst» EEN NIEUWE RIDDER. — Och lieve tijd, ik wou dat ik foen geleefd had ! Met dezen uitroep sloot Herman een boek waarin hij had gelezen en ging met een lusteloos gezicht voor het raam staan. — Wanneer en waarom ? vroeg zijne moeder, van haar naaiwerk opziende. — Wel in den ouden fijd, anfwoordde Herman, « foen er ridders ...

Pages