Your search has 647 results

a-z index of titles
  • 1914-06

Filters

Publication date
1914647

t Vrije Vlaanderen: vrijzinnig, volks- en Vlaamschgezind weekblad voor...

J Derde Jaargang. — Nummer 23. PRIJS PER NUMMER: 5 CENTIEMEN .•£«. •^-*—"* Zaterdag 6 Juni 1914. ^^< NAAR NIEUWE WEGEN ALLES VOOR EN DOOR HET VOLK VOOR TAAL EN VRIJHEID Vooruitstrevend, Vrijzinnig, Volks- en Vlaamschgezind Weekblad voor Brugge en de Provincie West-Vlaakderen. Abonnementsprijs : België, één jaarfr. 2.00 Buitenland, ...

Ons recht: Vlaamschgezind weekblad

16e Jaargang Nummer 24 10 Centiemen Zondag rd Tuni 1914 ONS RECHT YL^ AMSGHIGEIEIIJIJ WEEKBLAD. ABONNEMENTSPRIJS 5 Fr. voor één jaar. 2,50 Fr . voor 6 maanden. 1,25 Fr. voor 3 maanden Uitwisseling van bladen en tijdschrilten wordt "olgens overeenkomst geregeld. Voor inschrijvingen en brieiwisseling wende men zich tôt het bureel : M ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

DE DIAMANTBEWERKER WEEKBLAD VAN DEN fi.D.B- Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plaritijrilei West, 66-68, Antwerpen Telephoonnummer : 2527 Telegramadres : ADEB. Abonnement : 5.— fr. per jaar Onze Jaarvergadering Op de volgende bladzijde van dit blad vinden onze leden net bericht be-t'reffende Bondsraadsverkiezing en Jaarvergadering. Twee ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

...

De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave

De Belgische Boekdrukkersbond OEENE PLICHTEN ZONDER RECHTEN EEN VOOR ALLEN — ALLEN VOOR EEN QEENE RECHTEN ZONDER PLICHTEN Vlaamsche Uitgave :::::: Verschijnende den l"e° en den 15de° van iedere maand : : : : : Officiëel Orgaan van het : Belgisch Boekdrukkersverbond België : 2 franken per jaar Vreemde : 3 franken per jaar : Op voorhand ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Oonderdag 4 Juni 1914 Prijs per nummer: 5 centiemeir ■■ 45e jaar, num. 128 Telefoon 69 1 FONDSENBLAD Telefoon j «»< * «ISKOMniClMCElI : Voor aile aankcndigingen weode jnen zich ten isareele van het blad. —O— KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLÂÂMSGH LAND Handel, Nijverlieid, Taal en G-odsdienst VERSCHSJNEN DE ALLE WERKDAGEN 1IV SC H ...

La semaine d'Averbode

Averbode, 14 Juin 1914. Notre Réunion-Congrès du 26 mai ATos chers Zélateurs et Zélatrices, us que jamais il est de notre devoir d'élever nos regards vers le Ciel pour remercier le bon Dieu des grâces et de la visible protection, qu'il a accordées à nous et k. notre œuvre durant cette année. Le rapport, que j'ai à ...

De lauwerkrans: orgaan der Toon- en Tooneelmaatschappij Oud...

DE LAUWERKRANS Orgaan der Toon- en Tooneelmaatschappij OUD-LEERLINGENBOND VAN BERCHEM EEREVOORZITTER : M. Joseph. Van Hombeeck Kenspreuk : Zetel : Godsdienst — Moedertaal — Vaderland ^a^ Driekoningenstraat, 19, Berchem Aangesloten bij het Verbond der Vlaamsche Tooneelmaatschappijen Maandblad voor Toon-, Tooneel-r Kunst en ...

L'indépendance belge

i iO <_^€i.îs.-ÈiZî3.es EN eELCICUE ET A PARIS Ci S5° ANNÉE Dimanche 28 Juin 1914 administration ut rédaction lïv ruo des «Saine*, Bi'uxclle» BUREAUX PARISIENS : 11, place de la Bours» ABONNEMENTS : ÉDITION QUOTIDIENNE BELÛIQUE. Un an 20 ir. 6 suis, 10 fr. 5 niait, S fr. lUXEIâBOUR&[Gr.-D.; » 28 Ir. » ;5fr. » 8 fr. ...

De Vlaamsche werkman: godsdienstig-maatschappelijk werkmansblad

De Vlaamsche Werkman uodsdienstig=Maatschappehjk Weekblad INSCHEUVINa-EN ; AIzonderlijke : fr. 1,50 per jaar, fr. 0,80 per zes maanden. Per pak van 100 minstens, te 1 estellen door de zorgen van den inschrijvenden ICring : fr. 0,60 per ja: fr. 0,30 per zes maanden; per 500 en meer : fr. 0,50 per jaar, fr. 0,25 per zes maanden. WIJZE A7"^-Isr ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

! Voor België ô centiemen, voor lîed iriand 5 cent têt nommer i VIJFTIENDE JAAR Donderdag 11 Juni 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brnssel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand » m Btlgii, vrachtvrij tr. ! 4,00 7,50 4,00 Nederland, » » 20,00 10,50 5,50 Andere latidcn » 32,00 16,00 8*00 Men kan insohrijven op aile postkantoron De intchrijvcrt voor een ...

Le matin

...

Pages