Your search has 613 results

a-z index of titles
  • 1914-07

Filters

Publication date
1914613

Het volk: christen werkmansblad

Tier-en-Twialigsîe Jaar, - B. f 06 Godsdienst — Hnisgezin — Eigeniom Zondag, 19, en Maandag, 20 Juli J9H Aile briefwîsselingen vracht-*Tij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naarnl, jnaatsch. « Drukiierij Het Volt », •{eersteeg, n° 1G, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. Van dank en ondank. .... r~~jF oodus, meester Vos (herinnert ge / u het nog van den voorlaatsten m—j keer ?) kwam, volgens afspraak, om zijn belooning.... Maar toen de zonen van den boer zagen, hoe de vos onder hun pluimgedierte huis hield, zeiden zij tôt elkaar : « Da's nu toch wat al te kras, dat die vos onze schoonste ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

7 DE DIAMANTBEWERKER WEEKBLàù mJTDEN A.D.B Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plantijnlei West, 66-68, Antwerpen Telephoonnummer : 2527 Telegramadres : ADEB. Abonnement : 5.— fr. per jaar Vergaderingen en Inlichtingen Wij vestigen de aandacht onzer leden op de vergaderingen alsook op de inlichtingen in ons blad gepublioeerd betreffende ...

Het morgenblad: volksdagblad

7e Jaargang, U° 198 Vrijdag 24 Jufi (9 S 4 2 centlemen het numiMei g»?*tw*!a3B3IEreaBBnw«scaMiaaPM>wgggi "m numum mura* HET MORGENBLAD Aasîfï©nd!îs3ï89geîa s 4" bladzijde. — par kleinen regel fr. 0.30 Financiëele, » » » » 1.00 Stadsn'.enws, per grooten regel » 2.00 Reclamen, » » » » j.qo i Segrafenisbericht, » ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 3 Juli 1914 Prijs per nr 5 cenliemen 10e Jaar, Nr 27 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad ^_ Inschrijvingsprijs s 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. lîen schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en « al de postkantoren. Druhker-Uitgever : A. DE BIEVRE BBASSOHAAT Aankondigingen : ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Vrijdag 10 Juli 1914 Prijs per nummer: 5 centieman 45ejiaar, num. 159 FONDSENBLAD AAKHOtVDICIEVGE!! S VoorJ ail» aaakondigingea wenda sien sicb tcn buree van het blad, —o— IKETELVEST, Num. !6, te OENT. VLAÂMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en G-odscliemst VERSCHIJNEN DE ALLE WERKDAGEN 1IVSCIIKIJ VI.YGSI'KIJS VOOROP BETAALBAAR: Per iaar f. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERM1NG VAN DEN H JOSEPH. H. FRANCISCUS SALES1US, B. V. 0. (400 dagen Aflaat voor de ledeti des Genootscbaps). ONDERWUS EN STICHTING. ZEVEN-EN-VEERTTGSTE JAAR. — N< 14 ITE AD JOSEPH. 51 JULI 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. 's jaars en met deD post ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

Dit blad \erschijnt aile VrijdafePD 's avonds. — Prijs:/oor Cent 4 fr. s- jrtrs m ioet d posl >. 4,U>. . .iuhoDcoh aao 25 c. deu uruîtregei. Meo schrijff pi bij A. & V. VANDF.R SCIIFMH"îtgeviîh* Oiuî i30 tt, Geo t. \)t a> anemcni Kaii si.xht.& i:iii(u;cii i. Aj/vii eikjiuiî. Geloofd zij Jesus-Christus, in ...

De waarheid: socialistisch weekblad

8 e Jaargang. Nr 31 Prijs : 5 Centiemen Zondag 12 Juli 1914 DE WAARHEID ORGAAN VAN DEN " VRIjEN SOCIAUSTENBOND „ Slechhij die» cl© vrJj« h©id van anderen lief heeft Isa die atelf waar-digi ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR DE Nieuwe Yeemarkt, 19, GENT ABONN®M®ntsbrijs Voor 3 maanden Fr. 1-00 Voor 6 maanden » 2-00 Voor 1 jaar » ...

La Flandre libérale

LA FLANDRE LIBERALE ikBOIVIVEIwrEIVTS RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE ANNONCES BELGIQUE s Fr„ 2JD0 *SS BM !6.™ | BÂND, I, RUE DU NOUVEAU BOIS, l, G AND Pour la ville et les Flandres, s'adresser au bureau é& UNION POSTALE s Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 abonnements ET annonces s I -- RÉDACTION « fonrnaL — Ponr le reste du pays et ...

La Flandre libérale

f: 40* innée -5 Jeudi 9 Miel 1914 QUOTIDIEN, p-10 CENT. I. 190 Jeudi 9 Juillet 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS 1 moli. I mois. I «sol». I nu. BELGIQUE s Ff. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE i Ff. 3.75 9.00 18.00 86.00 0n l'abonni aa bureau du journal et dans tout In bureaux il posb RÉDACTION, ADMINISTRATION • ET IMPRIMERIE 8AND, l, ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRASCISCUS SALESIUS, D. V. 0. «| (iOO dagen Aflaat voor Je feden des Genootacbaps). j VEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N< 12 VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STiCHTING. 17 JULI 1014 i V>;; a IL \r \~ i tvttmvi» ni'v Dit blad verschijnt aile Vrijdagen ' ■ avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. I 's jaars ...

Pages