Your search has 613 results

a-z index of titles
  • 1914-07

Filters

Publication date
1914613

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

HET Vœr de kathbolieke vlaamsche jeugd PRAATJES VAN HEEROOM. De gerande watertor. Als ge soms een schepnetje hebt en van waterdieren houdt, dan raad ik u aan, eens naar den waterkant te gaan en daar een kever te zoeken, die « gerande watertor » heet. Die ziet er zôô. uit : Hij is daaromtrent 2 à 3 centiraeter lang, van boven olijfgroen ; op ...

Le matin

IrjV, fJrc 14 HUIT PAGES — CîlJyQ Cli!WTIME§ 21me Année — N° 203 r „'.yf REDACTION g ViÉl^E BOURSE, 39 anveus * Téléphone Rédaction : ^ 1 ^ A.»onaemeii.ts : ( Un an fr. JtS.OO " „ ) Six mois O.ÎSO ^ /Trois mois .... 3 SO (Un an 1G.OO ^Srisi'k < Sii mois 8.KO s"™ / Trois mois .... K .OO ivrEB : France, Angleterre. ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

Dit blad \erschijnt aile VrijdafePD 's avonds. — Prijs:/oor Cent 4 fr. s- jrtrs m ioet d posl >. 4,U>. . .iuhoDcoh aao 25 c. deu uruîtregei. Meo schrijff pi bij A. & V. VANDF.R SCIIFMH"îtgeviîh* Oiuî i30 tt, Geo t. \)t a> anemcni Kaii si.xht.& i:iii(u;cii i. Aj/vii eikjiuiî. Geloofd zij Jesus-Christus, in ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

My^credi 13 Juillet Cl MO CEftlTIMIÏè 80™ année — 141,6 Le Nouveau Précurseur ^.BOisrisrEMEisrTS - ,,„ «n 12 00 fr.; sii mois 6.50 fr.; trois mois 3.50 fr. KM* ; àl-SSEi : 4:885 : tfj HOLLANDE " q2 00 fr: » 16.00 fr.; » 6.00 fr. »°ofe. - 42:°°1£r:'i,4 "f " Tout abonnement se poursuit jusqu à refus formel. ^ _ ON ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

■ Mercredi 22 juillet 1914 No 166 Vingt-sixième année ABONNEMENTS: ; ' > ' k I un an un seme. un trime. J francs francs francs ANVERS/S" /. 15.00 8.00 4.50 lNTÉR4EftR/ • 18.00 9.50 5.25 N ÉJ^llpEUR . 30.00 16.50 8.00 On l'abonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les ...

Le sifflet: siffle tous les dimanches

Abonnement: 3 francs l'an (Pour l'étranger, le port en sus) On s'abonne dans tous les bureaux de poste BUREAUX : 16, Rue des Paroissiens, 16 BRUXELLES. Téléphone A 6953 LES ANISIOISTCES sont reçues à l'AGENCE BELGE DE PUBLICITÉ GÉNÉRALE 16, Rue des Paroissiens.— Téléph. A 69 53 Le Cinéma de Marianne Spectacle recommandé : Le « ...

Vader Cats: Vlaamschgezind strijdblad

Eerste jaar. *Nr 2 5 ceritiemen Zaterdag, 25 Juli 1914 VADER CATS VLAAMSCHGEZIND STRIJDBLAD VAN BRUGGE 7ERSCHIJNENDE OM DE VEERTIEN DAGEN, DEN ZATERDAG AL WIE « VADER CATS » SAL LESEN SAL GEWIS TEVREDEN WESEN. INSCHRIciVINGSPRIJS : FR. 2 S JHHRS VRACHTVRIJ OPSTEL EN BEHEER : VLÂEMSCH HUYS, Sehouwburgplaals, 33 SPREEKDRAAD Nr 140 A ANKONDIGINGEN ...

Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

Acht en veerligsie ja&r Zaterdag 25 Juli 1914 !1 marner 30 fr. 5-00 **r*, oi«t de poat he*teld. w* HQùW'Himim franco 3 çg. 2£f>. fhnuKeintntsprij! i* *o?»rsip fe<Êi*»£J*sar. ■&- drakp-«*«t HET VOLKSBELANG TERSCHIJNENBE ELKEN ZATERDAG tr.m '« jR-jr», «et «s {pmrt fe«*i4Îâ. t^asm^Mirau» linu B $ga S£S. k ...

Het volk van Vlaanderen: orgaan van het verbond der tijdelijke...

Veeitieitae |aar — Nommer 30. EDITION HEBDOMADAIRE ZODilaa. 26 JUll 1914. HET VOLK Toor ailes wat het blad betreft zich te wenden lot CI. L. DUPREZ, WeliincksUaat, 24, Gen VAN ULÀARDEREN Orgaais m bel Yerboad der Tijdeipe lilwijkcliBgeo van Oost-YIa^aderei Inschrijvlngsprijs per Jaar t Voor lielgie : fr. s,oo. \oori>'rankr!jki fr. a,50. Voor ...

Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism

H ET Stichter : Priester Vaslet VOLKSGELUK Door onmatigheid zijn reeds veien gestorven auiar wie matig is, verlengt zijn leven. Wijshkih Geillustreerd Maandblad TEGEN ALCOOLISM De alcool maakt tegenwoordig meer verwoe» tingen dan pest, hongersnood en oorlog. Gladstone, in 't Lagerhuts, S Meert 1880 26e JAAR, Nr 7 Opstelltr : Advokaat Alb. Van de ...

La Flandre libérale

40* Innée — Jeudi 23 Juillet 1914 QUOTIDIEN. —10 CENT. I. 204 — Jeudi 23 Juillet 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS I mol». I mois. I ai ois* 1 kk. BELGIQUE i Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE t Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 Vu t'abonna an bureau du Journal et dan* tous la* bureaux il port» RÉDACTION, ADMINISTRATION ST WPRIMERIH ...

De waarheid: geïllustreerd maandelijksch tijdschrift der geloofsverdediging

Over Godsdienst. PLECHTIGE COMMUNIE. — Bah ! t Is al pastoorspraat wat Franske verteide ! t Is goed te zien dat ze fegenwoordig die jongens aile dagen onder de handen hebben en * beprediken * ! — Die woorden, als afwering eener vervelende gedachten-bestorming. mompelde een mefaalbewerker, die met de- handen in de zakken van zijne ...

Pages