Your search has 613 results

a-z index of titles
  • 1914-07

Filters

Publication date
1914613

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 29 Juillet 1914 Le numéro 20 centimes Cinquante-septième Année - No 17.105 PRIX DE L'ABONNEMENT : i'V'É- \s-' > PAYABLE PAR ANTICIPATION : Anvers Frs 10,— par trimestre Intérieur .... ,,11,50 Hollande et le Grand / 13 75 Duché de Luxembourg j " ' " Autres pays de l'Union Posta'e Frs 16,— par trimestre On ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 12 Juli 1914 Prijs per nr 5 centiemen 10e Jaar Nr 28 I Bijvoegsel aan POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingsprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en 0p al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. Om braaf te zijn, Dezer dagen kreeg ik een heel lief briefje thuis. Een klein nichtje, nog pas zeven jaar oud, schreef aan «pater Heeroom », dat ze eenige dagen te voren het geluk had gehad, haar eerste H. Communie in aile stilte te mogen doen. En moeder had haar toen gezeid : « Kijk, Marietje, nu moest ge zien, dat ge ...

Hooger op

Orgaan van -Het Kruisverbond- voor t Aa rts bis do ni Mechelen DIT BLAD verschijnt den len en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullings, m. S. C. Deurne-Antwerpen. Metvaste medewerking van : Hoogleeraar E. Vlieberqh, Leuven; Eerw. P. Dom. Van den Bogaert, 0. P. daartoe ...

Het volk van Vlaanderen: orgaan van het verbond der tijdelijke...

Veeitieitae |aar — Nommer 30. EDITION HEBDOMADAIRE ZODilaa. 26 JUll 1914. HET VOLK Toor ailes wat het blad betreft zich te wenden lot CI. L. DUPREZ, WeliincksUaat, 24, Gen VAN ULÀARDEREN Orgaais m bel Yerboad der Tijdeipe lilwijkcliBgeo van Oost-YIa^aderei Inschrijvlngsprijs per Jaar t Voor lielgie : fr. s,oo. \oori>'rankr!jki fr. a,50. Voor ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Lundi 27 juillet 1914 No 170 Vingt-sixième année ABONNEMENTS: un an un semc. un trime. francs francs francs ANVERS - . 1500 8.00 4.60 INTÉRIEUR . 18-00 9.50 5.25 EXTÉRIEUR . 30.00 16.50 8.00 On s'abonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les abonnements partent le 1er de chaque ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JOURNAL DE G AND • — ■ ^—-■— ABONNEMENTS : BSLQIQUB : 16 franc» par an ; 7-50 francs po*r ta mois ; 4 truc* pour tMtomois Pour Vétranger, le port en su» En 1916 ANNONCES' Voir le tarif au bas de la dernière page du journal. RÉDACTION & ADMINISTRATION : & RUE DE FLANDRE. 3, GAND TÉLÉPHONE 665 plùstôt possible,"ne ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

JEUDI 16 JUILLET 1914 L'UNION PANS L'ACTION VINGTIEME ANNEE — N° 197 AB0NNEMENT8 Pour toute la Belgique Un an. . . . . , . fr. 9.00 Six mois . . . . . . . 4.00 Trois mois •••••• s. a s Ht.-Duché de Luieml. 20.00 VJnioo porta!» ' S0.00 Directeur : Fernand NEURAY Edition (6 h. soir) Edition (10 h. soir} Edition if (minuit) LE XXe ...

La dernière heure

...

De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche...

De Vilvoordsche Demokraa Arheiders, vereenigi; "U ! Geene Plichten zonder Rechten SoeiaMisch Weekblad voor lie! Kanton De Arbeid is de bron van allen Rijkdom ANNONCES On traite à forfait — Volgens Overeenkomst Rechterlijke terechtwijzing 1.75 fr. per regel Opstel en Administratie u YOLKSHUIS 8, Mechelsche straat. De stukken moeten v66r ...

La nouvelle

LA NOUVELLE ADonnements : / Un an . . . fr. 12.00 ANVERS ) Six mois . . fr. 6.50 ( Trois mois . fr. 3.50 / Un an . . fr. 16.00 INTERIEUR ) Six mois . . fr. 8.50 ( Trois mois . . fr. 5.00 Les manuscrits, même non insérés, ne son! pas rendus JOURNAL QUOTIDIEN paraît à II heures Administration & Rédaction : 22, RUE JACOBS, Anvers — ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

...

Pages