Your search has 628 results

a-z index of titles
  • 1914-08

Filters

Publication date
1914628

La Flandre libérale

40* innée - Samedi 22 Août 1914 QBOTIDIEH. -10 GEMT. I. 234 — Samedi 22 Août 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS 1 mol». I KOif. i Bolc. I M. BELGIQUE t Fr0 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE s Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 9n l'ahanna u korean du Journal at dan* loua las Durawix 4a poato RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMER!! 6AND, I, RUE ...

Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

AANKONDIQ-IMfâEN « '#• îiladxijde pr kleine regel fr. 0,30 ff'inanciëele aankondigitt» f gon, par kleino rogei 0,50 Îîeklamen de regel 1,00 Stadnieuw8 . 2,00 Utogr&feaislDariGht 3.001 KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT JLUg briev&n,a@JQ&on&iging-en en xaededeelingresi znoet&n gozonden wor<Loa anuMsf ...

Vooruit: socialistisch dagblad

31. iaas1 ■■ 213 Prijs per nummsr : voor Bslgie 3 centiemon, vooi den V'reemde 5 centiemcn TeîleîooBî s Redaetle 247 - Adammistratie 2845 fondât; 2 Oogst 1314 Drufcster-U itteefster Sam: Maatschappij H ET UCHT . bestunrder » p, DE VISCH, Ledebcrg-Oen» . . REDACT1E . . ADMINISTRATIE fiOûGPOORT, 29. GENT J-T- - ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Yier-cn*Twinti£ste Jaar, - B. 186 GoMeast — Mspzlii — Elpndom Maaodag, 10 Augiisti 1914 Alla brlefwLsselirîgen vrarhfc-vrij te zenden aan Aug. Vaa ïseghem, uitgever voor de naamL xnaatsch. ♦ Drukkerij Ilet Volk >, Sîeorsteeg, n° 10, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk. Telefoj.i 523 ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zoodag 2 Augustus 1914 Prijs per nr 3 centiemen 10e Jaar, N* 31 Biivoegsel aan POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Insch.rijving'sprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en 4p al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE ...

L'indépendance belge

ipi§ lo Centime EN BELGIQUE GT A PAFUS — ■ " ■ • 1 85' ANNÉE Mercredi, 5 acùt 1914 ADMINISTRATION ET RÉDACTION S yv rue des iiabica, BruseUei JUREiUX PARISIENS . 11, place de la Bours» ABONNEMENTS : ÉDITION QUOTIDIENNE iEiSfi'JE Un an 20 tr. G mcis, iOfr. 3,noie, S(r. lllJEsBI)UII6ll!i.-BJ » 28 It. » 5 fr. » 8fr (TU » 48 fr. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

3ù laar -- î«« 221 Prijs per nummer : voor België 3 centièmes, voor den freemde 5 centieman Tèléf oon ; sledatcfse 247 - Administratif 2845 I II • I 1 TTl" l" Il III" " I ■ I I I HH IM I mil —Il ——wwww m< mmimwi m mi ^ iaandai; 10 Oopt 1914 OTfi nu iiil ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

\ l ' — ^ Negende jaar^ang. Zaterdag i Augusti 1914. Nummer 3i met bijvoegsel 1NSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Noderlarvd : 3 snilden Anriere landen : 7 frank Vf en schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren Losse nummers « 1 0 centiemen. M AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. HOOGER ...

Nieuwe Vlaamsche illustratie

I No. 49. ZONDAG 30 AUG. 1914 19e JAARGAJMG. Verkrijgbaar bij de Uitgevers van het HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Prijs Frcs. 3-60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Oruk A, UitpaAe [Jitsevers-Maatschappij ..Neerlandia" v/h. o.a FirtMA F. B VAN DITMAR. Utrerht. Van liet Belgisch gevechtsterrein. 3elgisclie soldaten gaan zich verschansen ...

De nieuwe gazet

Dinsdaç; 25 Augustua 1014 3 ÇEWTIEIMEM. ■ (BUITEWLfilhiD 5 C.)~ 17e jaargang 5090 1 l a. _-v De Nieuwe Gazet -^A.$^E:oi>3-r)iC3>iKra-j5asr • h , «• bladiljde, per Weinea ». OJO i ; •: :m SasaiSKr-.: :SS8| ,«9533. t • » t t tafanawl IL ✓ JL lÂVy-Tf V AËanneœeaten Mu aangenomsa In onze Mai t KGOTE H1EUWSTRAAT, 28, ...

Le ralliement: journal libéral hebdomadaire

Douzième Année, N° 31 Dimanche 2 Août 1914 T .TT! RALLIEMENT Journal Libéral hebdomadaire Comité île direction : Paul Janson, E. Feren, P. Hanrez, G. Lorand, A. lambiolte, Hennin Dumont ABONNEMENTS : Belgique : fr. 5.00 par an Etranger : fr. 7.00 id. Les abonnements prennent cours le 1er janvier et le 1er juillet 10 centimes le numéro ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Samedi 1er août 191i 5 centimes le numéro 58me anuéi • N" 213 JOURNAL DE GAND ABO N NEMSMTS : BKL(HQOX : 15 tnmon par an ; 7-50 trajx»>—r six *><■<■» ; 4 francs pour iméi Pour fHranger, le port «i su* RÉDACTION & ADMINISTRATION : S. RUB DE FLANDRE. 3. GAND TÉLÉPHONE 685 ANNONCES» loir le tarif au bas de U ...

Pages