Your search has 481 results

a-z index of titles
  • 1914-09

Filters

Publication date
1914481

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING II. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (400 dagen Aflaat voor de /eden des Genoetscfaaps). VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICIITING. ZEVEN-ENVEERTIGSTE JAAR. — IV' 20 1TE AD JOSEPH. 11 SEPTEMBER 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en met ...

De wekker: katholiek weekblad voor de kantons Thienen, Zout-Leeuw,...

DE WEKKER Katb.oliek tolstdl voor stad en c3lor^> Drukker-Uitgever : Jules Vanhoebroeck-Stevens Botermerkt, 24, Thienen Inschriivingsprijs, vooraf betaalbaar : Een jaar : fr. 3,10; Zes maanden : fr. 1,60 STAD THIENEN Yerbod van Albooldranken te veçkoopèn Ik heb de eer ter kennis te brengen der bewoners dat op bevel der Duit-sche ...

La guerre européenne de 1914: revue hebdomadaire illustrée

contraints par les Allemands; ils n'avaient aucunement l'intention de pousser en avant. LA PRESSION EN FRANCE DIMINUE. Si nous considérons la situation en Galicie, au point de vue de la situation générale aux différents théâtres de la guerre, il est juste de conclure que nos succès sur le front autrichien et notre mouvement en Prusse ...

Le peuple gantois

Le numéro : 5 centimes \J Mardi 15 septembre 1914 LE PEUPLE Edité par la Société Coop « Volksdrukkerij » 29, Rue Haut-Port, 29, GAND. GANTOIS Edité par la Société Coop. « VoiksdrukkeriJ » 29, Rue Haut-Port, 29, GAND. j>^ / Le bulletin de victoire du Général Joffre Les Autrichiens écrasés en Galicie LE COMBAT DE DIXMUDE Un ...

La Flandre libérale

(- 40* Année Samedi 26 Septembre 1914 '■■m OUUTliJi£JM. —10 ii&Sil. a. >e9 Sameûi *.6 Sepietaare 19)4 LA FLANDRE LIBÉRALE ' _ I aïoit | uni», 0 swbe 8 £»> BELGIQUE i Ft. 2.00 4.00 8.00 1U» UNION POSTAL» t Pr. 3.75 9.00 MLM Vk.M Ci i'Muw m **r«u du (Mrul s» ici» t»as 1m Hm» <• ptm tÉDâOnOK, ADMINÎ8TRATt01 f? ...

Nieuwe Vlaamsche illustratie

No. ZONDAG 27 SEPTEMBER 1914. Cif\~ TA A T» /~" A XT/"«' v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht Verkrij^bair, bij den Uitgever van de GAZETTE VAN GENT a t; a tvt r\T?n i i a rrr^ m it'tvt * /_• t\ Prijs 90 centimen per 3 nui,ancien of frs. 3.60 per geheel jaar *■* flii ■ illHu w JH Een offer op het altaar des vaderianas. In ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

JMERO | p •JUMMER IV IENTIMES :entiemeî Journal tri-hebdomadaire WIEDI -ZATERPAG 12 SEPTEMBER 1^)1^1 j - , , iqc annee Verschijnende 3 maal per week jAArqang N° 108 ABONNEMENTS ABONNEMENTEN U par an • • 10.00fr. per jaar. . . fperVTr '. '. 12.50 Tanden' ' ' 15.00 •it dans tons les bureaux de poste ,chrijft in op aile postkantooren re de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

30 «aar — M. 257 mim IP Pri]s per nommer : voor Belgio 3 centiemen, voor den /recmrîe 5 centiemen Teîefaoïs ? tfîedsctie î"47 - Administrai!» 2845 ûinsdati 15 Sepîember 1914 Orukster-U itgeeîster Sam: Maatschappij H ET LICHT bestunrder :■ p. DE VISCH. Ledeberg-Qent . . REDACTIE . . ADMÏNISTRATIE HOOûPOORT, 29. ...

Le matin

^jj^anche 6 Septembre 1914 ' " -—■— ",u ' ' " '«MU#' "l 111 QUATRE PAGES - C1IVQ CgareTimÏES 21me Année — N° 249 RÉDACTION (A /IEILL-JE BOURSE, 39 A.^VSiïkM Téléphone Rédaction : aiï ^jjoji3iemeii.ts s i TJn • • • • 1® - OO „.P, } Sis rao>s - • • • e.ïî© /jjflB ^Trois mois . . 3.8(1) 1 On an ...

La guerre européenne de 1914: revue hebdomadaire illustrée

PRIX : 20 CENTIMES LE NUMÉRO LA GUERRE EUROPÉENNE de 1914 Revue hebdomadaire illustrée N° 6. — 14 SEPTEMBRE 1914 PIÈCES OFFICIELLES — COMPTE-RENDU DES OPÉRATIONS DERNIÈRES NOUVELLES Se vend jau profit du Comité Central de Secours GAND Maison d'Éditions et d'Impressions Ane1 AD. HOSTE, S. A. 21-23, Rue du Calvaire, 21-23 AD. ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Vier en nviiKigsle Jaar. n. m DmsÉg, 29 Septeiiîher 1914 HET VOLK Aile briefwisselingcn vrachtvrij tezendenaan Aug. Van Iseghem, uitgever voor 'de naâml. maatsch. • Drukkcrij Het Volk » Meersteeg, n" 16, Gent. Bureel van West-Vlaandcren : Gaston Bossnyt, Cildeder Ambachten, ICortrijk.TELEFOON 523. Buree! van Antwerpen, Brabant en ...

Het volk: christen werkmansblad

HET VOLK AHe brîefwisselingcn vrachtvrij te zenden aan &ug. Van Iseghem, uitgever -voor de naaml. naatscli. « Drukkcrij Het Volk • Meersteeg, Ie 16, Gcnt. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Eilde der Ambachten, Kortri jk. TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en Limburg : Viktor Kuyl, Miuderbroederstraat, 24, ...

Pages