Your search has 481 results

a-z index of titles
  • 1914-09

Filters

Publication date
1914481

Het morgenblad: volksdagblad

Tiaargang N° 2 hh îondag 27 Septenwer 194-4 2 ceatiemen M ntimmer HET MORGENBLÀD Aankondigingen a 4e bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.301 Financiëeie, » » » » 1.001 Stadsnieaw», per grooten regel » 2.00 8 Reclamen, » » » » i.qq1 Beerafenisbericht. » 5 00 i> VOLKSDAGBLAP Ail® mededeelingen te zend&a aan M. J. BAMPS, ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Vier-CR-ÏmînIrgsle iaar 1.222 Bissdag, Vô September 1014 HET VOLK Aïïe bricfwisselingen vrachtvrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgcver "voor do naaml. maatsch. « Drukkerij Xlet Volk » Meersteeg, u® 16, Gent. Bureel vanWest-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gildeder Ambachten, Kortrijk.TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en ...

Het morgenblad: volksdagblad

7e laai>Hann MO OAK SViaandaa 14 aeoîp.inber s S i 4 ^cenieinen. net nummer HET MORGENBLAD ^ Aankeiidigingeii 7""" ,4e bladzijde. —- per kleinen regel fr. 0.301 iFmanciëele, » » » » 1.001 Stadsnieows, pet grooten regsl » 2.00 jj sReclamen, » » » » î.OG if m .jbb VOLKSDAGBSIAD Aîlemededoelingen te zenden aan M. J. ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 13 et Lundi 14 Septembre 1914 Le numéro 20 centimes Cinquante-septième Année - No 17.144 PRIX DE? L'ABONNEMENT : PAYABLE PAR ANTICIPATION : Anvers Frs 10,— par trimestre. Intérieur .... ,,11,50 Hollande et le Grand l 1375 Duché de Luxembourg \ " lô<.10 » Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On ...

La Flandre libérale

40' innée - Dimanche 27 Septembre 1914 QUOTIDIEN. -10 CEMT, H. 270 — Dimanche 27 Septembre 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS l Bois. I «oit. 0 SMËc S 9k BELGIQUE s ft«, 2.00 4,00 8.00 SiuG® 3ÏMIQN POSTMJS 8 Wto 8.75 9.00 S8J® MAS , Sa s'alHM sa tami in |iarnaî if fans Mui m tarons it peeli I rTlf- I I II I I ■■—■■Il III II ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

JLundi VI geptembre 1914 CIÏM* CQBNOTUMUKC» 80' année ZV Le Nouveau Précurseur a_T30I-TÏJ jujs/œîsrrsi -UCfTtOL on M 1* 00 Sr.j six moto 8.50 Jr.; trois moi» S.M fit. JHTBUma, . 15.OO fr.; • 8.00 Ir.; » *«> fr HOLLANDE, . SW.OOÏP.; . 13.OO trj - £ OO fr. urxKMs&ijsa . ss.oofr.; . t«oo&.s • .?°g£- QNIOft POSTALK, » ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Zater- en Zondag 19-20 September 1914 Prijs pn nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 2 S S Telefoon «'.M FONDSENBLAD Telefoo: <;;> î Voor aile aankondigingen wende men ïicb ten burecle van het blad. —O— KETELVEST, Num. 16, te GENT. «:• .ta*")* ,«nv: t vLAÂMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCHIJNENDE ALLE ...

Vooruit: socialistisch dagblad

jVOORUIT Drsîkster-Uitgeeïstcr Sam: MaatschappiJ KET L1CHT bestuurder : F. DP. VIS CH. Lcdeberg-Qent . , REDACTIE . . ADM3NÎSTRATIE F OGFDORT, 29. GENT Orgaan éet* Belgische Wêrkliedenpapty> — VerschjjnQnde aile dagen. ABONNEMENTSP3IJ3 BELGIE DHe maandcn. . . , , fr. 3.2r Zes maandcn » , « . . fr. 6.5P Ecn jaar. ...... fr. 12.50' M en ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36e JÂAR Woeasdag 16 September 1914 223 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINS PATRIOT Btiraelen le Gent nr 18 Ketelvest areEaMtt,^frT» yvssr*^mi-m\v3£si*eg iliieeli itteîimn Antwerpen, Maandag avond, 10 ure. De uitslagea van den slag van heden, tusschen onze troepen ea het Duitsche cbservatieleger worden ten voile bevestigd door de laatst ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 10 Septembre 1914 Le numéro 20 centimes Cinquante-septième Année ■ No 17.141 PRIX DE L'ABONNEMENT : ' payable par anticipation : Anvers. V»? -v ■ • Frs 10 — Par trimestre- Intérieur '• • M 11,50 « Hollande et le Grand ) 13 75 Duché de Luxembourg \ " ' Autres pays de l'Union Postale Frs 16,— par trimestre. On ...

Le matin

^gTmedi 12 Septembre 1914 QUATRE - CÏJ^Q^CKIVXiMIE® •w. ■>■!. ...... .'««nu II II «Iimiiiii.i.-'|| I . ■■■ ■'■ . ■. . r ■■■ " — ■ —»mi 21me Année — N° 255 ■ ——• • « *-• RÉDACTION .( VIEILLE BOURSE, 39 ASVER8 téléphone Rédaction : SI y ^jDonnemeiits : !Un an fr. 18.00 Six mois . ; . . ...

Pages