Your search has 481 results

a-z index of titles
  • 1914-09

Filters

Publication date
1914481

Vooruit: socialistisch dagblad

jVOORUIT Drsîkster-Uitgeeïstcr Sam: MaatschappiJ KET L1CHT bestuurder : F. DP. VIS CH. Lcdeberg-Qent . , REDACTIE . . ADM3NÎSTRATIE F OGFDORT, 29. GENT Orgaan éet* Belgische Wêrkliedenpapty> — VerschjjnQnde aile dagen. ABONNEMENTSP3IJ3 BELGIE DHe maandcn. . . , , fr. 3.2r Zes maandcn » , « . . fr. 6.5P Ecn jaar. ...... fr. 12.50' M en ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatscliappijen. ABON N EMENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 PARTICULIEREN 8 00 het buitenland. VOOR HOLLAND FR. 6.00 Elk abonnement is vocraf betaalbaar en eindigt op 3) December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers centiemen OPSTELRAAD: DE ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

...

Nooit nie Schui

3TAI LST'3ORQLOG2Q,U3 ' AU SPOïlL^r""très açcïwant du i;ord. DAIS L^S TRANCHAS ïpluis., orage .yent Ou-IT. ixàôn blijft onzichtbaar ,dc kerk--regels blijven in de duisternis ge» -dompsld 0 . . Dépression de 15 atmosphère atmospb.^--ri que entre jgveralaer et Roxlaers 60ôo. ER3V2SIQES ° Al s ft ni et regent zulien de ]£erk« ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

Dimanche septembre 1914 ckkq C3Ki«ri&ïKïa HO' année — ^î° Le Nouveau Précurseur ^jBoi>risrEnvcEnsrra t IHVMg, on an la.00 Jr. ; six moîa 6.50 fr.; trois mofca 8.KO fr. arîKRUHJK. » 15.00 fr.; . B.OOfr.: » 4.50 fr. HOLkMM» - aa.OO fr.; . 16.00 ÎT.J » «LOO fr. UJXKMBOUBg. » SS.OO fr.; » 1C.00 fr.; • S.00 fr. CMOS POeTAUE, ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

...

La Flandre libérale

«0* iBHrt — Limai 14 SSBlaœSre !9M QmrmtwK. - m mwa* l"^"1"-" " ■■ i> 1 ■ ■ m» i. HUN LI ">"■' m 1 I. !S7 — Lundi E4 Septembre 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE AJBOWPraS&lEïNTS 1 mol*. I mol», 8 mate, il net BELGIQUE s Wfn 2.00 4.00 8„M 16.00 SIMON POSTAL! ? Wu 3.75 9<,00 Î8.0B S&09 in ...

La Métropole

LA MÉTROPOLE 21e Année ^"No 234 édition 33 EPITIOH PU MflTIH 5 nies le mm Mardi 15 septembre!914 LA GUERRE Les succès pusses [Autour d'Aerschot La situation est excellente LA SITUATION [es opérations autour d'Anvers Réussite comp'oie Anvers. 14 septembre, 10 hom es du soir. — (Officiel.) Les résultats de la bataille livrée ces jours ...

Het volk: christen werkmansblad

Vier-en-TwiDtigsIe Jaar. - B. 222 Dinsdag, 15 September 1014 HET VOLK Aile briefwisselingen vrachtvrij te zcnden aan Aug. Van Iseghera, uilgever voor de naaml. maatseh. « Drukkerij Het Yolk » Mecisteeg, n® 16, Gent. Bureel van "West-Vlaandercn : Gaston Bossuyt, Gilde der Ambachten, Kortri jk. TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Zater- en Zondag 26-27 September 1914 Prijs per nummer: 5 oontieman 45° jaar, num. 224 rTelefoon «94 FONDSENBLAD Telefooû 69 9 MiKOnUlvnwn * voor alla aankondipngen weod. k»o aicii tea bsr«cl< rail blwT» —o— KETELVEST, Nun». 16, te 8BNT. VLÂAMSCH LAND Handel, Nijverlieid, Taal en G-odsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Zater- en Zondag 5-6 September 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen jaar, num. 206 Telefoon 491 FONDSENBLAD Telefoon «91 aaukondigingkv : j oor aile aankondigîngen wende men zich tcu bureele van het blad. —O— kf.tRLVEST. Num. 16, te GBNT. VLAAMSCH LAN! Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCH !J N EN DE ALLE WERKDAGEN ilf scii rij vi!» g ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Yier-enTwiBtigsîe Jaar. - A N. 208 Dinsda» { Sepîember 1914 HET VOLK ^ Allé briefwisselingen vrachtvrij tezcndcnaan Kug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. tnaatsch. < Di'Ukkcrij Het Volk « Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Bilde derAmbacKten, Kortrijk.TELEFOON.523. Bureel van Antwerpen, Brabant en ...

Pages