Your search has 297 results

a-z index of titles
  • 1915-02

Filters

Publication date
1915297

Le messager de Bruxelles

LE MESSAGER DE BRUXELLES JOURNAL QUOTIDIEN. ÉCONOMIQUE & FINANCIER Abonnements: Pendant la durée de la guerre 3 francs par mois (Bruxelles et faubourgs) AVIS. — Adre»s«r toute torrespondanae à la direction du MESSAGER DE BRUXELLES | Aueune quittant» ne sera valable •! elle ne porte la signature du directeur du Journal,, 'Rédaction ...

L'indépendance belge

gtiéme année. No. 39. L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE; CITY 396Q. LONDRES, LUNDI 15 FEVRIER 1915. r begisteked at the g. p.o. as a newspaper. Conservation par le Progrès. S O MMAIR E. LA SITUATION.—En Prusse-Orientale et dans les Car* ...

De stem uit België

L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 20. VRIJDAG, FEBRUARI 5, 1915. Price ld. Decreet Zijner Heiligheid. Photos. Belgische Gewonden in ...

De stem uit België

L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie IVoor God en Vaderland Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 23 VRIJDAG, FEBRUARI 26, 1915 Price ld. Opzoekingen Onze Prijskamp { Gewonden in Frankrijk. Paaschplicht. De ...

Het Vlaamsche nieuws

■Vrijdag 5 Februari 1915. Eerste Jaarg. Nr 23 Prijs j 5 Centiemen door geheel België . -j|£"^3La . - vMr,. Vlaamsche Nieuws H et best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maaJ per week ÀBONNEMENTSPRIJZEN : L- week . • . 0.35 [ Per 3 maanden 4.00 pcrmtand . . . 1.50 ! Per6mranden . . . . "50 Per jaar ...

L'indépendance belge

Ç6eme annee. No. 47. L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. mimnnr, rr,m,nn [BEGistered as a ~ „ TELEPHONE- CITY 3960 LONDRES, MERCREDI 24 FEVRIER 1915^ newspaper] Conservation par le Progrès. SOMMAIRE. LA SITUATION: Le blocus allemand — Navires ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I gersie Jaargawg N°. 33 Dinsdag 23 Februari Î915 s cents DE VLAAMSCHE STEM ÂLOBJVIEEN BELQI8CH DAQBLÂD £0/7 volk zal niet ver gaan! Eendracht maakt machtl REDACTIEBUREELe PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFODN No. 9922 Noord. De Vlaamsehe Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vler bladzljden. Abonnfîmcntïprys fcg ...

Het volk: christen werkmansblad

VyMwraligsIe Jaar. — N. 49 Godsdienst — Hulsgezln — Eigenâom Viiieiisdag, 10 Fekiiari 1915 Aile brief wisselingen vracht-vrij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk»j Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandereni Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is YOOR DE SOLDATEN bestemd ; ieclere compagnie, escadron of hatterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. De Ooplog gaat beglnnen Toen men voor eenigen tijd aan Lord Kitchener vroeg hoc lang de oorlog zou dur en, antwoorddc hij : « Ik (vqet niet wanneer de ...

De Belgische standaard

lste Jaar - N° 13 Vtjf centiemen het nummer Zondag 14 en Maandag 15 FebruaVJ 1915 De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. DE KLAS VAN'14 De voorwacht is ons ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 23 Février 1915 Cinquante-septième Année ■ No 17.241 DIRECTION & RÉDACTIO 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone : 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. - 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne. Émissions et ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ " antw. steenweg, 69, bt-amandoberg, (glnl) ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers :: Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen W etenswaardigheden van den Oorlog Officieele Mededeelingen UIT DUITSCHE ...

Pages