Your search has 297 results

a-z index of titles
  • 1915-02

Filters

Publication date
1915297

De werkman

42* Jaargang. IHIHIHMWillHWWIIlin I II 26 Februari 1915. N0 2200. H ■§o-2 ~ fi 1^-2 2 «T®» -4-3 T3 g «H cî . <*oj S .S "S S « oSiS <D > ceS-a t-. -*■» bl a» ~ «* _ ir V .2=3 ~ o «i> & *.5 <D ... &C&C ^ "H Bî ■m* 03 to 5/3 © "g e i~> ® as t~ >< •" Œ> © "3 ib — Sut ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 10 Vijf centiemen het nummer HWiiirwiir—ininiin n n u miiiw»M^wiiM|iiii'iwiii'HMiiiniiinfiii'Mi|rw j.'JWKumriTiy Zondag 7 en Maandag 8 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Viî_L.A MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. •*- Reklamen : 0,40 fr. de regel ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

iô«*e AMttêè H°- * ' 1Mf S cents CIO Centimes) Mercredi UO février 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOOBBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chel: Gustave Jaspaers. ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I gersie Jaargawg N°. 33 Dinsdag 23 Februari Î915 s cents DE VLAAMSCHE STEM ÂLOBJVIEEN BELQI8CH DAQBLÂD £0/7 volk zal niet ver gaan! Eendracht maakt machtl REDACTIEBUREELe PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFODN No. 9922 Noord. De Vlaamsehe Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vler bladzljden. Abonnfîmcntïprys fcg ...

L'indépendance belge

I $6eme année» No. 48. L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES i Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. t a\tndpf un,n, mu ceegistered as a n r>„ _„„0 TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MARDI 23 FEVRIER 1915. newspaper.3 Conservation par le Progrès. t===-~==~ S O M MA I R E. LA ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Ëerste Jaargang N°. 19 Vrijaag 19 yeomafi 191& G Cents DE VLAAMSCHE STEM AIwOEiVlEEIV BELOÎSCH DAGBLÂD Een volk zal niet vergaan! Esndracht maakt mar.hil C— REDACTIEBUREEL: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TEIEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vler bladzijden. Abonnementsprys "bu ...

L'indépendance belge

$6èia« année* No. 32. L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, SAMEDI 6 FEVRIER 1915. kegistered at the g. p.o. as a newspaper. Conservation par le Progrès. S O M MA I R E. LA SITUATION. — Avance victorieuse des Russes en ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ " antw. steenweg, 69, bt-amandoberg, (glnl) ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers :: Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen W etenswaardigheden van den Oorlog Officieele Mededeelingen UIT DUITSCHE ...

Het Vlaamsche nieuws

pîaafldag 8 f ebruai 11915 Berne Jaarg. Ni 26 HET- Prijs : 5 Gentlemen door geheeî Beîgië Vlaamsche Nieuws «rr» " iiimw ^ iw -msm m» mmsk —muwr smr^ mmi* -mm> m * m * w H et best ingeUcht en meest verspreid Nieuwsblad van België. • Ver schijnt 7 maai per week BONN EMENTSP RIJZ EN : ,weà Ô-35 [ Per 3 maanien . tM j JfUjaod . . ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2e jaargang — Nr 35 Prijs : & centiem voor heel.het land en 1 O centiem voor het Buiten)?1 nd Donderdag 11 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DflGBLtflD VOOR HET VIiflfl|VISCf4E Ltfl|4D Woor Volk, Stam en Taal. Guidai kk liauiius keiï. Van Eyck. Handschriften worden nièt terug geeondm jDJjjjjLJiiJiijx mn SXJUUJXTLX JLJÏ . 12, Zwarte Lieve ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

M e r cr edilQF évrier 1015 N° 96 ■DBSI—. aABlU... . ..43BBI Mercredi 10 Février 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION liu© Montagne-de-Sion, K9 BRUXELLES Bureaux : de 10 à 12 et de io à il heures JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : SO CENTIMES f La petite ligne. S T 7 ï ; . ï -. fr. 0.40 l Réclame avant les annonces 1.00 ANNONCES ...

L'indépendance belge

gtiéme année. No. 39. L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE; CITY 396Q. LONDRES, LUNDI 15 FEVRIER 1915. r begisteked at the g. p.o. as a newspaper. Conservation par le Progrès. S O MMAIR E. LA SITUATION.—En Prusse-Orientale et dans les Car* ...

Pages