Your search has 360 results

a-z index of titles
  • 1915-04

Filters

Publication date
1915360

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

De Belgische standaard

l,te Jaar. - ■ No 37 Vijf centiemen het nummer Donderdag 8 en Vrijdag 9 April 1915. De Belgische Standaard Door TaaJ en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STJMDAARD» versohiint 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitDetaling. Voor de soldaten : 3,50 fr. Yoor de niet-aoldaten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 't ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 14 Avril 1915 Cinquante-huitième Année - Mo 17.282 DIRECTION & RÉDACTION : | 14, RÛE VLEMINCKX, 14 ANVERS *'Ç- • Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligue 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

De Belgische standaard

i8t® Jaar. — N° 48 Vijf centiemen het nummei Dinsdag 27 en Woensdag 28 April 1915. . - ■ ..ni- De Belgische Standaard Door Taal en VoJJr Voor God en Haard en Land WsCtfWaWK. KMMWWI II I l'"ll»MWMMBÉWMMBfc*MaW—WM—C—M—MM—i < DE SEL9.30HE STANUAÂAO » yorsshsjnt 4 rnaaî is week. Abaimementsprijs voor 50 nummers bij ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Cesetz- und ïerordnungsblatt Uitgegeven (loor tic politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerii van liet Wet- en Verordeningsblad, Brussel.Leuvensclie straat -10. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkri.igbaar bij bovcngenoemde drukkerii, in Duitscliland en In het onzljdige buitenland bij de ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 21 ii April 1915 rrieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ :: j antw. steenweg, 69, i bt-amandbberg, (gent) a ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ " zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " fjieuws en Lezing voor het Vlaamsche voHc WEEKBLAD, Prijs 5 eentiemen Wetenswaardigheden yan den Oorlog Officieele ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXE SIECLE RÉDACTION & ADMINISTRATION 2gter rce is 1s Boarss — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n" 14.05 directeur : FEMNS HMÂT Tontes les communications concernan ta rédaction doivent être adresséd nSHr,me de la Bourse, Le Havre. LOÏMDQN OFFICE.-21,Panton Street (Sroadmead House^ Quotidien belge paraissent au Havre ABONNEMENTS ...

De werkman

42° Jaargang. 16 April 1915. J\° 2207. Werkman Een oeieerd VoSk 1 W R wordt een machtig Volk en een welvarendl Volk... Een geleerde Arbeider zal zijn weerdig-l heid beseffen, zich uit de vernedering heffen. .1 Leest op blad 2 : 0 n de r w ij s veredelt.| ■■■nnnBHBHnmHaW Hoofdopstel!er=Bestunrder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger. ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22mk ANNÉE. JEUDI 15 AVRIL 1915. N°- 105. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANCAIS. calme sur tout le front. TROIS TAUBE ABATTUS. PARIS» 14 avril.—Communiqué officiel de 15 leures:— Le calme s'est généralement maintenu le long f (iu front au cours de la journée du 13 avril; Un Zeppelin ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

^leaaaïmr] N»7sa ' zatërasg 24 Apro 1915 S Cents DE VLAAMSCHE STEM \LGEMEEN BELGISCH DAGBLAD I [m voik zal niet vergaan Eenuracht maakt machti PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschljnt ta Amsterdam elken dag des morgens ,i vier bladzijden. Abonuementsprys bjj vooruitbetaling : Voor Holland en BelgiS per ...

De Belgische standaard

l8t6 Jaar. — N° 45 Vijf centiemen het nummer ■■■■■■■■ ii ~ —I», i i , r—r*- - — - - Donderdag 22 en Vrijdag 23 April 1915 De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land c OE BELGISGHE STflUDMRQ » verschimt 4 maal te week. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbctaling. Voor de soldaten : 2,50 ...

De Belgische standaard

!"• Jaar. N° 35 i » ■ i « i ■———ii i n— - ...I. i i—.1.1. mi—HW m HWW MiiwMiBii ii«" r il i ■ ii—ii iniaii i m tt Vijf centiemen het nummer Zondag 4 en IViaandag 5 Apri! 1915. M——■■IIU'III ■ !!■ in■■ Mi n "Il msut-amn De Belgische Standard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE ...

Pages