Your search has 360 results

a-z index of titles
  • 1915-04

Filters

Publication date
1915360

Het Vlaamsche nieuws

| Zondag 4 April içï$. Eerste Jaarg. Nr 81. Prijs : 5 Centîemen door geheel België ■■■■■ —<jg" n m nim i^——www—Mmwpiwwgw*———i « HïGT - Vlaamsche Nieuws Het 'best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschîjnt 7 maal per week I — ASGNNEMENTSPRIJZEN t ïtt »«ek C.86 ! Per S murale* f» ...

L'indépendance belge

86éme année, Na 93 L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT s 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor Hou se, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MERCREDI 21 AVRIL 1915. [REGISTERED A3 A NhWSPAPEK.3 Conservation par le Progrès. SOMMAIRE. LA SITUATION : Aviateurs français dans la vallée du Rhin.—Pro= ...

L'indépendance belge

SGème année. No. 98 L'INDEPENDANCE OYAUME-UNI: ONE PEWNY, BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES administration et redaction : iudor hotjse, tudor st., london, e.l TELEPHONE: CITY 3960. bureau a paris : 11, place de la bourse. teleph • ' 31 1"57 et TELEPH.. | 238-75. LONDRES, MARDI 27 AVRIL 1915. f 3 mois, 9 shillings. ) abonnements : - 6 mois, 17 ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " VOORUIT „ ZONDAG 18 APRIL 1915 N1' 5 Prijs : 5 centiemen Plus=Que=Parfait m Toen het Barontje dien avond bij zijn vrienden in het Huis van Commercie kwam, hadden dezen natuurlijk al lang van het geval gehoord, maar toch trilden zij van nieuws-gierigheid en ontroenng om ailes nog eens uit zijn eigen mond te vernemen. ...

Het Vlaamsche nieuws

hodag iB ApriL 1915. E«f«te jâiîfc Wr 94 Prljs * g Centiemen door geheel België HEITT • vlaamsche Nieuws Het beat ingelicht en rueest veropreid Niauwsolad van Belgie* - verscnijnt v maai per weeK AB0NNEMENT3PRIJZEN : ia »«ek 9.36 | Per 3 saaarideià 4. ^ jBsaad '-50 | Per 6 maanden , t.» Per jaar . . Si. BESTUUR iittoldopstellcf : Allons ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

f— "^Ê^BÊBÊSÊ^ HOE ER IN DEN MODERNEN OORLOG WORDT GEVOCHTEN: F-en drietal sprekende kiekjes van het oorlogsterrein in Noord-Frankrijk, die op voortreffelijke wijze de gevechtswijze van den modernen oorlog illustreeren. In ons bijschrift „Bij de Platen", op bladzijde 437, spreken wij daarover nog uitvoeriger. De bovenste foto doet ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

429 - Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad Ib in Belgié verkrijgbaar bij bovengenocmde drukkerij. in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22mk ANNÉE. JEUDI 15 AVRIL 1915. N°- 105. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANCAIS. calme sur tout le front. TROIS TAUBE ABATTUS. PARIS» 14 avril.—Communiqué officiel de 15 leures:— Le calme s'est généralement maintenu le long f (iu front au cours de la journée du 13 avril; Un Zeppelin ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME 'anneb. — 198. Ttraff* fwrtlf# BStOOO • ©^W'ïriIRSES© ®®IT§®&§ m KENLEEDI 16 AVRIL' 181», LE BRUXELLOIS L. ..... lî^.;.. .- :,-ia..i C; -.i .*■••: Ï-- - - ABOJVNTHJIWCBIIfXS S an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs. 1 mois, 2 francs. Journal c£TLO,1bici±||:n, ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samf ii iJ Avril N° 160 —^.^-arggeb Samedi 17 Avril 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION S9 I\ue Montagne-de-Sion, B11UXELLES Bureaux : de 10 à 17 heures Jos. MORESSÉE, Directeur. JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : IO CENTIMES !La petite ligne, , , . . # , ,fp, 0.40 Réclamo avant les annonces • . . . . 1.00 Corps du journal 4 OQ Faits ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXE SIECLE RÉDACTION & ADMINISTRATION 2gter rce is 1s Boarss — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n" 14.05 directeur : FEMNS HMÂT Tontes les communications concernan ta rédaction doivent être adresséd nSHr,me de la Bourse, Le Havre. LOÏMDQN OFFICE.-21,Panton Street (Sroadmead House^ Quotidien belge paraissent au Havre ABONNEMENTS ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Fers te Jaargang w°. s Donaerdag 253 April 1915 5 Cents DE VLMMSCHE STEM iVLGEJVIBEN BELGISCH DAGBLÂD [en volk zal niet vergaan! Eendracht maakt macht l REDACTIEBUREEL s PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. Os viaamsche Stem verschijnt ie Amsterdam elken dag des morgens (ier bladzijden. AbonriPmentsprys by vooruitbetaling : _ ...

Pages