Your search has 357 results

a-z index of titles
  • 1915-05

Filters

Publication date
1915357

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

Mssmeûe. — ftranâ. — Zaterdag, om 6 ure, is brand ontstaan bij kamiel Verguyt, wijk Staak. Huis en staHing zijh afgebrand. Er bestaat verzekering. Lokepen.—• Sar.ieriwerkende maalscliappij « Ons brood ». — Het huis van wijlea heer Al. Vermei're in de brugstraat is gekocht door de samenwerkende maatschappij van den werkmanskring. Er ...

De Belgische standaard

lBtd Jaar. — N° 60 Vijf centiemen het nummer Dinsdag 18 en Woe'nsdag 19 Mei 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Folie rbor 0-od en Ha&rd en Land < DE 8EL6I50HE STAHOAARD » varsehijnt 4 maaf te wsek. Abonnemcntsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 3,50 fr. Voor de niet-scîfiaten — in 't land 3.50 fr. ; ...

L'écho de Belgique

Telephoon; Central 1286. De Stem uit belgie G° Va(/ev«" A°° « ^ L'Ecbo be Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. çd, voor drie maanden. Subscription : is, gd, for three months. No. 35. VRIJDAG, MEI 21, 1915. Price ld. Belanérijke Duitsche Dokumenten. Talrijke Soldatenbrieven. Please Read This. There are in England at ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

LEÛOMTE-RQEIS {gmsntstraat 39, (Zuid) belgische huiskolen Anthraciet &. Machienkolen allerbeste kwaliteit Jjn m AT I G E prijzen Vcrzorgde bestellingen binnen de 24 uren Aanbevolen Srove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. 2 Mei 1915 Nr 24 GEILLUSTREERDE 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

ALLERLEI brieven te zenden aan de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amands berg, (gent) r vorige nummers van " "allerlei „ " zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers :: Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEJOLAO, Prijs 5 centtemen Het verplegen der Zieken n TOEDIENING DER GENEESMIDDELEN. Hier dient ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jéfe Année N®. SOI _ i i ■ i 11 m S cents CIO centimes) Mercredi 12 mal 19151 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettrées doivent être adressées ao bureau de rédaction: N.Z. VOOHBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20" ANNÉE. - Série nouvelle. N° 194 xsœmœssxstiBuzz'Ji Le numéro : 10 Centimes (5 SENTIMES MJ PEONT) Mm-HI 1* Mai 1915 RÉDACTION & ADMINISTRATION ÎSttr rnB de la Bourse — LE HAVRE Téléphone: Le Havre a' 14.05 Directeur : FERME KSÏÏEA7 Tentes les communications concernant la rédaction doivent être adressées s>8l",rac ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

rédaction & administration ÎS'if rnB de la Bourse — LE HAYRE Téléphone : Le Havre n" 14.05 Cirecîeur : FERMD it'EURÀ? Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées s8u,,ruê de la Bourse, Le Havre. LONDQN OFFiGE: 213 Pan ton Street (Broadmead House) ABONNEMENTS ' Franoe £ fr. 50 par mois. » 7 fr. 50 ...

L'indépendance belge

86ème année No. 123 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE CONTINENT s 15 CENTIMES ADMIVISTKATIOX ET REDACTION : BCBEACX A PARIS : TUDOK HOtStt. TUDOK ST., LONDON, E.C. n- P^AOE DE LA BOIRSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: {338-75. LONDRES,«JEUDI 27 MAI 1915. f 3 MOIS, 9 SHIILIKGS. 1 ABONNEMENTS : ■] 6 MOIS, 17 SHIILINGS. y CONSERVATION ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAÂR p.ii Maanto M Mai 1915 N' 115 DE GENTENÀÀR DE LANDWACHT BE KLEINE fâTEIOT ■ « ■' ni «i i i m n n» «m 1. i'i"j il m i in » 'il im m'w mi1 'IMi h ' ii'il)" Wffl i^i' 'i ^ Biîpsolea fa 0®xfS* nr 16 Ketelvsst «.««un m ■»< i <.-.asa»* Bekendmakingen. Etapîîen Insp. 4. ...... Gent, 12 Mei 1915* Voor het ...

Het volk: christen werkmansblad

Alla briefwisselïngen vracht-Vrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk»* Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor Wost-Vlaan derent Gaston Bossuyt, Recolletten» Straat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bratant en Liraburg : Viktar Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Mon sehrîjtt în t ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDACE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, j^jf]| LGE. CONTINENT : 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAUX A PARIS : ., um, s TTTDOT? TTOTTCîP TTT"nO"R ^ÎT T 0"N7"nn"NT 7P f1 il. PLACE DL LÀ BOURSE. f3 -^-OIS, ° SillLLiJNGrS. } TiDOT:house tudor st londo^, e.c. teri cdu ( 3t 1-57 et LONDRES, VENDREDI 7 MAI 1915. ...

Pages