Your search has 384 results

a-z index of titles
  • 1915-06

Filters

Publication date
1915384

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samedi 12 Juin 1915 N" 215 Samedi 12 Juin 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET REDACTION îi, Montag-ne-aux-JrXerhes-Potagères, JSFtUXEjLLEIS BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÊE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : 10 CENTIMES lNNONCES f La petite ligne. 5 î " .7 "i * î . fr. 0;4-6 < Réclame avant les annonces . î . . ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

I ls,e JAARGANG JUNI 1915 7 15 N 15 DE WEEK mm i iwiiimagffFirf"^ ******* ■■„■•. ÛEILLU5TREERD BLAO "paaiMfe va*®** ttb. ——!■!■ -<• .-■"7. 15». ^ <35, • ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar Buitenland : 1 0 franken het jaar GESCHIEDENIS, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER ■ ...

De stem uit België

Onze Visscherij. M en mag zeggen dat gansch de bevolking die in België, als visschers-bevolking doorging, de Belgische kust verlaten heeft, met uitzondering noch-tans van eenige zeelieden uit de Panne. Wat een gélule, dat aile deze vaartui-gen aan de Duitschers ontsnapt zijn, want hoe klein ook konden ze altijd van dienste zijn aan den vijand. ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI: ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: .. BUREAUX A PARIS : ,3 MOIS 9 SHILLINGS. , TUDOR HOTJSE, TIJDOR ST., LONDON. E c. 11. I J.AC h DE LA B L RSE. LONDRES, LUNDI 21 JUIN 1915. ABONNEMENTS : jô MOIs! 17 SHILLINGS.! CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: 238-75 11 ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

26 Juni 1915 Nr 26 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Kathoiiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN»CHRIJVIIVG8PRU8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

...

De Belgische standaard

iat® Taar. — M° 76 wamuaeiwii'u il -rn-i i -riiiimniMi—iimimiiii) ramiu iinri«niriiri«iim»iiiiiiifiiirn—t Vîjf^^Mmen het nummer Dinsdag 15 iuni 1915 De belgische Standaard Door Taai en Volk Voor God en Haard en Land ^ OE fELGISCHL STANOMRD » verschijnt tbplijls Abqnnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldatan : ...

Le courrier de l'armée

5 Juin 1915 Numéro il 7 LE COURIER DE L'ARMÉE paraissant les Mardi, Jeudi et Samedi Ce journal est destiné AUX SOLDATS BELGES ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçoit dix ou quinze exemplaires français et flamands. PAGES DE GLOIRE Sur Ï'Yser A DIXMUDE (Suite) Les premiers groupes de fantassins allemands sont aperçus sortant de ...

De werkman

Lars VonVed a «3> f weë* vw fâ wordt in een onderaardschen Kerker gebracht ; in vromeS houding brengt hij generaal Poulsen in woede. Nu wordtH het verhaal buitenmate boeiend en trajiek. Het groot Woordenboek-Callewaert, volledi^ j| Fransch-Viaamsch èn Vlaatnsch Pransch 6,00g fic<ofdopste!ler=Bestuurder : 1 P. D A EN S-M A Y A RT, ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

fpAiffit/kS, Mercredi 2 Juin 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.322 RÉDACTION 4i^UE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne, — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonie Adresses industrielles 50 ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ■ ■ . ' 1 ■' " — 1 x ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS ; ,3 MOIS, 9 SHTILINGS. > TUDOR HOUSii, TUDOR ST., LONDON. <E.C. U' 1 LAL£ D£l ^ , £5 LONDRES, SAMEDI 5 JUIN 1915. ABONNEMENTS : J 6 MOIS. 17 SflJILINGS. CONSERVATION PAR LE PROGRES. ...

Het volk: christen werkmansblad

Vijfcn-Twiatigsîe Jaar. — R 172 BGâsiienst — Hsisiezin — Etata Woensdag, 23 Junl 101S Aile brîefwisseîingeit vrsoM-vrij te zen den aan Aug. Vara Iseghem, uitgc ver yoor de naamï. maatsch. « Drukkerij Het Yolk», Mc-ersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderens Gaston Bossuvt, Recolletten-■traat, 14, Kortrijk. Bureel van ...

Pages