Your search has 382 results

a-z index of titles
  • 1915-07

Filters

Publication date
1915382

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 28 Juillet 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.369 ^QÏgECTION & RÉDACTION : VLEMINCKX, 14 ANVERS ^ ) ';'ty^ r/o'Teléphone 3761 °A*Ê «>,<£/ LLOYD AHVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

783 Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de polltieJte Mdeeling bij den Generaalgou-terneur lu België. Gedrukt In de Jrukkerij van het Wet- en Veror-Jeningsblad, Brussel, Leuvensche Itraat 40. Het Wet- en Verordeningsblad 1s in België verkrijgbaar bij tovengenoemde drukkerij, in Duitschiand en in het onzijdige buitenland bij de ...

L'indépendance belge

SGème année. No. 179 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI Î ONE PENNYc BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES administration et redaction : bt7keat7x a paris : tudor hottse, tudor st., london, e.c. i1, -ïlace de la bourse TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: | 2 33-7 5. ' LONDRES, SAMEDI 31 JUILLET 1915. ,3 mois, 9 shillings , abonnements : j 6 mois. 17 shillings. i ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Gazet van Brussel L ,————— Behf er en Publioiteit : ANSPACHLAAN, 75, BRUSSEL (Beurs) Elke medewerker is verantwoordelijk voor het gee hij schrijft 2* JAARG - NG. - Nr 186 o Donderdag 22 Juli ISili | PRIJS : S CENTIEM PER NUMMER ■ î" IABONNEMENTSPRIJ S ?oor Brassai en Voovsteâan 1,25 ir. per maisnd ■j. -z i Aankondigingen worden ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. ggME ANNÉE. MERCREDI 7 JUILLET 1915. N°- 188. LA GRANDE GUERRE. DANS LES DARDANELLES—PLUS PRES DE LA VICTOIRE QU'ON NE LE PENSE. — LE DECOURAGEMENT TURC.—SUCCES ANGLAIS EN BELGIQUE.—L'OFFENSIVE ALLEMANDE. ï -LA MARCHE AUSTRO-ALLEMANDE SUR LUBLIN. Dans les cercles militaires, ...

De Belgische standaard

0e Belgische Standaard Booi Taal en Volk %0~ IO^k,<3r!33X.4^\ Tl Foor God #s Haard en Land « CE ? LSfSCHE STAffDmBO » ftK8M|&! Sestuurd.er : 3LDEFONS PEETERS." Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Abojwementsprijs voorje murtmers bij vooruitbetaling. ... * ! Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE. Voor de aoîdateu : s,50 fr. - ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

erste Jaarganj • Nfo, 131 Vrijdeig, S Juif 1913 S Cent DE VLAANISCHE STEHI I fîJJ volk zal niet vergaan! ALGERIEN BELGISCH DAGBLAD F^nHnarht ■^"^ ftCDACTIE- EH AOHIINISTRATIEBUREELEH I KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Hoofdopsteller: Mr. ALBERIK DESWARTE, Opstelnaad: CYRIEL BUYSSE - RENÉ DE CLERCQ - Dr. A. ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNEE. — Série nouvelle. - - N° 239 —t Le numéro ; 10 Centimes (5 CewA'uBBS AP FRONT) Vendredi 9 Juillet 1915 rédaction ^administration ÎEtir ni da la Bourse — 1E HAVRE Téléphone : Le Havre u" 14.03 Directeur ; FER8ANS ÏÏEURA7 Tontes les communications concerr.an la rédaction doivent être adressées o8l",rue de ta ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I f?erste .sawg»'»» Komaas, 4 «,Iuîl"î^Ia» ct cent. IDE VLAAMS0H£ STEM fpî) u0//f 23/ mei vcryauin ALGEI¥SEEN BELGISCH DAGBLÂD Eendrachî maakt machtî LLi'i-- """ - > ABONNEMENTSPRIJS (by vooruitbetaling): Voor Nederland per jaar gld. G 50 REDACTIE. EN ADH11HISTRATIEBUREELEII» Hoofdopsteller: Mr. ALBERiK DESWARTE. ...

Het volk: christen werkmansblad

IpT-es Twiallgsle Jaar. ■ R. 268 Goisdlenst — Mspzin — Elgenéom Dwifria», S 9 Juli 1015 jSlïe briofwteeîîn gen Vracht* "frij te zenden a an Aug. Van îseghem, uitgever voor de naeml, maatsch. « Drukkerij Het Volk», Sleersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West.-Vlaan dereffs )6aston Bossuyt, Rccolletten-gtraat, 14, Kortrijk. Bureel ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakster-U iîgteî sfcer Ssjîu Maatschappij 51 ET LICSiT bestuurder: P. DE VISCH. Udeber£-Oe»f , . REDACTÎE . . ADMt CASTRAT! E HOOGPOORT. 29. 6ENT fOORUIT Orgaan det* Belgische Wefkliedenpartij. — Verschjjnende aile dagen. A BONN EMENTSPRIJS BELCJE OHc cnaandea. . . , . fr. 3.25 Zca maanrfeo ■ . > * . fr. 6.50 Een jaar ....... fr. ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Samedi 31 juillet 1911'» «ET- centimes le numéro 59me année — N0 212 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : S fr. par an ; "i fr. pour six mois ; 3 fr. pour (rois mois Pour l'étranger, le port en sus | RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, IRTT.Hj 3 !•:; FLANJ..EE, 3, GANB TÉLÉPHONE 6G5 ...

Pages