Your search has 386 results

a-z index of titles
  • 1915-08

Filters

Publication date
1915386

Het volk: christen werkmansblad

CHRISTEN WERKMANSBLAD > Alle briefwisselingen vrat vrij te zenden aan Aug. 'S ïseghem, uitgever voor de naa tmaatsch. «Drukkerij Het Vo Meersteeg, n 0 16, Gent. Bureel voor West-Vlaan del gaston Bossuyt, Recollett Straat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, E |>ant en Limburg : Viktor Kv vaartstr&at, 3, Leuven. Men schrijft in : Op ...

De werkman

n f Lars VonVed Amelia is in 't Gevang bij haren Echtgenoot. Ziji dood is geteekend ; nog 24 uren ; Ameiia gaat bij dî overgrootvader Knut, 104 jaren oud. IHoofdopsteiier.Bestuurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. H Boekdrukkerij der Werf, 2 snelpersen, ff goede en spoedisre bedieriinir. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakater-ll Itgcef ster gara; Maatschappij H ET LSCHT bestuarder; #. DE VÎ5CH. Lcdeberg-Ocnt . . REDACTIE . . ADMINJSTRATIE HOOGPOORT. 29. CENT ABGNNEMENTSPRIJ& BELGiE Jtle nteanden. . . , , fr. 3.23 Zes maanden <.ta.fr. 6.50 Eenjaar. ...... fr. 12.50 Mïb abonneert zich op aile po9tbnrceles DEN VREEMDE Orie maanden tdageiijk» verzonden). ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2"" Année. - N 317 TIBASE 75.000 CINQ CENTIMES Ed™ B Vendredi 13 août 1915 Hïa*SHm»SBMœ»2i«»iii»ffrne*^*f^aR^*re*icsKTsro.«1,-,-, Le Bruxellois ABONNEMENTS: 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs 2 fr. 4 fr. 7 fr. 12 fr. Province et Etranger 3.50 8.50 16.00 30.00 0"0.1""2CLSLl <^TSOl~'lc3Li.€^33. ...

L'indépendance belge

86ème anné on: E INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENN> BELGE AAMTtfclCWT * IK rCMTtMC ADMINISTRATION ET REDACTION : TUDOR HOT7SE. TL'DOR ST.. LONDON. E TELEPHONE: CITY 3960. BUREAUX A PARIS : U. PLACE DE LA BOURSI TELEPH.: r Avnnrc c «jjpnr oa A nitt 10 (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) •5. ABONNEMENTS : " 6 MOIS. 17 SHILLINGS, r CONSERVATION PAR ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 11 — 1915 Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift Officieel Tijdschrift Bulletin officiel des Belgischen Roten Kreuzes van het Rood Kruis van België de la Croix Rouge de Belgique Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social, Bd. ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 14 AUGUSTUS 1915 is,e JAARGANG nr 11 SYNDIKAAL MEDEDEEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van jjAntwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukkeri al of riiet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie • Plantijrilei West, 66, Antwerperi Goede vaderlanders De meeste menschen zoo wat ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

V/.mln'iii 27 août 1ÎH3 £3 centimes 1'" numéro 59me année — N° 239 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : « fr. par ail ; \ fr. pour six mois ; 3 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, "LJ .::. X A i ' 'kx., 3, vJ < , jST TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

wt. • T . - VBo^t/en Steendrukkerij = ^<? / Boekbinderij ' JUM BOUONEBU = 22 = HOPLAND, fintwerpen doodsbeeldekens met of zonder portret PLAKKATEN Onuendbrieven, Reker.ingcn snz. a ■■■■ I llll I II M M I II nnHHHMMHBHBHM I ;iZliZ__l^.GEILLUSTREERDE ao""'— ; , BUREEL ; LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAÇEUJKS VAN 2 TOT 3 ...

Het Vlaamsche nieuws

bensdag 25 Augustus 1915. Eerste Jaarg. Nr. 222 anonoi ® ' TTn~niïn~~nfTnr" Tr]nriH"nJ!j^_|>"Jj| 'i imnwi w—nw ■ mnn i1 nriw i n n n 11 n ni i niwinniiniwmiwwn.imiii_mL. uu ——nniiiiiniu min mu i m Prijs : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws H«t tm$& hns?elicht en mee*î verspreid Niemansblad v»n ...

De Belgische standaard

De Belgisck Standard I-oor Taa.1 en Volk %0 PAGKBT « A,"DE " Voor Ood m Haard en Land Abonnementsprijs voor 50 nummers (2 maanden) bij vooruitbetaling : Voor de soldaten : 2,50 b. Voor de niet-soldaten — In 't land 3.50 fr. ; buiten 'i land ; 5.00 fr. Indien meer exempiareu van elk nummer worden* gevraagd, wordt de abonnements-pi ijs ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschihiende Dit .fol ad. is YOOR DE BELA3JSCHÏÇ SOLDATEN toéstemd ; ieclere compagnie, escadron of bàtterij^ ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. EEN HISTORISCHE NACHT De naeht van 2den op 3den Alutgustus 1014 was, toor België, een historische iiacht. Sedert vier en ...

Pages