Your search has 386 results

a-z index of titles
  • 1915-08

Filters

Publication date
1915386

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

— 829 - Gesetz-undVerordnunasblatt for die okkupierten Gebiste Belgiens. Wet- en Verordoningsblad voor de bezette streken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé ■ Oitgegeven door de politieke Mdeeling bil den Generaalgou-rerneur In België. Gedrukt in de flrukkerij van het Wet- en ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2mo Année . N° 316 TIRAGE 75.00! CINQ CENTIMES Ed°" B Jaudi 12 août 191S Le Bruxellois ABONNEMENTS: 1 3 6 12 Moi Bruxelles et Faubourgs. . . , . 2 fr. 4 fr. 7 îr. 12 fr. Province et Etranger ..... 3.50 8.50 16.00 30.00 Journal <^i:&ottcaL:i®:ri. Xx3Lca.o^30JO.c3L^,i3.t; RédacMon, Administration, Publicité : Bureaux de vent» ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

2ï6 ANNÉE. — Série nouvelle. - - N° 2 83-284 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AU F1®IT) Dimanche 22 et Lundi 25 Août 191 i*. rédaction ^administration jgiK ts« île la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n" 14.05 Sirseisu? : rEBMKDIEOttT fontes les communications concerncn la rédaction doivent être adressées ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drakstcr-U îtgecïster "em: Maaîschappij H ET LICHT bestunrder ; P. DE VISCH, Ledçberg-Oent . REDACT1E . . ADMîNISTRATiE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Qrqaan der Befaische WeMiad&îwartïL Yerschimende a/k daaen. ABGNNEMENTSPÎÎIjS BELGIE O'ie iasacidcct» » » s, . »r. 3.25 Et# n:a«*!d?a » a j , . fr. 6.50 Een jaar ....... fr. ...

Het Vlaamsche nieuws

il Augustus 1915, Mersta jaarg Nr, 2©8 Prijs : 5 Ce&Hemeti door greheal België Het Vlaamsche Nieuws Het be#t ingeiicht en meest verspreid Nieuwsblad ?an België* - Vepgchijnl 7 maa! per week A BONNEM ENTSPRIJZEN Per week 0.35 | Per 3 maanden i.— Fer niaaxid 1.60 [ Per 6 maanden 7.50 ï'er jaar 14.— | aDB3Œ«SÇ^^H«=-5e^i*eïS -' TV- ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnikster-Ultgeefstet Mm: Maatschappij H ET L1CHT bestunrder : P. De VISCH. Ue<3ebert-0«nt . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJ8 BELGIE Drle maanden. . » , , tr. 3.2A Zea auMiei * . ■ » . tr. 6.50 Een jaar ....... tr. 12.50 M ta «bonneert dch op aHe postburtclca DEN VREEMDE Drle maanden (ik{c!||ki ...

Vooruit: socialistisch dagblad

ïï qaai* — W. 214 Prijs per nommer : voor Belgie 3 oentiemen, voor des reamde 5 oentiemen Telotooii i 'flbdaciie 24? • >14fnini$tratie 2345 Ulnsdaq 3 OO&ST 191!) ïï qaai* — W. 214 Prijs per nommer : voor Belgie 3 oentiemen, tooi des reamde 5 oeatiemen Telotooii i 'flbdaciie 24Ï • Hdmiflistratie 2345 Ulnsdaq 3 OO&ST ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

? 4H\ ^rp\ i f „—- 1 1914 HnlViVSfB3rf3i NUMÉRO 47 AOUT 1915 C=><XZ3 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES cr=<x=] Abonnement : 9 Francs ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh & C° en Liquidation EDITEURS PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES ;MÂPPPS _ I.F.S TFRRII.S - - ...

De Belgische standaard

I «w Jaar îîJi het nummer Zondag 22 en Maandag 23 Oogst 1^(3 De Belgische Standaard ■boor Ta al M Volk "O A GrBÎ.^ JSkJO y a or Qod &n Ha&r»i en Lune 1^^ . ... —■, i ■ ■ i « - i n-tlmi»^ « = mmi ?mcfojs* MP*- Abôhne'mentsprijs v jt 53 auDinsî-rî hi •■jontitbsuua»;. Voor de se. ito : «. ••> fr. Voor de ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— 821 Gesetz- und Verordnungsblatt -fur die okKupisrten Gebiete lelgiens ke u- Il Wet- en Verordeningsblad voor de bezetle streken van België. $ Bulletin officiel des Lois et Arrêtés nour le territoire belge occud Uitgegeven door de politie afdeeling bij den Generaalgc verneur in België. Gedrukt in drukkerij van het Wet- en Veri denin ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 14 AUGUSTUS 1915 is,e JAARGANG nr 11 SYNDIKAAL MEDEDEEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van jjAntwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukkeri al of riiet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie • Plantijrilei West, 66, Antwerperi Goede vaderlanders De meeste menschen zoo wat ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Lundi 23 Août 1915 A N" 281 Lundi 23 Août 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 31, Montagne-axLK.-Herbes-F'otaffères, BHUXELLES BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÊE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN ^ LE NUMÉRO s ÎO CENTIMES i Petites annonce?. . . . . . la ligno, fir. 6.40 Réclame avant les annonces . — 1.00 Corps du journal ...

Pages