Your search has 399 results

a-z index of titles
  • 1915-10

Filters

Publication date
1915399

Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

Nummer 36. Rotterdam, 30 October 1915. 1ste Jaargane, HET VLAAMSCHE LAND. ^ VLAAMSCH 3 : ORGAAN : ni... ». I l a --— voorDeigie eniieaenana. - Weekblad onder Hoofdredactie van Dr. JOZEP CRBTS. Redactie en Administratie : ORANJESTRAAT 4—6, Rotterdam. Voor Vlaanderen! ABONNEMENTSPRIJS : Per 3 maanden, franco per post . / 0.7S, Per jaar „ ...

L'indicateur - De aanwijzer

fe40mtt année. y » 17 Octobre 191S. N° 89. 40sta jaargang. — 17 October 1915. L'INDICATEUR Téléphone :26i Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AAMIJZER Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. T tPe^J^ a T-, 1 A LOUEH AYEHDE VAN ÏYCK, 40 MARCHÉ AU'LAIT, 4 HP" W™ BAPPEPORT-KMP • sorLt °^-Vert=, d.„ Q a, X ih-e-ure ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNEE. — Série nouvelle. — N» 524 Le numéro ; 10 Centimes (5 CENTIMES AU FRONT) Vendredi Ie* Octobre lÇftS' i rédaction & administration Il a> ne de la Bourse — LE HA7RB Téléphone: Le Havre n' 14,05 directeur : FffîHMD WM1 fontes les communications concerr.an la rédaction doivent être adressée a8Ut,rne de la Bourse, Le ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG g OCTOBER i9i5 i!,e JAARGANG nr i5 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukkeri al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID — Redaktie en Administratie : Plaritijnlei West, 66, Antwerpen ALMOES OF REGHT II Waarom nu de arbeider niet eene op ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

4135 Gesetz-und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgegeven door de politieke afdeeling t>ij den Generaalgou-verneur in Belgie. Gedrukt in de drukkerij van net Wet- en Verordeningsblad, Brussel.Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in Iielgie verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I perste Jaargang IVo. 222 donnas, 3 ociober 1915 S Cent DE VLAAMSCHE STEM 11en volk zal niet vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht REDACTIE- EN ADMINISTRAT! EBUREELEN I PALEISSÏRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEME^TSPftlJS (bu vooruitbetaling): Voor ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

%r> mie îfiifaff 82 SkHflr 1SSB H' £51 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT il KLEINE PATRIOT ' « _ B«5P«selea I# Oint Kg- 18 Ketôlvasf i Enfin îsi il llfit §584 tôt S5SS. — Gewote bezoekers kofïïe-huis G. Goossens, Meulesteedscheiistw,, tweed e stortins voor Co ds M oit é, Leyers, De Cuyper, De Pettcr, Nieuwlandt. . • %j 85R9. — Kom ...

Belgisch dagblad

lgte Jaargang ZOIVDAG 24 eu JOlAlVPAO 25 OCTOBER 1015 ISTo. 34 ■ m BELGISCH DAGBLAD * ABONNEMENTEN. IPer 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse Eummers: Yoor Holland 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prmsegracht 16-39, ïelef. Red. 2787. Adm. 7433. Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

Het Vlaamsche nieuws

iMaandag n Oktober 1915. Eerste Jaarg. Nr 269 >W>1 *UJ—1111*1 utawaMMMBMMBBaaMMaaMsaiM ■» ■'i .«ene 111 ■ 11 rrr*ç Prijs : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Ha# tMMt taflgelfafvt mm me®s£ vcraareSd Nleuwtlfaltt/d wmm B&ialkL • VmmMteit 7 ngmsû mm nurrmlr ABONNEMENTSPRIJZEN { Per^ week 0.35 Per 3 maanden ...

De Belgische standaard

;oor Taal m VoIM JDJSkJC3r^EKS-d^JD Voor Stod sa Haard 011 Itânrï *" JL^Mtm^îirwor 50 «maur* f* kmMI «I wortKIwWù*« 1 Bentuurdar : ILDEFQNS PEETERS. | n^rT^^rTîr ïi a» Vooï <!e >o-Waton : £,50 fr. ! Villa MA COQUILLE, 2eeai3k $EP&fê$i,4 V r da nii3t-ioldsïa.a — ln 't IspA 3.60 ir, ; bzitta 't 1 «ad: 6.00 /r. V nxilt ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 59 OCT. 1915 cr=>Oa PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES i=0<=i Abonnement : 9 Francs 1914 ' v- i i » i ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 5 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs Gare de Lemberg détruite par les Russes lorsqu'ils ont évacué cette ville ' •>' "" JH—I I l -rsr~— M — ...

L'indépendance belge

SGètne année. No. 241 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UN? « ONE PENW8 BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: „ BUREAU A PARIS: TUDOR HOUSE, ÏUDOR ST., LONDON. E.C. ' 0 i * 1 1 kt ®+ TELEPHONE: CITY 3960» TELEPH.: 233 75 LONDRES, MARDI 12 OCTOBRE 1915. (3 MOIS, 9 SHILLINGS. > ABONNEMENTS: 16 MOIS, 17 ...

Pages