Your search has 399 results

a-z index of titles
  • 1915-10

Filters

Publication date
1915399

Het volk: christen werkmansblad

VijfeaT^iîiiigsie Jaar. \ 285 Gôdsdisnst — Hnlsgezln — Elgeiidoia Zaterdag, 23 OiSèiar I91S Allé bricfwisgelîrfTT) vriu-ht* Vîij te zn d« n a an Au g. Van rH i < v< rvoor densaml. n sfiircl . -In lij Eet Yolk», S.*f eiM< i jr, u 0 3G, Gent. Bureel voor West-Ylaanderens Gaiiton Bossuyt , Recollelten-ttraat, 14, Kortrjjk. 1 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 30 Octobre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.450 tfâ)lRÇMON & REDACTION : V. A 14,Sp VLEMINCKX, 14 . 1 &&*/ ANVERS ":sey'ïy Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

rme àr* DE VLAAMSCHE STEM \-en volk zal niet vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendraclît maakt machî. REDACTIE- EN AOniHISTRATIEBUREELED I PALEISSTRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM. ÏRlr-fnnn No. S922 Nnnrri. Onder leidîng van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENTSPRIJS (bjj vooruitbetaling): Voor Nederland per jaar gld. 6.50 ~ per ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

JOURNAL QUOTIDIEN ADMÏMISTR ATION ET RÉDACTION l} Monta.ffns-au^-Her'bes-Potaffères, BJFÏÜiXEZLX/JSS BUREAUX:DE 9 B 17 HEURES Jos. MORESSÉE, Directeur f Pctitcs annonces Ia ligna, Ie. <S.i0 i Réclame avant les annonces . — 1.09 Corps de jOurnal — 4.03 Faits divers . — 8.00 Nécrologie — 2.00 LE NUMÉRO s IO CENTIMES Aujourd'hui: ...

De Belgische standaard

n<jor Ta») en Volk PA.QB1.AP Vmr God ea Ha»rd ®u .Laiîd AbannémanlapriJ» vocr 50 nnMKiérfli m**mdex) bij yooraltbstiiin* : Voor de soldâtes : 2,50 fr. V w de tjiet-sold&tea — In 't l*»«l 8.5 0 tr,; fcaiteo '* Iaad : 6.00 fr. Indien meer exeœpiaren vsn elk nummcr worden gevraaffd, wordt de abonnstnenU nrijï rainder. BeBtuurdar ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

(NUMÉRO 57 OCT. 1915 C=0=3 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES t=0<=3 Abonnement : 9 Francs —- ^ ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 5 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs t REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES LE SERVICE DE LA POSTE A MALI/NES Un facteur, ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen Steun of Loon Het is nu wel niet het juist geschikte oogenblik otn al den nuttigen en nood-zakelijken tijd ...

Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

Nummer 36. Rotterdam, 30 October 1915. 1ste Jaargane, HET VLAAMSCHE LAND. ^ VLAAMSCH 3 : ORGAAN : ni... ». I l a --— voorDeigie eniieaenana. - Weekblad onder Hoofdredactie van Dr. JOZEP CRBTS. Redactie en Administratie : ORANJESTRAAT 4—6, Rotterdam. Voor Vlaanderen! ABONNEMENTSPRIJS : Per 3 maanden, franco per post . / 0.7S, Per jaar „ ...

Het Vlaamsche nieuws

[Vrijdag 8 Oktober 1915. Eerste Jaarg. Nrs 266 Frijs : 5 Centiemen door geheei België Het Vlaamsche Nieuws fa»$e!!cht «n tcmmst vmœprtôé NieMWf&igMci VTfun ? qsiaI pet ml ^■1 ABONNEMENTSPRIJ.ZEN Per week 0.35 I Per 3 maandeu 4.— Ter maand 1.50 | Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— _ h ■» in,» m m imm t p,mi«iii »i ■ ...

De legerbode

30 October 1915 Nummer 180 den Binsdag, Donderdag en Zaterdag versehijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron # of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. ROISRIJKOLADZIJDEN ' Eaigt Stlditjaiu ni ket Z* Rt|iaut laprs îs sast. {Vervolg) Binnen in het voor drie vierden ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Brhf.er en Opstklimad : 13, l'AKHUISI.AAN, 13 — Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar . . Fr. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN IEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad â m Iinhoud Serviërs en Engelschen in eene loopgraaf in Macedonië (plaat) 49 Allerzielen, door Oktaaf Steghers (met 3 platen) 50 Allerzielen-Gedichten van Rafaël Verhulst, ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

2VANNÉE.—Série nouvelle, - N* 552 he numéro ° 10 Centimes (5 CENTIMES AU FRONT} Vendredi 29 Octobre 1915 Rédaction & administration îbb lit ii Bonrsa — LE HAYRE Téléphone: Le Havre n-14,05 9i?ecteuï : FER84HD fiESEâl1 fentes les communications concei r.an Sa rédaction doivent être adressée s8u ,rne de la Bourse, Le Havre• ...

Pages