Your search has 399 results

a-z index of titles
  • 1915-10

Filters

Publication date
1915399

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Qpgaan der Belgische Werkliedenpctpty\ — Verschjjnende a/k cfa^en. Drukster-U iîgeeîster Sam; Maatschappij SI ET LSCS1T bestuurder; P, Vt VJSCH. Lcdeberg-Qent . . REDACTEE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT ABONNEMENTSPR5J» BELOIE ^ Drte maanden. . . , %" fr. 3.2S Zea maanden • , . . . fr. 6 50 Cen jaar....... fr. 12.50 Met» ...

De Belgische standaard

Door Taal m Volk Voor Qod en Ha&rci en Xj&ad Afojnneaienisprija voor 60 nuramors (M m*MMden) bij vooraitbeUiiox : vcor do sddaten : 2,50 tx. Voor de niet-Boldatoa -—In 't U»<t 3.60 tr,; fcn/ten 't I*nd : 6.00 fr. Indien meer exempUren v*n elk nommer worden ge*r*agd, wordt de abonnement*-orij» mlnder. Beftuurder : ILDEFONS PEETERS. ' ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWA CHTEE Ailes voor VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Men zegt dat 't Vlaamsch te met zal gaan.... t En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ABONNEMENTSPRIJS : Voor Antwerpen en onmiddellijke omgeving fr. 1,25 per jaar Voor 't binnenland (uitgenomen Oost- en West-Vlaanderen) - 2,50 » ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 40 3 Octofoer 1915 brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, G9, st-amanpsberg, (geni) ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ " zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAO, Prâjs 5 ceniiemen De Engel = Bewaarder De feestdag der HH. Engelen ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

«rr# • yToXv // a ' ^$7 H E E L I E^^fgor Aankondigingen HOPLAND 30, Antwerpen j\. t> o n n e m. e n.t 2.50 fr. het jaar Het blad wordt ookwekelijks teliuis besteld aan 5 centiemen ^ ■ I 3,0„s „50 r;pimig-pp^^ .o*—- l EUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAQELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. "^'V | AANKONDIGINGEN (op voorhand ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

E 33 L i'T w^$M"kondieinsen -ft01»£ÎND 30, Antwerpen Abonnement 2.50 itf. het jaar Hat blad wordt ookwekelijks tebuis besteld aan 5 centiemen 17 October 1915 N' 48 GEILLUSTREERDE S Centiesnsn ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAQELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. AANKONDIGINGEN (op voorhand betaalbaar) 4» bladz., den regel 0.30 ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

,ôre Année r ï°. 3S6 e cents tio fwefîtïrrses') dsecassfl $.*%, ccîoiore EÇKîê» L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal Quotidien du matin par^aîsëîsïât à ArrtslsrclsiaTi., Beige est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: ;«J. Z. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM Téléphone: ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENN\! BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS,) administration et redaction: bubeatja ?»„ttttt„.^c, rccor horse^-dor st london, b.c. ^ftiTsTot LONDRES, MARDI 5 OCTOBRE 1915. abonnements : 6 S; 1? shillings.' 1 Conservation par le Progrès., ItUMOHt, 4,1 ry iJou. • (238-75. 11 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 30 Octobre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.450 tfâ)lRÇMON & REDACTION : V. A 14,Sp VLEMINCKX, 14 . 1 &&*/ ANVERS ":sey'ïy Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

ABONNEMENTS : RÉDACTION & ADMINISTRATION : ANNONCES: BELGIQUE : 8 fr, par an;-S fr. pour six mois ^ 2 fr. pour trois mois CAND 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND Pour l'étranger, /e port en sus TÉLÉPHONE 6(i5 Vnir le -,ar'' au bfls de ,a dernière Pa8e du iourna'- Avis officiels de l'autorité allemande ARRETE concernant les délits forestiers ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen Steun of Loon Het is nu wel niet het juist geschikte oogenblik otn al den nuttigen en nood-zakelijken tijd ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 50 31 October 1915 REDACTIE VAN " " ALLERLEI „ PEPERSïRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI UITGEVER : A DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, b7, ST-AMA.NOSBERG, (GENT) Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEESCBLAO, Prijs 5 centiemen Allerheiligen ! Ons leven is eene reis. En het doel van die reis is de hemel. Qod heeft ons op deze wereld ...

Pages