Your search has 367 results

a-z index of titles
  • 1915-11

Filters

Publication date
1915367

De Belgische standaard

Door TaaJ «0 VoLk PAQflLAD ^oor God an Haard an *«ad Ab>jDneT»«niff}>J'-'i# "£'ocr 50 Bwnnera (M mk*aâéMi bij »oor«ltktt*Uttx 1 Vocr d* aoMatej» : H.tO ti. V,91 de nhrt-«ioM*t« - la 't 1m** 9.60 tr, { kaitoa t U»4 : ».00 tr. ledlen aseer cxempUreo *«n elk m»m« worâen f«Tfâ«çd, wordt d« abonnera est» prija tniader. ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

13 November 1915 Nr 46 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrai en Onafhankeiiik Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag ...

Het volk: christen werkmansblad

Vtjf-ea-Tv» iaiigsie Jasr. — N. 298 îûâsfenst — Balsgezls — Eigcnéom Doiifaiag, A Noveiaber 1915 Aile brirfwieselîrgfr vrreht-vrij te zenden aan Aug. Van It c-giu m, uit gc ve r voo r de r. a ami. t aatseh. ♦ Dn;kkeiij Het Volk», Bkersteeg» n° 1G, Gent. l'uroel voor West-VIaanderens Gaston Bossuyt, Recolletten-etraat, 14, ...

L'indépendance belge

S6ème année. L' INDEPENDANCE No, 272 ROYAUME-UN! * ONE PENNY BELGE. CONTiMENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE s 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: TCDOR HCUSE. TUDOR ST., LONDON. E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS : II, PLACE DE LA BOURSE. TBJ CDU (311-5 7 et TELEPH.: | 238-75. LONDRES, MERCREDI 17 NOVEMBRE 1915. ABONNEMENTS « * f 3 MOI3. 9 ...

Het volk: christen werkmansblad

l'yfêa-Trâiigsîe Jaar. —■ R. 309 Obdsdieast — Ealsgezln — wiji . , wmmm\w*\w m Zaîeràg, 20 Novemkp i 91S A!lr tncfwissclîrgïn vrrrM- § «ij (e zccdtu a»n Aug. Van h-cfrktm, uitgc ver voor deitcml. niEafeck. « l'n.l keiij Het Yolk», Mccretccg, n° 10, Gent. 13urcci voor Wcst-Ylaandcrenî Gr.s4on Bc«snyt, RecoLicttcn." ...

L'indépendance belge

Sfième année. No. 263 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNIS ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES, (HOLLANDE s 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: , BUREAU A PARIS: TUDOR HOTJSE. TUDOR ST.. LONDON. E.O. U- ^DACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: ' 238-75. LONDRES, SAMEDI 6 NOVEMBRE 1915. 13 MOIS, 9 SHILLINGS. ] ABONNEMENTS: \ 6 MOIS. 17 ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2« Année. - N° 4-14- TIRAGE 75.000 rtiKi/^^i-riRjiCC Ed"" B MIttIKCHE 2l MÔVEMBRE t9t5 Le Bruxellois - ' " - " ' ' 1 -"'..il y - Il / vaiSs-Divers ei.Mws . . ABONNEMENTS: i 3 e i2*„i, Journal Quoten Indépeiidan. 1 marnct • ' fS. ••••»*• «»• '»• |—ïzzz«».»<• »». ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnikster-U itgeef ate» r3ai: j^aatschappij H ET LICHT bestunrder > p, DE VISCH. Ledcberg-Qent . . REDACTIE • ADMINiSTRATIE . SiOOGFOORT. 2% GENT VOORUIT A80NNEMENTSPR1JS BEIQIZ Dfle tnaanden» . , , , fr. 3.23 Zea maanclen » . . ■ . fr. 6.50 Ksn jaar. ...... fr. 12.50 Meo abonneert zidi op alic postbureeies DEM VREEMDE Drie maanden ...

La Belgique nouvelle: journal quotidien indépendant

îere Année.—No. 25 Dimanche, 14 Novembre 1915 In Belgique Donnelle ABONNEMENTS Continent. 1 an 10 fr. 6 mois 6 fr. -3 mois 4 fr. On «'abonne: 43, CHANCERY LANE, LONDRES, W.C. Tout ce qui concerne la Direction ou la Rédaction doit être adressé au Directeur. Téléphone : Holborn 212, 44Plutôt mourir de franche volonté Que du Pays perdre ...

Het volk: christen werkmansblad

VijfenTwinfigslc Jaar - n. m Gordiens! — fiolsyozln — Eigenfioia Yrijdag, a November 1915 Aile briefwÎBselir.gen vrfchl-vrii te zer.den aan Aug. Van Ifeghtm, uit gt ver voor de Egarai, tr.aatsch. «Diukkerij Het Volk», Meerrteeg, n® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen! Gaston Bossuyt, Recolletten-îtraat, 14, Kortrijk. Bureel van ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2« Année, M0 417 TIRAGE 15.000 CINQ CENTIMES id" B MERCREDI 24 NOVEMBRE 1911 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs 2 fr. 4 fr. 7 fr. 12 fr. Province et Etranger ..... 3.50 8.50 16.00 30.00 rO13LXMa.0,l QU.O"tl€3Ll0:0. Xza.Cl.élpeXl.CS.SI.Xl.'t Rédaction, Administration, Publicité : Bureaux de vsnte lîtau? ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

- 1331 - Gesetz- und Verordnungsblatt -for die okkupierten Gebiete Belgiens.. Wet- en Verordeningsblad voor de bezetle strckcn van België. \ v Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. ? î — s Ditgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaâlgou-yerneur in België. Gedrukt in de drukkerij van net Wet- en ...

Pages