Your search has 385 results

a-z index of titles
  • 1915-12

Filters

Publication date
1915385

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

RÉDACTION & ADMINISTRATION JSin ma is 1: Bourse —■ LE BATEE Téléphone : Le Havre n* 14.05 Sireeteur : FSRSMD BSBSAT fontes les communications concernant la rédaction doivent être adressées sS*", rue de la Bourse, Le Havre. LONDON OFFICE: 81,Panton Street )Leicester Square s.w). LE XXe SIECLE Ouotidien ibeSpe paraissent au ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 4 DECEMBER t9i5 JAARGANG nr \9 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algeroeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktic behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen De Huishuurkwestie. Een stap vaoruiï Van af het begin dezer ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrijdag 31 December 1915. Eerste Jaarg. Nr 350 11 mi nui «nain» aeMaaBaKMnfiaMWHWWBHMnM^ranwmwtiriAiMaaijaM^^ Prijs ; 5 Centiemen door geheel Beigië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht eo meest verspreiti Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maai per week U V r.T. -"va>»y c àacag-ra* Vu*' Ax&œzœjaiaœrrmttn atsaa'-aaaK ...

De Belgische standaard

1« Jaar UiiU HB « N* 235 'l'aiiniMiiiiiii 11 ■waji>i»'»amiitt-HrwiniwFwiiTiwRiM«F""fw ninwi i Vijf centiemea het nummer Zondag 19 en Maandag 2oDecsmD3f 1915 De Belgische Standaard Door Ta&i e* Volk !>^C»3SaL-AJC» Foor 0od' « H^&rcf s?b t^mnd —_.— w«tn»s»c ^00? &UC mcaoQeeungcu aucu wcuucu WIJ ...

Vooruit: socialistisch dagblad

t. u. in,,, j- i ni ■ ■ m n l ■ i i| ■ j M», i v, . ■ »■ ■ -H1^ ■■'.'■ .-"" ■ ■.m!" ■ .. _..,. ...t^Jtf* ït; sise* mm ifJ. 'S?2S Priis oei nommer : voor Balais ;« csDUamcn. voor den VreamdeS centiamsn Telatoon t siedactie 24-7 » Administratie 2845 Vï* idaa 3 DECEMBER 1815 ûruSssîer-lHîgeeïsîer $*si: ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard 1 n_„ ™.a! „, Valk OAaiBLiyp Foe? Ood «* H*»rd » I*nd A^MeeeeTevriJ» voor 50 numm*?» (St smeadMfl bij *ooro!tb«t*U«it s Veof â# so-Mafcss : .&,£ G tt. V *«r da *fcrt-esïa*tss - in 't ?#»«* *•#• « » *aai4*a '* **"*: 800 feit« rassr «xemplaraa <m! tft a-asaaaïr wor4«a g«vMaçiîs *»rdt ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargang Ni 5 19 Decembcr 1915 ! », redactie en bêheer van " a i,leri.ei „ peperstraat,*17, — gent — ALLERLEI drukkerij a. de scheemaecker antw. steenweg, b7, st-amandftberg, (genl) Lezinq voor net Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemën INHOUD : Een onverwachte aanval. De Leer van Christus V. — In één winnut ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargang Hsr 3 5 Dcccmber 1915 REDACTIE EN BEHE] VAN " A I.LERLE1 PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI DRUKKERIJ A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 07, ST-AMANDsBERG, (GENT) Ifi7ion vnnr hftt Christp.nfi Vlaamsnhfi vnlk WE£K^LAO, Prsjs 5 centiemen INHOUD: Een Sinterklaasnacht-Droom. — De Leer vati Christus. III. — Zien-de blind. ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargang » 3 5 Decemfoer 1915 REDACTIE EN BEHEER VAN " A I.LERLEI „ PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI DRyKKERIJ A. DE SCHEEMAECKEK ANTW. STEENWEG, b7, ST-AMANDsBERG, (GENT) Lezinq voor h et Christene Ylaamsche volk WEEKBLAD, PHis 5 cenfiemen INHOUD: Een Sinterklaasnacht-Droom. — De Leer van Christus. III. — Zien-de blind. ...

De Belgische standaard

4 M V Nr 242 Vijf centxemen ii^t summer Woensdag 29 Decemfcer 1915 De Belgische Standaard JDoor Taal a® P^oli EIA»B^ T> Voof &od m Haard eu &aad '"itomwilfi'fii to« 66 mnmmtre I* blf TOoraitSwitaïteg ! V»W Sfi Bo44a!wis s J,Ê0 2*. V«ot é« — 2a "t ïapd 3.8© m 4 b*iU* t la ad : â.09 fr. Qidizz m;£f exonplarea vws ...

L'âme belge

N° 3. Décembre 1915. L'Ame Belge ... L'âme belge que les siècles ont pétrie de loyauté et d'héroïsme et qui passera inviolée et immortelle aux générations futures. Un Grand Belge. = Son Éminence le Cardinal ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drwkster-U Ug? eîaîer SaEîî Maaischappij ^ET LICHÎ fcestisurder : P. DE V!SCH. Ledeberg-Qent . REDACTIE . . ADMÏNISTRAT1E SiOOGPOORT, 29, GENT Qrgaarn der Belgmke Werkliedmpanyl — Yerschipiende aile c/aaen. ABCNNEMENTSPRIJS BELGIE Qrie m&anden. . . , , fr. 3.23 Zca maandea • . ■ . . fr. 6.50 Ecn joar fr. 12.50 M«j abonneert zich ...

Pages