Your search has 444 results

a-z index of titles
  • 1916-01

Filters

Publication date
1916444

L'indicateur - De aanwijzer

41mo année. — 16 Janvier 1910. N° 2. 41st8 jaargang. — 16 Januari 1916. L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone:261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anyers. Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. On-ze bureelen zijr- open van © tôt X nui 3STos To-o-rea-u.^: sont ouverts d.e S à. 1 Heure Tarief der Aankondigingen voor 1916 PRIJS TOT ...

Het volk: christen werkmansblad

Zes-en-Twinligste Jaar. —■ N. 2 MI* i fc'ar ■ <1 MB—Hi~. TîaiWiMMtiMMIIMMiaMItMBi»» GcdsdleDst — Haispzin — Eipadoi Aile briefwisselingen vracht vrij te zen den a an Au g. Yai Iseghem.uitgevervcot denaaml maatsch. «Drukkery Het Volk» Mcs^ccg, n° 16, Gent. Bwitel voor West-Vlaanderen Ga6ton Bcs&uyt, Eecolletten Btraat, 14, ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer 17. Prijs : 5 Centiemen. Januari-nummer 1916 (A] ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWAGHTEN VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Ailes voor Vlaanderen Men zegt dat 't Vlaamsch te nSet zal gaan.... t En zal I Geen rijker kroon Dan eigen schoon. r - détruira peu à, peu l'élément germanique ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 18 Janvier 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17,515 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

IMPRESSIONS DE VOYAGE EN BALLON La première impression de l'arrivée dans les nuages a quelque chose d'étrange et de fantastique. Insensiblement, l'aérostat s'élève vers ce plafond, et, pendant que nous nous demandions "ce qui va arriver", nous voyons l'air perdre sa transparence et devenir opaque autour de nous. La campagne se couvre ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

• 1485 - Gesetz- und Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiefe Belgiens., Uttgegeven door de politieke nfdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de drukkerii van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel. Leuvensche strâât 40 Het Wet-en Verordeningsblad te in Beigië verkrijgbaar bij bovengenoemde drukUerij, in Duitsctiiand ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 29 JANUARI 19,16 i"1 JAARGANG nr a3 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administrai : Piantijnlei West, 66, Antwerpen Gevaar voor Europa's sconomische Toekomst De briewisselaar ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnjteîer-Ultgesïste» | r-s: Masîschappij MET LICKÎ bestuarder* p. DE VISCH. Lsdcbcrg-Qent . . REDACTIE . . ADMINÎSTRAT1E {IOOQPOORT. 29, GEMÎ egasasaK, ABGNNEMENTSPRIJS BELGÏE Drte tnaandca. . . , , fr. 3.24 Zcs f3i«a«de» . » , , . fr. 6.50 Ëen jaar fr. 12.50 Mta aboaneert zieÎJ cp e!ie postbsreelca DEN VREEMDE Dri© meartden ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dlnsd&g, Donderdag en Zaterdag versetijnende Dit blad is VOOR DE BELGrISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien. Fransche en Nederlandsche exemplaren. BRIEF UIT ITALIE De zware kanonnen op de Alpeu De Belgisehe soldaten kennén zeker de zware Veldkanonnen die op de boorden van ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2«sme AflBioo iyrffBI S COTES m CBimmeSI jeudi 13 janvier 1916 L'ECHO BELGE L'Union tait la Force, •Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande Behe est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. 35. VOOBBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ...

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

Journal fondé en 1905 PRIX: 10 CENTIME! 1^ JANVIER 1916 3me BULLETIN DU JOURNAL kg FINANCE - COMMERCE: - ASSURANCE ,03 DEMANDEZ le n. de « La Corbeille » à ANVERS : cher, Forst, place de Meir ; aubette place Teriiers ; aubette place Verte ; aubette Banque Nationale Roelants, rue Saint-Pierre ; Van Tasselt îj^trché-au-Lait ; Daggelinckx, rue ...

Het Vlaamsche nieuws

Zaterdao i Tanuari ioiô. Twe de Jaarg. Nt i Prijs : g Ceotiemeo door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspresd Meuwsblad van Belgie. - Verschijiït 7 maai per week ÂBONNEMENTSPRÏJZEN Per week 8-36 Per 3 maanden . ..* S.7i Per maand 1-25 Per 6 maar den 7.6S Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN GPSTELRAAB Dr Aug. ...

Pages