Your search has 363 results

a-z index of titles
  • 1916-02

Filters

Publication date
1916363

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 4y. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 2.? Febr. 1916 De juiste Middelmaat Overal en altyd was de juiste middelmaat moeilyk te vinden. Met recht werd er gezegd dat de uiteinden mekaar raken en dat het veel gemak-kelyker is aan de eene of andere zyde te staan dan het op een gelyke afstand van beide ziens- ware ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 23ME ANNEE. DIMANCHE 27 ET LUNDI 28 FEVRIER 1916. NOS. 5» _ LA GRANDE GUERRE. lu BATAILLE DE VERDUN FAIT RAGE. : W _LES FRANÇAIS PERDENT UN FORT I ET LE REPRENNENT.—CE QUE I SIGNIFIE LA BATAILLE POUR LES ALLEMANDS.-IL LEUR FAUT UN SUCCES DEFINITIF—L'OPTIMISME i » PARIS. — ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

_ 1Kfi3 Gesetz- und Verordnunqsblatt -for die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgegeven door de politiek afdeeling bij den Generaalgoi verneur in België. Gedrukt in d drukkerij van tiet Wet- en Veroi deningsblad, Brussel, Leuvensch straat 40. Het Wet- en Verordenmgsbla is in BelgiS verkrijgbaar b bovengenoemde drukke.rij, i Duitschland en in het ...

L'indépendance belge

87êffifi année. No, 4? L'INDÉPENDANCE ROYAU3V1Ë-UN? ; ONE f*ENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS.) administration et Rîii>Acr;oN • rCDOB HOUSB. TCDGR ST.. LONTX)N. B.C. TELEPHONE: CITY 390©, BÎÎHBAtr A PAKIS: tt. PLACE DE LA BOCESE. Tr, . (31 1-57 et TELSPH»: •; 238-75. LONDRES, JEUDI 24 FEVRIER 1916. ,3 MOIS, ? ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32 É®aî» — N. B7 nannsBnai Prijs pei DBmmer : voor Seigië 3 centiêmen, mr den VreemdeS centiemeu T®l@tfo©58 s Hedsoiie 247 « Admiaisfratie niMasœmsnmB3isBmaMeawqKiim!azmBWMceam&'?mœ-JES^WKismf Zowdaa 27 FEBiHiaiA^I [Drcfcster-Uitscefstftr Hiaatschepplj t!ET LICHT bestiiiîfdc? : ÎE VISCH. Ledebeirg"Q«ssî .. REDACTIE . . ...

Het volk: christen werkmansblad

HET VOLK Aile briefvwselingen v*acht-vrij te zen den aen Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. rnaatech. « Drukkerij Het Voit», J5e»"**«eg, n* 16, Gent. Bwreel voor West-Vla&ndeïen: Gaston Kossuyt, Recolletten-itraat, 14, Kortrijk. Bnreel van Antwerpen, Bra-baiit en Limburg : Viktoï Kuyl, Vaartehaat, S, Leuven. Men schrljft in t ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3* Année. - N° 506. Edition B C1HQ CENTIMES MERCREDI 23 FEVRIER 1916 A B OSNE MENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Étranger n'acceptent que Ues ï"bonnen:chls TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJa.nv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octor. On peut s'abonner ...

L'indépendance belge

«Trtbô anilét No. 47 L'INDÉPENDANCE ROYAUM£-UNi • ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 OENTIMES (MOLLANDEs 6 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION- w SrHEAÛ A PARTS: IUDOB aOTTSB. TCBOB ST.. LOXDON, E.C. PLACE DE LA BOLKSB. TELEPHONE: CITY 3950. TELEPH,: 23# 7g LO.VDRES, JEUDI 24 FEVRIER 1916. ,3 MOIS. 9 SHILLINGS. ) „ ABONNEMENTS; J 6 MOIS, 17 ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE flOYAUME-UN! : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES CHOLLANDE ; 5 CENTS.) AnvrircT^TRiTIOV ET REDACTION* BUREAU A PARIS : . tvwL hoose. tud0r6tE.o. j81®1 ^'et LONDRES, MARDI 29 FEVRIER 1916. abonnements: || mois! i? shillings^} Conservation par le Progrès., TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: <238-75. / , t AN. 32 SHILLINGS. ...

Belgisch dagblad

le Jaar^angfi ZATERPAO 12 FEBRUAHI 1916; No. 137> ABOiîNBMENTBN. Ter 8 maanden voor Holland f 2.60 franco per post. Losse Hummers: Voor Holland 5 cent foor Buitenland JjJf tk'ùT.l DenHaag. Prilîsegracht 89, Telef. Red. A dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWA6NE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CA8TILL0N. f—v ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3* Anne*. N° 500. Edition B CINQ CENTIMES JEUDI 17 FEVRIER 1916 ABONNEMENT POSTAL ÉO, B Bruxelles - Province - Etranger S mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 ) «t bureaux de pc^lc en Belgique-1.t » 1'JHraûger n'acceptent que des ►boftnements TRIMESTRIELS; ceux-oi pienncm cours les I Jarv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner'toutefois pour ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38' TSAR lins^ag la reorusrt i»io 39 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT to»rlî» per nummer 9 centiemen. DE ELEÎNE FATRIOT «ureelen te Genl «r 10 Ketelvest Gebedenbond voor den Vrede. 1° De algemeene Communie zal naar kenoame plaats hebben in de mis van,8 uur, ^relke zal opgedragen worden tôt net be-tpomen van den vrede, , , <ïen Woensdag ...

Pages