Your search has 410 results

a-z index of titles
  • 1916-04

Filters

Publication date
1916410

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3— Année • N° 559. ' Ed. B CINQ CENTIMES Dimanche 16 Avril 191C ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les burranx (le peste en Belgique et à l'Etranger «'acceptent que (les abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Jaxv. I Avril 1 Jciu.pt 1 Octo» On peut s'abonner toutefois ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 38 iaaP. _ Bureelen te Gent, Ketelvest, 16. - IDE JEOL,EXISTE PATHIOT - Donderdag 13 April 1916- Num. Duitsche berichten van het Groot Hoofdkwartier» Westalijk krljgstooneel. i BERLIJN, 11 April ('s middags). — Ten zui-■den \an St-Elooi, na herhaalde milen aaazien-lijk de bedrijvigheid der artillerie te hebben ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3"» Année - TM» 5S0. - VA si CINQ CENTIMES Lundi 17 Avril 1916 ABOSHEMENT POSTAL, ÉD. g Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - iMk. 3.60 Les bureaux tic poste en Belgique et â l'Etranger n'acceptent que des abonnements 'IRIMESTRIELS ; ceux-ci prennent cours les XJànv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peut s'abonner toutefois ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschtjnende Dit blad is VOQR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang't tien ol vijftien Fransclie en Nederlandsche exemplaren. lat Engeland gedaan heeft Sedert het begin van den oorlog heeft de ge-heele wereld, met verbazing en bewonderiug getroffen voor den ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 27 Avril 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année No 17.600 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 14 Avril 1916 A B C JOURNAL QUOTIDIEN* — Le Numéro- : ÎO Centimes 3m# Année - N4 513 LA BELGIQUE , . , 1 , DE3. AB 'NEME'rrr^, ADMINISTRATION ET RÉDACTION r Petites annonces . ..... la ligne, Xr. 0.40 3 r.cs («ni, mai, juin), fr. 6.90 | 2 mois (avril, mai), fr. 4.83 l l mais (avril), fr. 2.13 SJj Montacrne-aux-HerJies-Fotacrères. ...

De Gentsche week : annoncen.

3 M° 19 9HE";^ANG !ra«Pe ES 000 VAN o TOT o APRIL i r"\ 4 /"> DU Z AU O AVRIL I b? I O ANNONCEN LES ANNONCES DE De Gentsche Week La Semaine Gantoise BUREELEN : HOLSTRAAT, 120, GENT Kostelooze uitdeeling in de verschillende wijken der stad en voorgfeborchten. Wilt gij voor uwe belangen zorgen, leest aankondigingen. Wilt gij veel ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de3jaargang, Nummer 23. Prij» : 5 C«ntiemen. April-nummer igiô (A) ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE VEERTIEN DAGEN Orgaan der 6R0ENINGER W ACHTEN van Antwerpen en Omstreken Men zegt dat 't Vlaamsch te nset zal gsa.n... 't En zal ! Ailes voor Vlaanderen Ge*n rijker kroon Dan eigen aohoon. ueiruira peu a peu i eiement germanique enrseigique.fcii ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT 35? faar. — Bureelen te Gent» Ketelvest, 1(1 a -CUJ test «sa. mcmss^ rfWTa wew - IDE KLEEOT PATRIOT - Dijïsdag 1« Apirll 1918, Num. 03. I^^aBflgaaMWBaWWWMM^MMMWWMWgWjpBBWIWWWWWWWWg'^M'^'1""11"1 " Cfficiëels Outtsche bsrichten 151. KJVOEGSEL TOT DE VERORDENING traffende hat aflaïraren van •wap'sas ...

Het Vlaamsche nieuws

isdag" 4 ^dîîI îoi6, Tweede Jaarg. Nr 95 Priis : 6 Centiemen door g-eheel Belg-ië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingehciit en meest verspreid. leuwsblad van Beigie. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN ! fer maarid I.7S Per 6 maandea 10.— fer 3 maanden S.— Per jaar 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: Dr Aug. BORMS, Alb. ...

Het Vlaamsche nieuws

ïoinsdsg- 18 /priî 1916. Tweede Jaarg, Nr 109 Prîis : 6 Centiemeo door geheeî Belgîë Het Vlaamsche Nieuws ■°1 Het best irigeiicht en meest verspreia BieuwsblaG van &ugië. - Verschijnt 7 maai per week H _ . .. '.-V .+* v I»CWUU»3U1 "xYKMMfc WHMIWfflnBl* SCRBO»* . umMna«Z>MKB3Kfc » sa ."v S ABONNEMENTSPR^JZEN : -B Rbt ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

/.u stimmen, da nach Ansicht, der Yersammlung ein solehes Bureau die Interessen (1er Makler und Kommissionaren schwer schiidigen wiirde. — Der niederlandische Gesandte beim Va-l'ikan wurde vom Papst-e in besonderer Audienz empfangen. — Der Mehrgewinn der Zuckerunternehmen soll in den Nieder-landen mit, 30 v. H. und als Zuschlag in Indien noch ...

Pages