Your search has 410 results

a-z index of titles
  • 1916-04

Filters

Publication date
1916410

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG aa APRÎL 1916 2jt jÂargang r? 3 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingesonder stukken al of niet le plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnîei West, 66, Antwerpen ONEERLIJKE DOPPERS în het blad, dat ons verplichte in ons ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE PRIX DU NUMERO I ! «00 : CINQ CENT1MI 1 SlAUMBE ONI: ONE PENNY ; EaNDE: VIJF CENT COKTINENT : DIX CENTIMES D" ANVERS. PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mo:s, 12 sh. I 23ME ANNEE MARDI 11 AVRIL 1916 No 101 I LA GRANDE ...

Het volk: christen werkmansblad

icr ■ - « ■■■■■■■ - » ZesenTwinlicsIe Jaar. — E 84 Êoflsdienst — Mspzin — Eigeafen Doaderdag, 13 Àprii S316 Aile fcriefffisfielmgen vTacfet- j vrsj te tepdan «an Atig. Van ïseghem, uitgever voordenaaml. mante ch. « Drukkerij Het Volk»» n° 16, Gent. Bwreel voor West-Vlaanderem Gaétan Bossuyt, Recolletten.-straat, ...

De Belgische standaard

Jaar - Nr 81 (334) ¥ijf centiemen net nummei Zaterdag 15 April 1916 StichttP-Bestuu^ac»- : ~"=-* tldtfons P«€Cert faste, Opsieîlers : M. E. Bslpairb, L. Dutiers, V. Van Gaaiibekkn, d rvuti 1 un v a rt ftfBR sr.ïtelden, Dr Van du Perre, Dr I. Van de Womtyne, Jcol Filliakrt Aboanemtntf.Brii! : Voor soldaten : Voor i m*M<i fr. r,a« — ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen ONEERLIJKE DOPPERS Een Antwerpsch blad had het over een paar dagen wetr eens over de « Oneerlijke doppers ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 20 Avril 1916 Le numéro 10 centime Cinquante-neuvième Anné< - No 17.595 • direction & redaction : 14, rue vleminckx, 14 anvers Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires « Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

De Belgische standaard

| UlxiMLJMUlIjJJJMWWMW tgœ&sseSSXBB53UC5&UVeSBaKmm,*JaM*^to?iM&m.-waiat*wm-Mim> «t mata^dixI-^S Ab3Bneœeijtsfr!;ï : V-^or soldais» : Yoc-r s sawi '» i.35 — Voor » »aaad«n fr. 3,50 — Voor 3 mandes Ir. 3,75 Niet soîdaten in *t latsd : Voor 1 «nuand fr. 1.75 — V»®r 2 maandea fr. *,50 — voor 3 naasdea fr. 5,35 ...

Belgisch dagblad

1© Jaar^ancf. PONDERDAO 13 APRIL 1910J TVo. 170. -W. » ABONNEMENTEN. f"er 8 maaaden. yoor Holland i2.B0 franco per post. Losee ummers: Voor Holland 5 cent Toor Buitenland Th cent. Den Haag. Prinsegracht 89, ïelef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE - CH. HERBIET. Hoofdredacteur : U DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT iSe laar. — Bureelen te Gent, Seteivest» 16. — IDIEï 3SIjIEjHN"33 3?^.,T,3rlTO'X, — Dinsdag 4 April ISilS. Ntim. Sf. * _ n-rr--i [M il, f>T> -t^arTfrTI^*"k1ITT' T*r*'"'yWTT*Jl*l"g"*""l'Wn1 II' M III »»» i l irnil m m mil ; l> Miliw 11 II I i ...

Vooruit: socialistisch dagblad

132° !aat* ■" 80 Pnjs per nnmmer : tooi België SI oentiemen, tooi den V reemde iS centiemeu TsIsSoon t Redaotie 247 - Administratie 2845 Ôonrierdap 6 APUSL lèli r Drtifcrter-img**fcrtM m; Maatsctiappij H ET LICHT bestuurder » , DE VISCH. Ledcb«rg-Oen» . REDACTIE . . admsnistratie iOOOPOORT. 29, GENT VOORUIT Qrgaan des* Belgische ...

De waarheid: socialistisch weekblad

9e Jaargang \Tr 2 Prijs : 5 Centiemen. Zondag 16 April 1916 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijert Socialistenbond „ Slechts hij die de vrijheid van andereti lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P. De Witte, Verspyanstraat, 10, Gent Verantwoordelijlce Uitcever ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. J-00. Voor 6 ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Crffe atttsgabe (A) ' Bras 10 Wennsc Belgifcher Kurier ï»riiffe(e«v £ft Sclgifdje Saricr «rît^citti in Sriiffcl taglidj (au!) Somitags) jtoctraol (bic ?Iuëgabcn A unb B anfjcr Sîontag bocraitlag). $ic (Srftc Muêgabc (A), tu bcutfàcr Sdjrift, ctf^cint jcbcn îîadjmittag. ©ratiâbcilagcu bic[cr auêgabc: ÏJitttooiiS „$ic ...

Pages