Your search has 386 results

a-z index of titles
  • 1916-06

Filters

Publication date
1916386

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

F»ndée «a 1905. Edition de guerre No il. ■ 1A .«.iiau. 1 Juin 1916. LA CORBEILLE JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL Sureaux: 103, Place de Meir, ANVERS. TéUpkM* 4ZM Affilié à l'Association de la Presse Financier* Baig*. LE JOURNAL «LA CORBEllLE EST EN VENTE A BRUXELLES CALERIE DE LA REINE, 32, LIBRAÏ RIE MASSARDO. EXTRAITS DE L'ARRETE MODI ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2èrae Année N°. 613 S cents OO Centimes) Mardi 27 juin 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer «Journal «Motscafen du ir»*atan paraissant era Hollande Beige est notre nom lie Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. Z. VOORBUBGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 21 Juin 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année No 17.645 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

Het Vlaamsche nieuws

Waandag 19 Juni 1916. Twéede jaarg S _ifi■ «wm Mtwi«w<r#r»«oBiira^iK^^ Nr 169 Frljs s é Centiemea door ereheel Bel&rië Het Vlaamsche Nieuws Het best mgelicht en meest verspreia I^ieuwsblaci van Beigiê. - v erscfetjnfc 7 maal per week [âBONNEMENTSPSIJZEK i JPw, aas>isa<i !.7S Pk « ams&fe» sa,— iJn S saaaw&e» ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE GOEDENDAG 22ste ÏAARGANG T 9 ï 5£~ 1 9 T 6 Nr 8 MAANDSCHRIFT voor VLAAMSE STUDENTEN UITGEGEVBN DOOR JONG ...

Belgisch dagblad

le Jaargang VRIJDÀG 23 JUNI 1016. ÎN o. 337; ■ IIMMIIIH Mil» ■■■Il I •rT»«.«««=*- ABONNE MENT EN. Per 8 maanden voor Eollaud f 2.50 franco per posfc. Loase 4ummers • Voor Holland 5 oeût toor Buitenland Tlt cent. Don Haag. Prinsegracht 69, Iclef. Red. Adm. 7438. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. • ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XX SIECLE $»" — L_J~gg« RÉDACTION &ADMINISTRATION ^ tir ma ds II Bourse — LE H4YRS Téléphone : Le Havre n' 14,05 Directeur : FSRHÀHD NSURA? Tczitts tes communications concerna4 la rédaction doivent être adresseg^ a8u',rue de la Bourse,Le Havre* L.ONDON OFFICE: 21, Panton Street si i^uuun juih s •>iu ABONNEMENTS FVarro® ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY CIHQ CEST1KE® VIJF CEHT 80DIX CENTIMES ÇOïTlHEn i • PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 8 mois, 12 ih | 23me ANNEE MARDI 20 JUIN 1916 No. 171 [ la grande guerre I,« MINISTERE NATIONAL EN ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD ZONDAG 11 JUNI 1916 Byblad van " VOORUIT Tweede Jaargang — Nr 7 . Prijs : 5 eentiemen De man met de kloppers Allerheiligen was voorbij en de winter stond voor de deur... Hoog boven de landouwen, door de koud-grijze luchten, waren de vriezeganzen, in grillige kronkelvlucht en een-tonig gekwek, verderop getrokken, voorspellend ...

De Belgische standaard

n'oocttcmenispriji : Voor soldaten : Voor i tnaand fr. i,av — Voor i KUBden fr. a.w — Voor 3 »aand«i if. 3,7s Riat soldaten in 't land : Voor 1 maand fr, s,75 — V«or a maandea fr. 3,50 — Voor 3 »aanden fr. 5,35 Niet soldaten bultea 't land : Voor 1 fr. a,50 • Voor s msacden fr. 5,00 — Voo» S maanden fr. 7,50 Aankondigingen « o,as ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

Tegen de Geslachtsziekten. Zooals „Het Rood Kruis" in zijn nr 17 van 13 April 1916 meldde, heeft de Gouverneur-Generaal in België Z. Exc. Vrijheer von B i s s i n g in het Pruisische Heerenhuis volgend verzoek ingediend: De koninklijke staatsregeering te ver-zoeken:1. een bepaalde som in de staats-begrooting op te nemen a) tôt invoering ...

Vooruit: socialistisch dagblad

" S2e jjaas1 »■ 8L p"ia npir nmnniitf ; TooT Rftigift Si f.ftntiamfln, vooi dsa Vreocide Ht csutiemen leietoois ï ftodaetie 2A~i Administrai Sw ■£ «gisS'isa ïyifc» Drukaîer-Ustgeeîsîef §t!a: Msatschsppij H ET LÏCHT besîaurder ï P, DE VSSCH. Lcdeberg-Oent . . REDACT8E . . ADMINISTRATÎE HOOGPÛ0RT, 29, GENT '•A M- jj ' ' ...

Pages