Your search has 413 results

a-z index of titles
  • 1916-09

Filters

Publication date
1916413

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

iStfte HttsgaBe (A) ——.... . ...un- ■ .1. . .il. J -■»■■■ !!■ Mil ■« ■ Il IIMUM* prêts 10 pfennig Belgifcher Rurier ^Iriiffelets , ^^eitutid ^35 35 2^5 iféje Sx: Ces erfdjeint in SrSfleï i d SI '. cfj (aud) 5onu!cg5) jtoctmat au Je: ï fcormittûg. 2sic g r ft c îtuSgabe (A) cx\â)ànt «cben Slodjmittag. $ic 3toct£e 3 u ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

25e ANNÉE - Série Nouvelle.- N 679 Dimanche 17 Septembre 1916 RÉDACTION & ADMINISTRATION 28ter, me d) la Bsqfss — LE HAVRE TÉLÉPHONE :n'64BELGE BUREAUX A PARIS • 33, tue Jean-Jacques-Rcussea^ 33 »o«—— LONDON OFFICES 31, PANTON STBEET Leieester Square, S. 9. secteur : imm mm IVWWWWVM tO cent, le {NJ° LE XXE SIÈCLE Quotidien ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

383* Verordnungsblatt fnr das ETAPPENQEBIET der IV. ARMEE VERORDENiNGSBLAD voor het Etappengebied van net 4e Leger BULLETIN OFFICIEL DES ARRÊTÉS pour le rayon aes ntapes ae la <4 Arraee Uitgeg-even door de Etappen-Inspektion.Dit blad verschijnt volgens behoefte en lig-t ter inzage op ieder g,emeentebestuur. Ook is het bij de ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

gtffe MusggSe • fftria 10 yfcwwlfl Belgifcher Rurier Taçe&seitu ttg $« seiflif (§e fittïîtr «fêtint in SStûffM iâgfidt (attSi ©onntagî) jfctiatat anfctr SWontaa setntittOB, 3>ie ®ïfieSt88ss&e(A) «fdjtini Jebcit Sîadjmittag. Xie 3wc«c Slnêgabe (B) «forint motsenâ. Ginfenbnngcn fini nnt an Me SditiftleUnna, ni «H an ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz- und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- on Ycrordeiiingshlad voor de bezclte streken van Dclgië. Itflclin officiel des Lois et Arrêtés pour le lerritoirc belge occupé. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en veror-deningsblad. B ...

Het Vlaamsche nieuws

HL/jag 23 September il 16. Tweede Jàarg , Rt 264 Fdjs 1 é Centiemea door geheei Belgiê Het Vlaamsche Nieuws Het best inarcîicht en meesi verspreid Nteowsfei&d vas België. « Y^rschimt 7 ma»! ptr wmh ABONNEMENTSPRÎJZEN : Per ma«id 1,75 6 ma31"1®11 10— Per 3 maaiden 5.— Per jaar 18. AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Raf ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede jaargang Nr 45 L'rijs b centieraen tfent 24 September 1916 hoofdredactie : algemeen secret aria at oude houtlei, 34. met de medewerking van het werk der volks bibliotheeken "de straal,, thkresianènstraat, 13 ALLERLEI beheer : vrouwensecretaria/ peperstraat, 17. — «0> — abonnementen : per jaar : fr. 3 zes maanden: » 1,( drij ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Verordnungsblatt fur das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE 1 \/TDADnCMIMPCDI A H i Uiti4egev<*n door de Ktappei» J nspekfcion. Dit blad verschijnt yolgens jelioefte en ligt ter inzage op eder gemeenlebestuur. Ook is jet bij de Etappen-Inspektion, Sivilverwaltung, aan 20 Pfen-îige de numirier te koop. V LKORDEINIISGSBLAD voor het Etappengebied van ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. 69. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 23? September 1916 Vatt Bloesems tot Bloemen. {Vervolg). Denkt dan aan den Heer in uw dichten e: doen : dankt hem in uw lied : Gods naam wez de grondtoon, zoo is 't onstedelijk. (x) Het kome echter uit eigen hart en hoofd; da: Weg, weg, met de tale die niemand en spreekt, hoe edel dun ...

L'indépendance belge

87ème année, NO 232 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UN! : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : IUBOK HC USE. TUDOR ST., LONDON. E.C. U' DE LA BOURSE. TELEPHONE : CITY 3960. TEt EPH': { 238-7 5. ! SAMEDI 30 SEPTEMBRE 1916. En vente à Londres à 3 h. le vendredi 29 sept. - - — ...

Pages