Your search has 461 results

a-z index of titles
  • 1916-10

Filters

Publication date
1916461

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 71. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. l. 21? Oktober 1916 Levensleer. s^isP» Wie op zijn schouders den zwaren last voelt wegen van een langdurende krijgsgevangenschap, moet in stonden van stille mijinering, menige gevolgtrekking hebben gemaakt die hem aïs levensleer kan dienen. Wanneer ik spreek van een ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

2773 - Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordejiingsblud voor de bczeltc streken van Bclgië. Dullclin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de polltlek Hdeeliug bij den Generaalgoi terneur ln Helgié. Gediukt in d Irukkerij 1 an liet Wet- en Veroi deningsblad, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig 5toe!te Htotgen*2fusga!>e (B.) 10 pfennig Belgifcher Rurier 33rtiffefets 2<t S e t g i f <5 £ Stvziit «fdjefui in SrQftcI iaglitf; (atitfj gonntags) jlBciinal aufjct SJJontag hormittag. Xic 6 r (t c 21 n S g a 6 c (A) ctjdjciut jebea Siadimittag. 2)ie 3 to c i t C 2t u S g a 5 c (B) «Mjerat morgens. (îtnfenbungen finb nnt ...

Het Vlaamsche nieuws

Kfîte 29 Oktober tgiô. Tweede Jaarg, Ni 300 Prys : 6 Centiemea door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Itfieuwsblad van Beigië. - Verschijct 7 maaî per week ABONNEMENTSPRIJZEN : per m«and i .78 Per 3 maandea 4.— per I aiaai«ien !•.— Per jaar 11.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Sa! VERHULST, ...

De Goedendag

...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2eme Aimee wrygg' 5 cents \ Mercrefll 18 octobre 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer •Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande Belge est notre nom de Famille, ts- Toutcs les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N- X. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. _ ( ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

firrSJo Wtteuiaho flt\ JJtcis 10 pfennig ■ -r --mbiimetit* Belgifcher Kurier truffe têts 35«t SeêgjjdiS Slttfie? Ctf$«intilt Srfiiîtï iâgli^ (ûttef) SonntDBê) otoeintaï aufe« 2Hontag 6otmitfaB. Sie G t ft o St tt 3 8 a 6 e (A) cifdj«itxt jeSett SîadimiUafl. 2>te Si»'»-5 Snêaabc (B) «rfdicint ntoigettS. Ginfcttb-ttttsetj fmb ...

De legerbode

i2 Octob^r 1P16 NVim-mer 329 DE LEGERBODE den Dînsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE3 BELGISCHï] SOLiDATlEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t lieu of vijftien Fransche eu Nederlandsche exemplaren. OORLOGSTIJD Schetsen en Indrukken van het Front XXV Broer was een stille. Hij leefde zoowat op zijn ...

Het volk: christen werkmansblad

»i i ni i. -■ —"S'-Urjfjgfegg Zes-Cfl-Xïïifi!igsic Jaar. — N. 2^4 * " "' 1 liai ' 1 ' ■■ 1 GoMlenst — ïïnispzin — Sigcnd —we^&jsasr^m^— a—-"' Zalerdag, 28 October 1010 Aile fcrîefwisselingeîi vracht-vrij te zen den aan Aug. Van ïeeghem, uîtgevervoor den a ami. tnaatrch. ♦ Diukkerij Het Voit», ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

■ 2858 - Generalgouvernement zijn aangesloten, worden de voor het geheele gebied van het Generalgouvernement uitgevaardigde Verordeningen, evcnals de in het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België afgekondigde algemeene beschikkingen van het Hooîd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) bij den Generalgouverneur in ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 75 cent per 3 maanden - Redactie en Administratie : GEDEMPTE SLAAK 120 - ROTTERDAM - Abonnementsprijs voor het Buitenland: f 1 50 per 3 maanden Bond der Belgische arbeiders in Nederland. Het voorloopig bestuur van den Bond ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Œcffe 'Mncggbe (fl) T5rcï« lO Pfennig ■ . "..»uw,w« " l'H. S '» Vm^UPW^W* Belgifcher Kurier ^riiffcïe^ ®eî »<*$<?<$« »#£{«* erfdjeits: îk Stuffct iâglid^ («11$ ©omtfaflêj atocima- au&cr 3!m! toarm'ltag. .i)t» &~rte 2E'i5a aàc (A) :(fdjcin£ îciiec iRadjmittag, 2ic 3t»cijc SIUÎ33&!: ( ...

Pages